27.01.2016, 00:00

Kalendár podnikateľa na február

Prinášame vám vybrané termíny povinností na mesiac február pre účtovníkov, podnikateľov, SZČO aj fyzické osoby.

Zamestnanci, viete, kedy treba požiadať firmu o potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za minulý rok? Kedy treba podať elektronický výkaz k DPH? Prinášame vám termíny dôležitých povinností na mesiac február pre účtovníkov, podnikateľov, SZČO aj fyzické osoby.

 

Do 5.2.2016

O čo ide: Požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2015, ak žiada zamestnanec o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa.

Koho sa to týka: Zamestnanca

Do 8.2.2016

O čo ide: Treba hradiť preddavok na poistné za poistenca, ktorý mal príjem z dividend za účtovné obdobie, ktoré sa začalo najskôr 1.1.2013, vyplatený v mesiaci január 2016.

Koho sa to týka: Právnickej osoby so sídlom na Slovensku, ktorá vypláca dividendy

Aká je pokuta: Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania, najmenej 15%.

Do 8.2.2016

O čo ide: Platiteľ dividend je povinný písomne alebo elektronicky vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné.

Koho sa to týka: Platiteľa dividend

Aká je pokuta: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môže uložiť pokutu do výšky 3319 eur platiteľovi poistného za nesplnenie oznamovacej povinnosti.

Do 8.2.2016

O čo ide: Odvod preddavku na verejné zdravotné poistenie za január 2016

Koho sa to týka:

– odvod za samostatne zárobkovo činné osoby, a

– odvod za verejne zdravotne poistené osoby, ktoré nie sú zamestnancami, SZČO ani osobami, za ktoré platí poistné štát.

Aká je pokuta: Úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku za každý deň omeškania, najmenej 15% ročne.

Do 8.2.2016

O čo ide: Odvod poistného na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu zamestnancov s nepravidelným príjmom a vymeriavacieho základu podľa § 139 a a § 139 b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení za január 2016.

Koho sa to týka: Zamestnávateľ

Aká je pokuta: Penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly.

Do 8.2.2016

O čo ide: Odvod poistného na sociálne poistenie za január 2016 povinne poistenými a dobrovoľne poistenými fyzickými osobami.

Koho sa to týka: Povinne poistenej osoby a dobrovoľne poistenej osoby (§ 143 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení).

Aká je pokuta: Penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly.

Do 10.2.2016

O čo ide: Vystaviť Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2015, ak o to zamestnanec požiadal do 5.2.2016, ak žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa.

Koho sa to týka: Zamestnávateľa

Aká je pokuta: Správca dane uloží pokutu od 60 eur do 3000 eur za správny delikt.

Do 15.2.2016

O čo ide: Doručiť písomnú žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov.

Koho sa to týka: Zamestnanca

Do 15.2.2016

O čo ide: Zrazenú daň z príjmov odviesť správcovi dane za kalendárny mesiac január 2016 a predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov za kalendárny mesiac január 2016.

Koho sa to týka: Platiteľ dane (fyzická alebo právnická osoba) pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka – prijímateľa platby

Aká je pokuta: Správca dane vyrubí úrok z omeškania vo výške 4-násobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku, najmenej však 15% ročne. Tiež môže uložiť pokutu od 30 do 3000 eur za správny delikt.

Do 15.2.2016

O čo ide: Odviesť sumu zabezpečenej dane z príjmov správcovi dane za kalendárny mesiac január 2016 a predložiť správco

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.