07.08.2015, 00:00

Nahnevali vás úradníci: sťažujte sa

Ako má sťažnosť vyzerať, čo v nej máte uviesť a kde ju podať? Oslovili sme advokátsku kanceláriu Jakuba Mandelika.

Slovenský právny poriadok obsahuje množstvo nástrojov, ktorými sa možno brániť proti správaniu úradníkov, ktoré nie je v súlade s právom. Za neželané správanie úradníkov možno nepochybne považovať rôzne formy nezákonného postupu, ktorými môžu byť pasivita úradníka v konaní, ale takisto iný postup odporujúci relevantnej právnej úprave. Aj v prípade porušenia noriem slušného správania náš právny systém obsahuje pravidlá, ktorými sa má postupovať pri prešetrení nevhodného vystupovania úradníka. Zdôrazňujeme, že povinnosťou úradníka nie je len dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ale takisto povinnosť rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť.

Ak sa vám nepáči, ako postupovali úradníci, môžete podať sťažnosť, v ktorej musíte uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa, v prípade právnickej osoby to musí byť jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Avšak vaša totožnosť ako totožnosť sťažovateľa môže byť na základe vašej požiadavky utajená. Nevyhnutným obsahom sťažnosti je opísanie predmetu sťažnosti, to znamená, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak má vaša sťažnosť charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a vy v nej neuvedie, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa domáhate, orgán verejnej správy vám takéto podanie vráti, a to najneskôr do 30 pracovných dní od jeho doručenia, spolu s uvedením dôvodu. Navyše, sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Orgán verejnej správy vybaví sťažnosť do 60 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca uvedenú lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti alebo jej odložením je možné podať novú sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca, respektíve najbližší nadriadený orgán.

Popri sťažnosti je ďalším alternatívnym prostriedkom nápravy aj upozornenie prokurátora. Prokurátor je oprávnený podať orgánu verejnej správy upozornenie s cieľom odstrániť porušovanie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorému došlo v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní opatrenia alebo rozhodnutia alebo jeho nečinnosťou. Ak považujete postup úradníka za nezákonný, je nevyhnutné zaslať príslušnej prokuratúre podnet, aby prešetrila zákonnosť postupu orgánu verejnej správy. V podnete je nevyhnutné bližšie konkretizovať orgán verejnej správy, ktorého postup považujete za nesprávny, a opísanie rozhodujúcich okolností. Prokurátor je povinný vybaviť podnet do dvoch mesiacov od jeho podania. Ak sa preukáže nezákonnosť postupu úradníka, orgán verejnej správy je povinný zrealizovať nápravu do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora.

Okrem upozornenia prokuratúry prichádza do úvahy aj podnet verejnému ochrancovi práv, ktorého úlohou je chrániť základné práva a slobody fyzických a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy, ako aj ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich postup v rozpore s právnou úpravou. Z podnetu musí byť zrejmé, proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje, akej veci sa týka a čoho sa domáhate. Právna úprava však neustanovuje verejnému ochrancovi práv žiadnu lehotu na vybavenie podnetu.

V správnom konaní sa môžete taktiež brániť (v prípade pasivity úradníka) podaním označeným ako op

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Súvisiace články

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.