25.05.2017, 00:00

20 otázok a odpovedí o stavbách

Ak chcete stavať či prestavovať svoje bývanie, musíte riadne dodržať všetky stavebné procesy. A tiež vedieť správne používať legislatívu, ktorú vám ukladá stavebný zákon. Na čo sa teda oplatí dať si pozor a aké novinky sa chystajú.

Radí Karolína Ducká, hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby 
1. Novinky v legislatíve
Aké novinky či zmeny chystáte v rámci stavebného zákona či stavebných úprav v ďalších mesiacoch?
Aktuálny zákon bol prijatý ešte v roku 1976 na realizovanie investičnej výstavby, prioritne štátnymi organizáciami. Po roku 1989 boli mnohé novely stavebného zákona prijaté s cieľom prispôsobiť vzťahy v procese výstavby týmto zmenám. Napriek úpravám je však neflexibilný a nevystihuje súčasné potreby v územnom plánovaní a vo výstavbe. Aj to je dôvod, prečo je v mnohých prípadoch nerešpektovaný a obchádzaný. Preto pripravujeme úplne nový, ucelený a moderný stavebný zákon.

2. Prioritné oblasti
Vymenujte najdôležitejšie oblasti v rámci stavebného zákona, ktorým budete venovať zvýšenú pozornosť.
Zákon upravuje vzťahy v dvoch základných oblastiach. V oblasti územného plánovania a v oblasti stavebného poriadku. Obidve navzájom úzko súvisia, ale zároveň ich výkon je úplne samostatný. Úlohou územného plánovania je vytvárať podmienky na realizáciu územného rozvoja a určovať zásady funkčného využívania a priestorového usporiadania územia. Toto je úloha pre samosprávy. O čo kvalitnejšie budú upravené podmienky na využívanie územia a umiestňovanie stavieb, o to jednoduchšie bude povoľovanie stavieb.

3. Prioritné oblasti rezortu
Veľa sa hovorí aj o preťaženosti stavebných úradov a nedodržiavaní lehôt z ich strany. Chcete k nejakej modernizácii pristúpiť aj v tomto smere?
Jedným z cieľov pri návrhu nových stavebných predpisov je zjednodušiť a urýchliť povoľovanie najmä drobných a jednoduchých stavieb stavebníkov fyzických osôb. Naplnenie tohto cieľa si vyžiada úpravu procesných povoľovacích postupov a s tým súvisiacu úpravu kompetencií orgánov verejnej správy vo výstavbe. Preto budeme hľadať také riešenia, ktoré budú mať širokú odbornú podporu a následne aj tú politickú.

Radí Barbora Ficeková, advokátska kancelária Ficek & Ficeková
4. Sťažnosť na úrady
Klienti sa často sťažujú na nečinnosť stavebných úradov – ako sa dá proti tomu brániť po právnej stránke?
Ak účastník územného či stavebného konania zistí, že stavebný úrad v jeho veci nekoná, má viacero možností, ako sa proti tomuto postupu brániť. Hoci sú stavebnými úradmi obce, túto činnosť realizujú ako prenesený výkon štátnej správy. Preto odvolacím orgánom proti jej rozhodnutiu je odbor obvodného úradu v sídle kraja. Ak ten nekoná, žiadateľ môže podať podnet na príslušný odbor okresného úradu v sídle kraja na postup podľa správneho poriadku. Okresný odbor v sídle kraja by mal následne predovšetkým apelovať na obec, aby v danej veci konala. Ak by tieto opatrenia zostali bezvýsledné, môže sám príslušný odbor okresného úradu v sídle kraja rozhodnúť v danej veci.

5. Dodržiavanie lehôt
Uveďte základné lehoty, v ktorých by mali rozhodovať stavebné úrady pri stavebnom konaní.
Vzhľadom na to, že lehoty na rozhodnutie nie sú osobitne ustanovené v stavebnom zákone, aplikuje sa na ne správny poriadok. Podľa neho je obec v postavení stavebného úradu povinná rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania. Vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní a ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán – okresný úrad v sídle kraja. Ak stavebný úrad zistí, že nerozhodne do 30, prípadne do 60 dní, musí o tom poučiť účastníkov konania spolu s dôvodmi, pre ktoré nemôže v danej lehote rozhodnúť.

6. Územný plán
Čo všetko možno nájsť v územnom pláne oblasti – aký to má pre stavebníka význam zo stavebného hľadiska?
Územné plány obcí a územné plány zón sú veľmi významnými dokumentmi, majú vplyv aj na samotné územné či stavebné konania. Z hľadiska stavebníkov je nepochybné, že územné plány ich môžu v odôvodnených prípadoch veľmi obmedzovať i tým, čo je v tej-ktorej zóne z hľadiska výstavby dovolené. Práve z tohto dôvodu by sa mali vždy v procese prípravy nových územných plánov obcí či zón zúčastňovať na ňom a obracať sa so svojimi návrhmi na obec. Rovnako môžu podávať podnety na obec týkajúce sa návrhu na zmenu územného plánu. Územný plán obce i zóny schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie a rovnako ustanovuje právo verejnosti podať pripomienky k návrhu do 30 dní odo dňa oznámenia. Prerokovanie tejto dokumentácie sa musí taktiež verejnosti oznámiť, a to spôsobom v mieste obvyklým.

7. Chyby pri konaní
Ktoré časté chyby robia ľudia pri stavebných konaniach a na čo zabúdajú?
Stavebníci často najmä pri stavbách, ktoré stačí ohlásiť, zabúdajú napríklad na to, že nemôžu začať s výstavbou skôr, ako im stavebný úrad písomne oznámi, že nemá proti ich uskutočneniu námietky. Mnoho z nich sa mylne domnieva, že ohlásením sa ich povinnosť končí, keďže sa nevyžaduje v danom prípade stavebné povolenie, že môžu začať ihneď po ohlásení s výstavbou. No nie je to tak. A to práve z toho dôvodu, že stavebný úrad môže vždy, aj keď inak stačí na výstavbu ohlásenie, rozhodnúť o tom, že stavebník je povinný požiadať o vydanie stavebného povolenia. Ďalšou častou chybou stavebníkov je, že nevenujú už v procese samotného rozhodovania o výstavbe dostatočnú pozornosť významu územných plánov obcí a zón.

8. Sťažnosť na úrady
Aké poplatky musím najčastejšie platiť pri stavebnom konaní?
Najčastejším poplatkom je napríklad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pre fyzickú osobu je spoplatnený sumou 40 eur, pre právnickú osobu sumou 100 eur. Ten sa neplatí ak je územn

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.