StoryEditor

Zo zákona o vodách

09.11.2004, 23:00


Paragraf 31
V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje stavať alebo rozširovať:
-- nové priemyselné zdroje,
-- ropovody a iné líniové produktovody na prepravu nebezpečných látok,
-- sklady ropných látok,
-- veterinárne asanačné zariadenia,
-- veľkokapacitné farmy,
-- stavby hromadnej alebo individuálnej rekreácie,
-- ukladať rádioaktívny odpad atď.
Orgán štátnej vodnej správy môže povoliť výnimku, ak ide o verejnoprospešnú stavbu. Alebo ak sa pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie preukáže, že navrhované technické opatrenia zabezpečia účinnú ochranu vôd a vodných pomerov.

19. máj 2022 00:55