StoryEditor

Päť úloh finančného riaditeľa

Hlavnou úlohou finančných orgánov firiem je identifikovať a prinášať celkom nové formy biznisu. Finančníctvo a schopnosti vrcholného manažmentu sú kritickou, ale strategickou pákou v pomoci, ako udržať cenu akcií.

Faktom zostáva, že finančníctvo napomáha tvoriť vrcholný biznis vo viac ako siedmich z desiatich spoločností. Preukázali to prieskumy spoločnosti Accenture. Avšak cesta k vysokým výkonom nie je nikdy bez prekážok. V štúdii vzťahov medzi finančným fungovaním a vysokými výkonmi Accenture vykonali 35 rozhovorov so šéfmi finančných oddelení a s niekoľkými finančnými riaditeľmi. Z 500 spoločností bolo vybratých viac ako 100 finančných riaditeľov, a z nich spoločnosť vytvorila 14 malých skupín. Snahou bolo pochopiť, ako svojimi finančnými stratégiami, schopnosťami riadenia tímu, financií a manažmentu napomáhajú napredovať ich spoločnostiam.
Vrcholný biznis prináša svojim akcionárom celkové výnosy, rýchly rast príjmov a celkové zvýšenie výkonov (výnosy z investovaného kapitálu mínus vážená priemerná cena kapitálu) v trojročných, päťročných, sedemročných a pätnásťročných intervaloch. Sú viacnásobne ohodnotené v porovnaní s nízkovýkonnými druhmi a predpoklady na ich úspechy v budúcnosti sú vyššie. Takéto obchody profitujú aj z externej a internej rozhľadenosti, bez ohľadu na trendy a požiadavky konkurencie i ostatných podnikov tak napredujú.

Päť schopností
Accenture na základe výskumov stanovil 5 schopností, ktoré by mal dobrý obchodník ovládať a ktoré pomáhajú dosahovať úspech vo finančníctve:
- preniknuteľnosť do cenovej vyváženosti
- podnikavosť vrcholného manažmentu
- efektivita finančných operácií
- šikovnosť investičného dozoru
- miera rizika
Prvé dve dotvárajú ceny a pomáhajú firmám prekonať konkurenciu. Finančný riaditeľ z Zürichu dokonca navrhol, že prvoradou úlohou finančníctva je konať ako hlavný hodnotový úradník.

Riziko je nevyhnutné
Keď finančné organizácie vytvárajú cenovú vyváženosť, finanční riaditelia sa stávajú hlboko zainteresovanými v rozhodnutiach a stratégiách ďalšieho rozvoja. Finanční profesionáli sa nachádzajú na každom stupni, od vrcholného manažmentu až k popredným riadiacim operáciám. Zastávajú rolu vychovávateľov, povzbudzovateľov, dodávateľov vedomostí a informácií a spoločne s ostatnými zdieľajú úspechy. Učia a nútia k finančnej disciplíne, rozvíjajú talent a šíria posolstvo zvnútra i zvonka organizácie. Podnikavosť vrcholného manažmentu zlepšuje zručnosť organizačnej stratégie. Pomocou lepších a rýchlejších rozhodnutí maximalizuje trvalé hodnoty akcií. Podporuje optimálne zdroje dotácií, cenovú vyváženosť a zaraďuje financie medzi svojich blízkych priateľov. Ak sú finančné operácie riskantné, vždy je výhodnejšie zachovať si konkurencieschopnosť a vedúce postavenie na trhu, avšak finanční riaditelia sa zhodujú v názore, že práve risk je hlavnou podmienkou obchodovania, pomocou neho sa stávajú finančnými majstrami. Investičný dozor je mnohokrát podhodnotený a najmenej zdôrazňovaný zo všetkých piatich schopností, aj keď ho mnohí opýtaní charakterizujú ako prostriedok na dosiahnutie extra zisku. Šikovnosť riskmanažmentu sa berie ako zásadná, ale obranyschopnosť je oveľa dôležitejšia.

Päť výziev
Finanční riaditelia na celom svete sa stretli s mnohými výzvami:
1. Vyvážiť úlohy hlavného účtovníka s dôverným obchodným partnerom
2. Rast celkových výnosov akcionárov
3. Získať operatívnu dokonalosť
4. Zvládnuť všetky riziká v obchode a v ekonomickom prostredí
5. Prínos finančných skúseností a talentu
Osvojenie si všetkých rád v tomto článku vám pomôže k väčšiemu prehľadu v uvedených výzvach, priblíži, ako pracujú vedúce spoločnosti a opíše, ako Accenture riešenia môžu pomôcť pretvárať financie a dosiahnuť zvýšenie ziskovosti a výkonnosti.

Úloha číslo 1
Hodnota peňazí už dlhšie nie je merateľná výhradne efektivitou a obsahom svojej ceny. Funkcia peňazí sa mení, a to je úlohou vedúceho finančného oddelenia. Od neho sa očakáva riadenie zmien a rastu - stať sa "iniciatívnym obchodným partnerom“ pokiaľ udržiava nezávislé stanovisko hlavného účtovníka. To znamená analyzovanie dohôd, pomáhanie pri rozhodnutiach o nových produktoch a deľba práce na nových trhoch. Od riaditeľa sa očakáva, že prinesie nové správy zamerané do budúcnosti a priaznivé finančné predpovede. V tom istom čase im ich pôvodné zodpovednosti zostávajú (podpora centralizovaného chodu, plnenie požiadaviek). Jeden z členov, ktorý sa podrobil interview, povedal, že na to, aby sme v takomto prostredí spoznali tento typ výzvy, je kľúčová "výchova v cenovej vyváženosti“. Spôsob tejto výchovy nás učí posudzovaniu hodnoty v obchode, spolu s koncentráciou na finančné základy. "Pod vydanými peniazmi rozumieme finančné záväzky spojené s rozhodnutiami,“ vysvetlil finančný riaditeľ z Londýna a dodal, že "koncentrácia na vložené peniaze akcionárov je dôležitejšia ako koncentrácia na predaj“.

Spriatelenie sa s obchodom dovoľuje finančníkom ladiť pozície hlavného účtovníka s dôverným partnerom. Vedúci finančného oddelenia v Best Buy Darren Jackson zodpovedá za nový obchodný vývoj, štátnu pokladnicu a financie. Všetky tri skupiny pohltia množstvo pracovného času len vypracúvaním agendy rastu v budúcnosti. Jednou z najnáročnejších úloh je odstránenie všetkých namáhavých aktivít spojených s plánovaním a vytváraním dobrého tímu, ktorý je zakotvený vnútri organizácie, koncentruje sa na vytýčený cieľ a dosiahnutie požadovaných výsledkov. Skupinu finančných špecialistov nazývame obchodnými partnermi. Tým, že sú rozmiestnení v rozličných jednotkách obchodu, pomáhajú zabezpečiť obchodné ponuky v mnohých oblastiach.

Financie sa môžu stať blízkym priateľom aj podporou celkovej obchodnej stratégie. V spoločnosti DuPont sú financie kľúčovým hráčom vo vytváraní plánov aj v ich uskutočňovaní. Napríklad finančný tím bol zapojený do pracovného výberu na predvídanie "neamerického“ rozvoja a vplyvov na dosiahnutie cieľa. A práve ich finančné skúsenosti dokázali rýchlo eliminovať neoptimálne miesta a zamerať sa tak na tie, ktoré majú potenciál vytvárať vysoké zisky. Čoraz viac finančných riaditeľov podporuje blízky vzťah s biznisom. So svetovou ekonomickou expanziou v roku 2004 (5 percent) a závratným ekonomickým rastom v Číne, ktorý predstavoval zvýšenie až o 9 percent, obchodníci zistili, že je potrebné expandovať územne - do Číny, východnej Európy, Ruska a Latinskej Ameriky, a to im zaistí rast ich majetku. United Technologies Corporation úspešne expandovala do Číny, finančný tím rozoberal s čínskymi partnermi všetky možné riziká. Keď Donaldson, svetový líder vo filtračných systémoch, orientoval svoj biznis na Českú republiku, finančníci pomohli manažmentu pochopiť kompromisy medzi vysokými cenami tovarov a nízkymi cenami práce.

Úloha číslo 2
Finanční riaditelia povedali Accenture, že komplexný vrcholný manažment podniku vytvára riešenia k stratégiám, plánom, predpovediam, monitorovaniu a riadeniu obchodných činností. "Nemôžete uskutočniť to, čo nie je merateľné,“ podotkol vedúci finančného oddelenia v spoločnosti Swiss Re Americas Property and Casualty Division. "Vrcholný manažment podniku je blokátorom a zároveň spúšťačom toho, čo si peniaze dennodenne vyžadujú.“
Kľúčovými schopnosťami sú:
- pomáhať organizácii vytvárať lepšiu stratégiu, časovo ohraničeným rozhodnutiam zaistiť prostriedky na dotvorenie a maximalizovať udržateľnú hodnotu akcií
- vytvoriť model kľúčového riadenia súčasných a budúcich hodnôt - finančných, nefinančných, hmotných, nehmotných - a správne ich uviesť do vzájomného vzťahu
- riadiť a optimalizovať obchodné výkony v podniku alebo v obchodnej sieti
- určiť, ktoré zo stratégií budú výkonné v blízkej budúcnosti, aké majú taktiky, a monitorovať, ako sa stratégia postupnými krokmi vyvíja
Swiss Re zvyšuje celkové výnosy akcií porozumením riadenia súčasných a budúcich hodnôt. Spolieha sa pritom na ich majetkové práva. "Model ekonomickej ceny zhodne preratúva ekonomické hodnoty každej jednotky obchodu až k individuálnym zmluvám,“ vysvetlil Mitch Blaser zo Swiss Re.
Finančníctvo je veľmi dôležité nielen z hľadiska čísiel a výsledkov, ale aj z obchodného plánovania a rozhodovania. "Finanční pracovníci spolu s obchodnými jednotkami hodnotia každú zmluvu prostredníctvom modelu ekonomickej ceny, potom z hľadiska ťažkostí, ako je ocenený a ako je riadený,“ povedal Blaser.
Financie sa plánujú ročne a patria do celkového procesu plánovania firmy. Plán zahŕňa cenový porovnávací test, ktorý odkrýva pôvod, objem a kvalitu každej jednotky obchodu. Podľa Swiss Re sú financie v súčasnosti považované za najdôležitejšie z hľadiska zákazníka.
Ďalšou cestou je efektívne riadenie monitorovania ceny. Ich sledovaním sa môže senior manažmentu dostať k rýchlejším rozhodnutiam.

Úloha číslo 3
Finančné fungovanie závisí od rýchlejšieho a lacnejšieho spracúvania transakcií a spoločných služobných operáciách v zahraničí. Funkčná dokonalosť znamená rozširovanie procesov, ktoré uchopia finančné a nefinančné dáta v pravom čase a zvýhodnia ich.
Citadel Investment Group, vedúca investičná spoločnosť, má vyvinutý a rozmiestnený systém vlastníckych práv, ktorý dovoľuje dosahovať ciele. Rada tejto spoločnosti v pravom čase rozdelila všetky aktíva do rozličných obchodných portfólií. Použitím bezchybného usporiadania v procese umožňujúcom financovanie a investovanie, a tak si zaistila získavanie presných a čerstvých informácií, ktoré im zabezpečia kvalitu v rozhodnutiach. Táto vedúca spoločnosť sa pohybuje smerom k operatívnej dokonalosti zlepšením hospodárnosti. Benefity zahŕňajú jednotné dáta, lepšiu kvalitu zúčtovaných dát, nižšiu cenu a usporiadaný rast. Na druhej strane si American Water snažili osvojiť spoločný model služieb. Podľa ich vedúceho finančného oddelenia Johna Bigelowa mala spoločnosť "zriadené zdroje plánovania v samostatných pracovných centrách. Avšak po fúzii máme usmernených mnoho z našich obchodných praktík, zlepšenú internú kontrolu a vhodnú základňu na ďalší rozvoj“.

Donaldson zlepšuje finančné operácie aj v oblasti daní a poplatkov. Jeho funkcie peňazí aktívne riadia komplex medzinárodných daňových štruktúr a prácu hýbe smerom ku krajinám, v ktorých sú nízke dane - Čína a Hongkong. Skutočná daňová sadzba spoločnosti zostáva 27-percentná, no aj napriek tomu má firma podstatne nižšie dane, ako majú ostatní. DuPont do uzatvárania zásadných obchodných transakcií priviedol aj daňových profesionálov. Malo to podľa neho znížiť risk a lepšie vyčísliť cenu. Daňoví profesionáli sú najzdatnejší v potenciálnych lokalitách investovania a finančných uzneseniach ako maximalizovať celkové výnosy. Toto otvára cestu múdrejším rozhodnutiam a eliminuje možné prepracúvanie v neskoršom období.

Úloha číslo 4
Riskmanažment pokrýva veľkú časť finančného riadenia. Môže používať finančné nástroje na riadenie špeciálnych finančných rizík, efektívne reagovať na prudké zmeny v obchodnom prostredí, alebo reagovať na prirodzené pohromy a politickú nestálosť. Môže byť riadený geograficky, obchodným modelom a priemyslom. Približne polovica opýtaných finančných riaditeľov povedala, že sú nespokojní so súčasnými postupmi riskmanažmentu. Dôležité je držať krok so zmenami vo finančníctve, obchode, legislatíve. Ďalej je potrebné zamerať sa na všetky oblasti vnútropodnikového riskmanažmentu - metodika rizík, vládnuca štruktúra, zmiernenie risku - a zabezpečenie, že aktivity sú koordinované v celom portfóliu a biznise. Silnou schopnosťou vnútorného riskmanažmentu je zabezpečiť, aby obchod dosahoval vysoké výkony. Manažéri vyzdvihovali tri základné oblasti riskmanažmentu: riadenie rizika v celom podniku, počítanie s rizikami a riadenie špeciálnych priemyselných rizík.

Celý podnik sa zameriava na riskmanažment v ročných a štvrťročných návrhoch, ako predísť možnému riziku. Odhady rizík sú centrálne vedené, avšak každá krajina a región si vyžaduje ich presnú špecifikáciu. Napríklad Južná Afrika je zameraná viac na menové riziká. Aj keď riskmanažment nie je braný ako súčasť financií, je dôležité pochopiť, že riziká sú rozptýlené po celom podniku.
Biznis s vysokým výkonom sa riadi takými procesmi, v ktorých vie odhadnúť riziko a s tým rizikom aj počíta ako so súčasťou svojich ďalších operácií, je to lepšie ako neskoršie odhalenie nezistených rizík. Viac ako 75 percent finančných riaditeľov povedalo, že spoločnosti musia pociťovať rast a tak dodržiavať stanovené požiadavky. Mnohé z firiem však potrebujú vykonať kontroly vnútri podniku, zabezpečiť kvalitnejšie analýzy a zaviesť funkcie riskmanažmentu. Veľa podnikov, ako napríklad DuPont Performance Materials a Sarbanes-Oxley, si vyžaduje veľkú pozornosť. DuPont zdokumentoval každú vykonanú kontrolu a podľa obchodných jednotiek kategorizoval tisícky dokumentov. Každý z dokumentov obsahoval opis vykonanej inšpekcie. Konečným výsledkom celej kontroly je jeden obrovský katalóg, v ktorom sú obsiahnuté všetky procesy kľúčových oblastí, ďalej sú rozdelené podľa obchodných jednotiek právnické osoby a ostatné kategórie.

Dokument sa taktiež používa na IT plánovanie a audity. Cieľom je upraviť informačné systémy a nakoniec firma presunie DuPont preč od vysoko decentralizovanej štruktúry k jednej, ktorá uvádza viacero základní a systémov. Constellation Energy je veľmi dobrý príklad spoločnosti, ktorá efektívne riadi špecifické riziká priemyselného odvetvia. So zvyšovaním nárokov a zmenou prostredia bolo viac ako 20 rokov veľmi ťažké priniesť užitočné odvetvie priemyslu, ktoré by bolo dôsledné, ziskové a vyhovovalo by požiadavkám investorov.

Úloha číslo 5:
Vysokokvalitná finančná organizácia je silná, iba ak je podporovaná ľuďmi. Jeden finančník zašiel tak ďaleko, že povedal "investovanie do správnych ľudí je dôležitejšie ako investovanie do technológií“. "Všetci lovíme v malom jazierku,“ povedal londýnsky finančník. Niekedy je dôležité, alebo priam lepšie sa poohliadnuť po správnom úžitku a potom zisťovať ďalšie zručnosti, než rýchlo dosiahnuť dokonalosť. Ako prídavok k servisu a hodnotným radám sa špecializujeme na zručnosti vrátane kapitálu, daní, rizikového manažmentu a správanie sa na novom trhu. Mnohí finanční majstri veria, že zamestnanci finančných oddelení by mali byť prijímaní z iných odborov ako je klasické účtovníctvo, aby si viac vážili ciele biznisu a lepšie spolupracovali.

Spoločnosť SAP chce docieliť rast šírky a dĺžky finančných zručností obsadzovaním ľudí do rôznych pozícií a dať im viac zodpovednosti. Zamestnanci na vedúcich pozíciách v hospodárstve alebo v potravinárskom priemysle absolvujú trojtýždňové školenie. Prvý týždeň zahŕňa strategické plánovanie - marketing, finančné a operačné aspekty, ktoré určujú chod spoločnosti. Druhý týždeň zahŕňa financie, kde sa učia hlavné aspekty finančných správ. Posledný týždeň zahŕňa komunikácia a ľudské zdroje. Podstatou školenia je stretnutie sa s ľuďmi zaoberajúcimi sa rovnakou problematikou a výmena skúseností a informácií. Je mnoho publikácií o organizáciách s inovatívnymi radami. Perfektným príkladom je Citygroup: finančný riaditeľ osobne dozeral na tri líderské aktivity, aby sa presvedčil, či interní ľudia sú vhodní na prijatie riaditeľskej pozície. Potenciálni kandidáti boli podrobení 15-hodinovej sérii skúšok. Taktiež zorganizoval dvojdňový kurz pre bizniskandidátov, kde získali mnohé zručnosti. Tridsaťtri z 35 kandidátov bolo dosadených do nových pozícií v roku 2003, čo je dvakrát viac ako v roku 2002.

Predstavitelia DuPontu sa stretávajú trikrát ročne, aby prekonzultovali hodnoty a úspešné plánovanie. Program je robený individuálne pre ľudí, ktorí "chodia po vode, alebo ktorí si aspoň namočili ponožky“, ale taktiež získavajú informácie, ako postupovať vo svojej kariére. "Spoluúčasť Swiss Re je extrémne vysoká,“ hovorí finančný riaditeľ, "sčasti vďaka prijímaniu vhodných zamestnancov a objektívnemu manažmentu.“ Tento proces sa zaoberá špecifickými výkonmi ľudí a oddelení a hodnotením ľudí na ďalšiu spoluprácu. Swiss Re taktiež každodenne zvoláva finančné manažérske stretnutie, kde celá skupina spracúva cvičenia na dosiahnutie spoločného cieľa.

Vysoké výkony
Hlavní finanční riaditelia v súčasnosti pracujú mimo svojich pôvodných pozícií - na riadení finančných operácií. Spolu so senior riaditeľmi sa snažia identifikovať hodnotovotvorné príležitosti a prostriedky na ich pridelenie. Pomáhajú manažmentu plánovať a prinášať hodnoty do obchodu. Avšak finanční riaditelia musia navyše neustále reagovať na rastúce kontrolné nároky, zaznamenávať požiadavky a nové normy. Tieto nároky, od ktorých sa očakáva rast v priebehu nasledujúcich rokov, budú dráždiť súčasný trend vyšších cien.

Pri pohľade na dnešný svetový biznis nás neprekvapí, že vedúci finančných oddelení musia prechádzať ťažkými skúškami v snahe posilniť finančné možnosti na prekonanie týchto skúšok:
- 75 percent "finančnej gramotnosti“ v celej organizácii
- viac ako 95 percent neverí, že ERP systém prispieva dostatočne k finančnému rastu
- väčšina verí, že je dôležité pochopiť riadenie súčasných a budúcich hodnôt
- iba 13 percent si dôveruje, že hodnoty pod ich vedením sú správne
- iba 50 percent má svoj kapitál vhodne rozdelený
- a iba 50 percent je momentálne spokojných s ich riskmanažmentom.

Finanční riaditelia pripúšťajú, že kľúčom k úspechu je malé klamstvo, no nie v schopnostiach, ale v "konflikte“ hlavných úloh. Znamená to vždy o krok vpred. "Riaďte sa týmito radami a budete úspešný na všetkých stupňoch Výkonného manažmentu,“ odporúčajú finanční riaditelia.

O prieskume
Accenture prináša inovatívne rozhodnutia, ktoré môžu transformovať schopnosti financií a manažmentu organizácií. Jadro prieskumu je zložené z viac ako 520 svetových zdrojov a z viac ako dvetisíc individuálnych zdrojov v 48 krajinách. Po fiškálnom ukončení roku 31. 8. 2005 finančný a vrcholový manažment pracoval na 4 400 projektoch týkajúcich sa peňazí s viac ako 800 klientmi.

menuLevel = 2, menuRoute = finweb/ekonomika, menuAlias = ekonomika, menuRouteLevel0 = finweb, homepage = false
29. november 2022 09:24