StoryEditor

Čo sa skrýva v regulačnom vzorci

20.11.2003, 23:00

S reguláciou cien plynu regulačným úradom sa začalo od tohto roka. Úrad však pripravil regulačný vzorec, podľa ktorého sa ceny vyrátavajú už v decembri 2001. Bolo to nevyhnutné, lebo na jar 2002 vrcholila privatizácia SPP a záujemcovia chceli vedieť spôsob regulácie.
Vzorec úrad vydal rozhodnutím, ktoré bolo zverejnené v Zbierke zákonov. Z cenovej regulácie je vylúčený tranzit plynu cez naše územie. Najdôležitejším výsledkom pri aplikácii vzorca je maximálny prípustný výnos na m3 dodaného plynu (SPP plyn neťaží). Regulovaný subjekt -- SPP vytvára tarifný kôš, v ktorom sú vyjadrené podmienky a ceny podľa odberateľských kategórií. Práve ceny v koši musia byť nastavené tak, aby bola dodržaná hodnota maximálneho prípustného výnosu. Do vzorca vstupujú ovplyvniteľné a neovplyvniteľné náklady regulovaného subjektu. K neovplyvniteľným patrí najmä nákup plynu, niektoré dane a poplatky. K ovplyvniteľným patria fixné náklady na distribúciu a prepravu plynu, ale len tie, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie kvality služieb. Do vzorca vstupuje aj korekčný faktor, ktorý zohľadňuje rozdiel v predpokladaných a v skutočných príjmoch za uplynulý rok, takto sa robí akési dodatočné zúčtovanie. Väčšina údajov vstupujúcich do vzorca pre budúce obdobie sa totiž odvíja od skutočných nákladov v predchádzajúcom období. Pri kalkulácii ovplyvniteľných nákladov sa uplatňuje oficiálny index spotrebiteľských cien, a ten sa ešte koriguje o tzv. faktor X. Úrad ho vo svojom rozhodnutí nastavil na hodnotu 2 až do roku 2005. Znamená to, že cenový index sa znižuje o dve percentá, takže ovplyvniteľné náklady nemôžu rásť tak rýchlo ako inflácia.
Podľa predsedu úradu Jána Matuského sa pri vzorci využíva regulačná metóda PBR (Performance Based Regulation). Znamená to, že regulovaný subjekt, aby dosiahol rovnaký alebo väčší príjem ako v predchádzajúcom regulačnom roku, bude musieť, pri dodržaní regulačnou metódou stanovených maximálnych cien zvyšovať efektívnosť svojho podnikania.
Rozhodnutie o regulačnom vzorci pre plyn bolo v septembri nahradené výnosom úradu. Štruktúra vzorca nebola zmenená, ale úrad doplnil niektoré ustanovenia. Reagoval tak na podanie na Ústavný súd, podľa ktorých nevydal všeobecne záväzný predpis, ktorý by vymedzoval oprávnené náklady a primeraný zisk, aj keď okruh uznateľných nákladov v pôvodnom rozhodnutí bol. K oprávneným nákladom podľa výnosu nemožno zahrnúť okrem iného odmeny štatutárnym orgánom regulovaného subjektu, náklady na reprezentáciu a dary či odmeny pri životných jubileách
Úrad vyhlasuje ceny plynu vždy na kalendárny rok, mal by tak urobiť do konca novembra. Ak sa výrazne zmení nákupná cena plynu, alebo aj objem predaného plynu, pripúšťa sa korekcia vyhlasených cien. V navrhovanej novele regulačného zákona má úrad ceny energií "štvrťročne prehodnocovať". Ak bude táto dikcia schválená, zrejme bude premietnutá do zmieneného výnosu.

19. máj 2022 23:13