StoryEditor

Spor o právnu istotu zápisov v obchodnom registri pokračuje

28.07.2004, 00:00

Nový systém obchodného registra skrátil zápis firiem až na päť dní. Zefektívnenie spôsobil hlavne prechod niektorých kompetencií zo sudcov na vyšších súdnych úradníkov a upustenie od materiálneho preskúmavania. Kým do januára musel súd skúmať, či všetky priložené listiny sú správne vyplnené, dnes stačí, ak preverí, či sú k návrhu priložené všetky potrebné dokumenty. A práve toto môže podľa právnikov spôsobovať problémy. Upozorňujú totiž, že právna istota tretích osôb je v súčasnosti nedostatočná. A hoci sa od októbra rozšíri počet listín potvrdzovaných notárom (zmluvy o zlúčení, zmluva o splynutí spoločností a projekt rozdelenia spoločností), obavy o dôveryhodnosť zapísaných údajov zostávajú. V niektorých prípadoch totiž súd nie je oprávnený kontrolovať správnosť údajov, pretože by išiel nad rámec zákona o obchodnom registri. A tak hoci súd preskúmava, či je pravosť podpisov všetkých spoločníkov na spoločenskej listine osvedčená, podľa advokáta, Pavla Hagyariho, nezisťuje pravosť notárskej pečiatky. Podľa neho však problém nastáva aj v prípadoch, keď potvrdenie notára nie je potrebné - napríklad pri výmene konateľa. Podľa Róberta Kičinu z Podnikateľskej aliancie Slovenska k takýmto konaniam môže dochádzať aj preto, že spoločnosť dnes ešte poriadne nedokáže čeliť napríklad zneužívaniu stratených či ukradnutých občianskych preukazov či využívaniu nastrčených osôb. Ak teda tretia osoba utrpí nepoctivým konaním materiálnu ujmu, má síce nárok na odškodnenie, reálny majetok jej však podľa Hagyariho už nikto nevráti. "Základný princíp obchodného registra, princíp dobrej viery v zapísané a zverejnené údaje, zostal zachovaný," odporuje štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Lucia Žitňanská. Ako dodáva Kičina, čo je teda v obchodnom registri zapísané, je aj garantované. Podľa Žitňanskej tak za správnosť údajov zodpovedá zapísaný podnikateľ, a ak súd zistí zmeny v údajoch, ktoré podnikateľ v mesačnej lehote neaktualizoval, môže mu uložiť pokutu až stotisíc korún. Podľa odborníkov z praxe je však otázne, či súd na chyby v údajoch príde za každých okolností. Riešením by preto podľa Hagyariho bolo rozšírenie právomoci súdov pri preskúmavaní zapísaných údajov. "Rýchlosť konania by to neohrozilo," mieni Hagyari. Kičina zase navrhuje zvýšiť zodpovednosť štatutárnych zástupcov, čím by sa mohla dôveryhodnosť zapísaných údajov taktiež zvýšiť. Ako však Žitňanská dodáva, ide tu o diskusiu vo všeobecnej rovine a zatiaľ ministerstvo nemá konkrétnu sťažnosť na prípad, kde by v dôsledku zmeny právnej úpravy vznikol problém so zapísanými údajmi.

Čo preskúmava sudca podľa zákona o obchodnom registri
Paragraf 6 - Registrový súd pred zápisom údajov do obchodného registra, zápisom zmeny zapísaných údajov a výmazom zapísaných údajov z predložených listín preverí, či
- návrh na zápis podala oprávnená osoba,
- je návrh na zápis úplný,
- sú spolu s návrhom na zápis predložené všetky prílohy ustanovené osobitným predpisom,
- sú prílohy predložené vo forme ustanovenej osobitným zákonom
- údaje uvedené v návrhu na zápis sa zhodujú s údajmi vyplývajúcimi z predložených príloh,
- bol zaplatený súdny poplatok.
Paragraf 7 - overí tiež niektoré náležitosti pred zápisom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a družstva.

25. máj 2022 21:03