StoryEditor

Dôsledky zvýšenia ceny plynu

Zvýšenie cien plynu pre domácnosti od 1. januára o 43,7 % spôsobí rast spotrebiteľských cien o 0,7 %. Ďalšie zvýšenie inflácie spôsobí zdraženie plynu pre podniky. "Zvýšenie cien plynu pre podniky sa na raste inflácie odrazí s časovým oneskorením. Tovary totiž podniky vyrábajú s určitým časovým harmonogramom," konštatoval analytik Ľudovej banky Mário Blaščák. Vplyv zdražovania plynu na infláciu cez rast priemyselných výrobkov by mal byť podľa analytika výrazný. Zemný plyn sa totiž v SR používa pri produkcii niekoľko stoviek druhov priemyselných výrobkov.
Podľa vyhlásenia Združenia slovenských spotrebiteľov pripravované zvýšenie cien zemného plynu pre obyvateľov v priemere o 43,7 % považuje združenie za necitlivé a nekorektné, lebo veľmi ťažko dopadne na početné skupiny obyvateľstva s nízkymi príjmami. Týka sa to najmä rodín dôchodcov, mladých manželov, nezamestnaných a zvlášť tam kde nie je možné voliť iný spôsob vykurovania.
Pre a.s. Technické sklo zvýšenie ceny plynu na 6,17 Sk za m3 znamená zvýšenie nákladov zhruba o 4 mil. Sk ročne. "Predpokladám, že budeme musieť hľadať racionalizačné opatrenia v nákladových položkách vrátane mzdových, preto nemožno vylúčiť dopad na zamestnanosť v našej a.s.", informoval Otokar Puschenreiter, technický námestník. "V s.r.o Terming náklady na palivo zemný plyn predstavujú na cene dodávaného tepla podiel približne 50%", informuje Vojtech Kinčeš, konateľ spoločnosti, ktorý zásobuje teplom v Bratislave zhruba 7 tisíc bytov. Podľa zverejnených cien plynu od 1. januára možno očakávať zvýšenie jednotkovej ceny tepla o približne o 12 až 19%.
Hovorca Slovnaftu, a. s., Bratislava Ľubomír Žitňan uviedol, že spoločnosť ešte nedisponuje konkrétnym percentom, o ktoré sa jej cena zemného plynu zvýši. Uviedol však, že 10-% zvýšenie by predstavovalo nárast nákladov o 215 miliónov Sk. Pri 30-% zvýšení náklady stúpnu o 645 miliónov Sk, čo by predstavovalo zdraženie benzínu o 30 halierov na liter. Dodal, že každý nárast ceny zemného plynu o 1 % bude predstavovať zvýšenie cien výrobkov o 1 halier.
Pre a. s. Chemko Strážske by malo zvýšenie ceny plynu znamenať nárast nákladov o 9 %, čo je asi 20 miliónov Sk. Konateľ Energetiky, s. r. o., Strážske, ktorá je dcérskou spoločnosťou Chemko Strážske pre energetiku, Miroslav Štefanský uviedol, že Energetika odoberá 40 miliónov metrov kubických plynu, ktoré slúžia pre vlastnú spotrebu a ďalší predaj. Cena pre ich odberateľov sa zvýši o cenu dohodnutú s SPP a o náklady na 1 meter kubický, ktoré predstavujú 10 halierov.
Podľa riaditeľa pre podnikateľskú stratégiu ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom Stanislava Drgoňu podnik odoberá ročne 40 mil. kubických metrov plynu, z čoho tretinu spotrebujú na výrobu a zvyšok rovnakým dielom ide na vykurovanie ZSNP a mesta. Náklady firmy stúpnu podľa prvých odhadov asi o 10 %, čo predstavuje 25 mil. Sk. Zvýšenie teda nie je také dramatické a má aj svoje pozitívum -- efektívnejším sa stane vykurovanie a ohrev vody z centrálnych zdrojov. Po podrobnej analýze dosahov zvýšenia cien plynu urobí ZSNP aj konkrétne kroky na znižovanie mernej spotreby tohto média.
Zvýšenie cien plynu pravdepodobne nebude mať významný vplyv na hospodárenie U. S. Steel Košice. Dočasný hovorca spoločnosti Ján Bača totiž uviedol, že v tomto roku nakupovali len 11 % celkovej spotreby plynu v podniku. Firma sa totiž v rámci priebežného znižovania nákladov usiluje o využívanie plynov, ktoré sú druhotnými produktmi hutníckeho procesu.
Technická univerzita Košice, na ktorej študuje 12 500 študentov, disponuje rozpočtom na tento rok 500 mil. Sk. Náklady na energie predstavujú 55 mil. Sk. Podľa informácie kvestora TU Košice Gabriela Fishera by sa nárast cien energetických médií mal na rozpočte školy prejaviť nárastom nákladov o 10 mil. Sk. Tento odhad bol spracovaný podľa predbežných informácií o náraste cien energií. V predbežných odhadoch uvažovali o náraste nákladov na plyn o 30 %, čo predstavuje približne 600 000 Sk. Podľa Fishera univerzita má na riešenie dve možnosti. Hľadať posledné rezervy a realizovať ďalšie šetriace opatrenia, čo však považuje len za hasenie problému. Systémovým opatrením by podľa neho bolo zvýšenie podielu HDP na rozvoj vysokého školstva.
Podľa vyjadrenia zástupcu firmy Rona, a. s., Lednické Rovne Petra Brzého, zvýšenie predajnej ceny zemného plynu o 32,7 % sa výrazne premietne priamo do nákladov. V súčasnosti ešte nie je možné presne kvantifikovať tento dosah, pretože vo firme predpokladali 25-percentný nárast. Firma je v štádiu prípravy plánu na rok 2003, kde bude potrebné premietnuť zvýšenú cenu plynu. Sklári ju budú kompenzovať napr. zvýšením produktivity práce a orientáciou na výrobky s vyššou pridanou hodnotou.

24. máj 2022 04:49