StoryEditor

Slovensko potrebuje druhý dôchodkový pilier

18.01.2004, 23:00
Slovensko nevyhnutne potrebuje viacpilierový dôchodkový model. Ak by po prezidentovom vete ostalo iba pri rekonštrukcii súčasného priebežného modelu, bola by to síce zmena, ale nie zásadná. Nad systémom dôchodkového zabezpečenia by naďalej visela reálna hrozba zlyhania, pretože jediný priebežný pilier by sa pre starnutie populácie čoraz viac zaťažoval nekrytými výdavkami.

Prvý január tohto roka sa zároveň stal prvým dňom spustenia nového modelu starobného dôchodkového zabezpečenia. Slovensko sa vydalo cestou jednej z najprogresívnejších úprav v Európe. Upúšťa od doterajšieho priebežného systému financovania starobných dôchodkov a začína uplatňovať nový model založený na kombinácii zmodernizovaného priebežného systému a úplne nového sporivého systému.
Nový model má odstrániť zásadný problém dnešného systému dôchodkového zabezpečenia, ktorým je jeho neudržateľnosť. Občana zaväzuje poistiť sa do dôchodkového veku a popri tom mu dáva možnosť zvýhodnene si naň vopred sporiť. Je založený na princípe, aby sa po odchode do dôchodku podstatne neznížil príjem občana, ktorý ešte nedávno poberal mzdu. Model je nastavený tak, aby čerstvému dôchodcovi, účastníkovi prvého priebežného piliera, neklesol príjem pod polovicu. Pri zapojení sa občana aj do sporivého systému by mal podľa odhadov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zmiešaný model prvého a druhého piliera zabezpečiť mieru náhrady príjmu až okolo 60 percent.
Keďže povinnosť zapojiť sa do druhého, sporivého piliera, bude platiť iba pre občanov prvý raz vstupujúcich na pracovný trh a sporenie bude pre ostatných dobrovoľné, zavŕšenie dôchodkovej reformy možno očakávať až v priebehu dvoch generácií, teda v horizonte približne 40 rokov. Takejto zásadnej a dlhodobej zmene predchádzala dôsledná príprava koncepcie, jednotlivých zákonov a stanovenie prechodných období. Nový model definujú zákony o sociálnom poistení a starobnom dôchodkovom sporení, ktoré boli schválené Národnou radou SR v minulom roku. K nim sa tento rok pridá nový zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení upravujúci režim tretieho doplnkového sporivého piliera. Po schválení tohto zákona budeme môcť povedať, že dôchodkové zabezpečenie na Slovensku bude stáť na troch pilieroch -- na jednom priebežnom a dvoch sporivých.
Zásadné zmeny v modeli dôchodkového zabezpečenia sa udejú v priebehu rokov 2004 až 2006. Ak k tomu pridáme prípravnú fázu v rokoch 2002 a 2003, možno konštatovať, že obdobie zásadných zmien systému sa prekrýva s funkčným obdobím terajšej vlády. Na jednej strane to zohľadňuje zložitosť problematiky, na druhej strane vyjadruje ochotu a odvahu vlády vykonať hlbokú reformu. V roku 2006 sa zároveň skončí prechodné obdobie obmedzení na uplatňovanie plnej zásluhovosti pri výpočte dôchodkových dávok z prvého piliera.
Napriek tomu, že dva potrebné zákony boli v parlamente schválené v priebehu minulého roka, zatiaľ možno postupovať iba podľa jedného z nich. Prvý pilier už od januára beží podľa nového zákona o sociálnom poistení. Rozbehnutie druhého je zatiaľ nemožné. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení nepodpísal prezident Slovenskej republiky. Pred Národnou radou SR stojí povinnosť zákon urýchlene na druhý raz prijať, aby sa privreté dvere opäť otvorili -- tentoraz už bez možnosti znovu ich pribuchnúť.
Slovensko nevyhnutne potrebuje viacpilierový dôchodkový model. Ak by po prezidentovom vete ostalo iba pri rekonštrukcii súčasného priebežného modelu, bola by to síce zmena, ale nie zásadná. Nad systémom dôchodkového zabezpečenia by naďalej visela reálna hrozba zlyhania, pretože jediný priebežný pilier by sa pre starnutie populácie čoraz viac zaťažoval nekrytými výdavkami. Potom by sme museli rátať s ďalším zvyšovaním dôchodkového veku alebo ostať pri doteraz zaužívanom prístupe -- zaťažovať budúce generácie novými, čoraz väčšími dlhmi.

22. máj 2022 13:29