StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

10.10.2002, 00:00

1. Začal tieto správne konania:
* dňa 31. 7. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Northrop Grumman, USA a TRW Inc., USA
* dňa 13. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Mediconf S. p. A., Taliansko, Facis S. p. A., Taliansko a SVIK, s. r. o., Svidník,
* dňa 23. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Lumina Prent S. a R. L., Luxembursko, WENDEL Investissement, Francúzsko a Kohlberg Kravis Roberts &Co. L. P., USA,
* dňa 28. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Deutsche Post AG, Nemecko a DHL International Limited,
* dňa 14. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FNM SR, Bratislava, EUROBUS INVEST, Maďarská republika a SAD, a. s., Nové Zámky,
* dňa 22. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FNM SR, Bratislava, DSAD, s. r. o., Dunajská Streda a SAD, a. s., Dunajská Streda,
* dňa 9. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Montanwerke Brixelegg AG, Rakúsko a Kovohuty, a. s., Krompachy,
* dňa 21. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Podravka prehrambena industija d. d., Chorvátska republika a Lagris Slovakia, s. r. o., Zvolen,
* dňa 30. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FNM SR, Bratislava, B. K. Prešov, s. r. o., Prešov a SAD, a. s., Prešov,
* dňa 12. 8. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Pfitzer Inc., USA a Pharmacia Corp., USA,
* dňa 14. 8. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 vo veci udelenia výnimky zo zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) v koncentrácii podnikateľov E. D. F. Internacional S. A., Francúzsko a Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina,
* dňa 14. 8. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 vo veci udelenia výnimky zo zákazu podľa § 10 ods. 13 ZOHS v koncentrácií podnikateľov EQT Northern Europe Limited, Normanské ostrovy, Dragoco Gerberding & Co AG, Nemecko, Haarmann & Reimer GmbH, Nemecko,
* dňa 8. 8. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 vo veci udelenia výnimky zo zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona v koncentrácii podnikateľov Novácke chemické závody, a. s., Nováky a SOLIVARY, a. s., Prešov,
* dňa 26. 8. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 vo veci udelenia výnimky zo zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona v koncentrácii podnikateľov BOLANPASS Limited Írska republika a Hortim Internacional, spol. s r. o., ČR,
* dňa 22. 8. 2002 začal úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 vo veci udelenia výnimky zo zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona v koncentrácii podnikateľov FNM SR, Bratislava, DSAD, s. r. o., Dunajská Streda a SAD, a. s., Dunajská Streda,
* dňa 12. 8. 2002 začal na návrh podnikateľa ZIPP Bratislava spol. s r. o., Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž podnikateľmi Doprastav, a. s., Drieňová 27, 821 01 Bratislava, VÁHOSTAV, a. s., Hlinská 40, 011 18 Žilina, VÁHOSTAV -- SK, a. s., Hlinská 40, 011 18 Žilina.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/171 zo dňa 15. 8. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou podnikateľov spočívajúcou v nadobudnutí akcií podnikateľa KINEX -- KLF, a. s., Kysucké Nové Mesto, podnikateľom KINEX, a. s., Bytča. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28. 8. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/175 zo dňa 27. 8. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou podnikateľov spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa E.ON Energie AG, NSR a podnikateľa Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava nad podnikateľom Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 28. 8. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/174 zo dňa 26. 8. 2002, ktorým úrad v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o koncentrácii práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov EUROBUS INVEST Regionális Közlekedésfejlesztési Részvénytársaság, Maďarská republika, Fond národného majetku SR, Bratislava a Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a. s., Nové Zámky rozhodol, že udeľuje výnimku zo zákazu podľa § 10 ods. 13 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 26. 8. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/169 zo dňa 15. 8. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Franz Haniel & Cie GmbH, NSR a YTONG Holding AG, NSR zastavuje, pretože dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21. 8. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/168 zo dňa 15. 8. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Franz Haniel & Cie GmbH, NSR a FELS -- WERKE GmbH, NSR zastavuje, pretože dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21. 8. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/172 zo dňa 16. 8. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa Doninvest Internacional B. V., Holandsko nad podnikateľom SILIKÁT, s. r. o., Košice. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 16. 8. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/164 zo dňa 12. 8. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Severoslovenské celulózky a papierne, a. s., Ružomberok a Slovenská paroplynová spoločnosť, a. s., Ružomberok zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 31. 8. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/173 zo dňa 21. 8. 2002, ktorým úrad rozhodol, že správne konanie vo veci koncentrácie spočívajúcej v získaní priamej kontroly podnikateľom Winterthur Life, Švajčiarska konfederácia nad podnikateľom SYNERGY, a. s., Bratislava zastavuje, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. 8. 2002,
* dňa 12. 8. 2002 vydala Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/KH/R/2/165, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa rozhodnutie Protimonopolného úradu SR, odboru dohôd obmedzujúcich súťaž č. 2002/KH/1/1/063 zo dňa 6. 5. 2002 vo veci rozkladu Slovenskej lekárnickej komory, Strečnianska 14, 851 05 Bratislava zastúpenej JUDr. Ondrejom Škodlerom, mení takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
podľa § 22 ods. 1 písm. c) v spojení s § 44 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov Smernica Slovenskej lekárnickej komory pre vydávanie osvedčenia o odbornej a etickej spôsobilosti na výkon lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni je v časti § 1 ods. 8 platnej a účinnej odo dňa 18. 11. 2000 do dňa 2. 10. 2001 v znení: "Rada regionálnej komory nevydá osvedčenie žiadateľovi, ktorý má vykonávať lekárnické povolanie v lekárni, ktorej vzdialenosť je od inej lekárne menej ako 500 m, alebo ak by počet obyvateľov v danom regióne klesol pod 5 000 obyvateľov na jednu verejnú lekáreň." Dohodou obmedzujúcou súťaž vo forme rozhodnutia združenia podnikateľov, ktorá je podľa § 3 ods. 1 v spojení s § 3 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov zakázaná. Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia sa vypúšťa. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 8. 2002,
* dňa 12. 8. 2002 vydala Rada Protimonopolného úradu SR rozhodnutie č. 2002/KH/R/2/166, ktorým rozhodla, že podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa rozhodnutie Protimonopolného úradu SR, odboru dohôd obmedzujúcich súťaž č. 2002/KH/1/1/083 zo dňa 6. 5. 2002 vo veci rozkladu Slovenskej lekárnickej komory, Strečnianska 14, 851 05 Bratislava zastúpenej JUDr. Ondrejom Škodlerom, mení takto:
Bod 1 výrokovej časti rozhodnutia znie:
podľa § 22 ods. 1 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov Etický kódex lekárnika platný odo dňa 2. 10. 2001 do dňa 1. 5. 2002 je v znení: "V rozpore s etikou lekárnika je konanie smerujúce k zriadeniu verejnej lekárne vo vzdialenosti menšej ako 500 metrov (pod vzdialenosťou sa rozumie najkratšia vzdialenosť vchodov verejných lekární, meraná na verejných komunikáciách pre peších alebo pre dopravné prostriedky) od už existujúcej verejnej lekárne. V rozpore s etikou lekárnika je konanie smerujúce k zriadeniu verejnej lekárne v prípade, ak by zriadením verejnej lekárne klesol počet obyvateľov v obci na jednu verejnú lekáreň pod 5 000 obyvateľov. Obcou sa pre účely tohto kódexu rozumie obec s počtom 5 000 a viac alebo viac obcí so súhrnným počtom obyvateľov prekračujúcim 5 000, mesto, v Bratislave a Košiciach mestská časť." Dohodou obmedzujúcou súťaž v podobe rozhodnutia združenia podnikateľov, ktorá je podľa § 4 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov zakázaná.
* Bod 2 výrokovej časti rozhodnutia znie:
podľa § 38 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov za porušenie § 4 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii a ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov opísaného v bode 1 výrokovej časti tohto rozhodnutia ukladá Slovenskej lekárnickej komore, Strečnianska 14, 851 01 Bratislava peňažnú pokutu v sume 200 000 Sk (slovom dvestotisíc slovenských korún), ktorú ja povinná uhradiť v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet č. 3017-8624-002/0720, KS 0558, VS 2211083 vedený v Národnej banke Slovenska. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 8. 2002.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 20. 8. 2002 podala spoločnosť UPC Slovensko, s. r. o., Lamačská cesta 3, P.O. Box 69, 837 69 Bratislava 37, rozklad voči rozhodnutiu č. 2002/DZ/2/1/142 zo dňa 8. 7. 2002. Úrad začal správne konanie dňa 27. 2. 2002 z vlastného podnetu, vo veci možného zneužívania dominantného postavenia na relevantnom trhu spoločnosťou UPC Slovensko, s. r. o., Lamačská cesta 3, P.O. Box 69, 837 69 Bratislava 37.

4. Aplikácia ustanovenia § 39 ZOHS voči orgánom štátnej správy a obciam, ktoré svojím opatrením obmedzili hospodársku súťaž:
* úrad dňa 23. 8. 2002 požiadal Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava podľa § 18 ods. 3 zákona č. 188/1994 Z. z. o OHS o vykonanie nápravy v ustanoveniach v zmluve uzatvorenej medzi mestom Bratislava zastúpeným Národným výborom hlavného mesta SR a firmou GUVE, spoločnosťou pre mestské dopravné zariadenia s r. o., Oskar -- Jäger -- Straße 48, 5 000 Köln, ako a v dodatku k zmluve uzatvorenej medzi hlavným mestom SR Bratislava, Primaciálne nám, č. 1, 814 99 Bratislava a JCDecaux Slovakia, s. r. o. Bosákova 4, 851 04 Bratislava týkajúcich sa ochrannej zóny, zároveň podľa § 39 ods. 2 zákona požiadal o nápravu vo veci ustanovení o ochrannej zóne v Zásadách pre povoľovanie umiestnenia reklamných, informačných a propagačných zariadení na cestných telesách cestných komunikácií a v dopravnom priestore miestnych komunikácií I. a II. triedy, ktoré boli vydané Rozhodnutím primátora hlavného mesta č. 2/2002 z 1. marca 2002.

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradensky-servis, menuAlias = poradensky-servis, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
30. jún 2022 19:47