24.07.2003, 00:00

Zmluva o správe nebytových priestorov
V roku 1990 sme uzatvorili zmluvu na nebytový priestor s Bytovým podnikom II, š. p., Bratislava. V roku 1996 prešla časť bytov aj s nebytovými priestormi do osobného vlastníctva -- odkúpenie bytov. Platí pôvodná zmluva, keď sa čiastočne zmenil vlastník nebytového priestoru, nemal by byť urobený dodatok k zmluve?
-- V prvom rade nie je zrejmé z vašej otázky, o akú zmluvu ide. Predpokladám, že o zmluvu o nájme nebytového priestoru. Takisto predpokladám z vašej otázky, že chcete vedieť, či by nemal byť urobený dodatok k uvedenej zmluve o nájme nebytových priestorov. Keďže nepoznám stav vlastníckeho práva k bytom a nebytovým priestorom v predmetnom obytnom dome, moja odpoveď bude len hypotetická. V prípade, že sa úplne zmenil vlastník nebytového priestoru, ktorý máte v nájme, je potrebné, aby tento nový vlastník uvedeného nebytového priestoru s vami uzavrel novú zmluvu o nájme nebytového priestoru. V prípade, že sa zmenil vlastník uvedeného nebytového priestoru len čiastočne, je na vôli nového a pôvodného vlastníka tohto nebytového priestoru, aby s vami uzavrel buď dodatok k už existujúcej zmluve o nájme nebytového priestoru (minimálne v časti prenajímateľa, ktorá sa musí prispôsobiť reálnemu stavu vlastníctva tohto nebytového priestoru), alebo aby s vami uzavrel novú zmluvu o nájme nebytových priestorov.

Zmluva o výkone správy
Môže prenajímateľ (bytový podnik) navŕšiť zmluvu o výkon správy bez toho, aby mal súhlas od nájomcu nebytového priestoru a vyhrážať sa súdom, keď neuhradíme navŕšenie?
-- Z otázky nie je zrejmé, či prenajímateľ nebytového priestoru je zároveň správcom domu, v ktorom sa tento nebytový priestor nachádza. V prípade, že to tak je, ďalšia časť vašej otázky tiež nie je jasná, pretože nevedno, o aké navŕšenie ide. Na základe zmluvy o správe domu platia vlastníci bytov a nebytových priestorov v predmetnom dome: odmenu za správu, poplatok do fondu údržby a opráv a zálohové platby za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov. Keďže ste nájomca nebytového priestoru, tieto platby by mal realizovať vlastník uvedeného nebytového priestoru, pokiaľ ste sa v zmluve o nájme nebytového priestoru nedohodli inak. Bohužiaľ, z vašej otázky táto skutočnosť nie je jasná. Takisto nie je jasné, o aké navŕšenie ide, pretože pokiaľ ide o zvýšenie zálohových platieb za služby spojené s užívaním predmetného nebytového priestoru, toto sa deje vždy z dôvodu zvýšenia štátom regulovaných cien za odbery jednotlivých služieb vždy na základe novelizácie príslušných právnych predpisov. Takéto navŕšenie je ten, kto je povinný tieto zálohové platby správcovi odvádzať, zaplatiť. Ak by išlo o zvýšenie odmeny správcu, správca tak môže urobiť iba takým spôsobom, aký je dohodnutý v príslušnej zmluve o výkone správy. Pokiaľ ide o poplatok do fondu údržby a opráv, tento môže správca zvýšiť len po predchádzajúcom súhlase nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v danom obytnom dome.

Nebankové subjekty
V máji r. 2002 som poslal príkaznú zmluvu a plnú moc advokátovi istému združeniu -- na základe ich kompletných tlačív zverejnených na internete -- na vymáhanie mojich pohľadávok u skrachovaných nebankových subjektov. Obidve tlačivá boli podpísané len z mojej strany s tým, že oni ich z ich strany potvrdia a pošlú mi späť, čím sa mala legalizovať naša vzájomná zmluva. Z mojej strany boli priložené všetky doklady, ktoré oni požadovali. Keďže do novembra sa vôbec nehlásili, chcel som sa vo veci informovať telefonicky. Na teleinformácii však toto združenie nepoznali, vedeli mi však dať číslo advokátskej kancelárie, kde mal byť spomenutý advokát zamestnaný. Na tomto telefónnom čísle sa však nikto nikdy neprihlásil. Pokúšal som sa ďalej dostať sa k tomuto advokátovi súkromne. Na teleinformácii však poznali iba jeho menovca -- bez titulu. Keď som ho zavolal, povedal mi, že nie som prvý, ktorý sa o dotyčného zaujíma. V decembri som združeniu napísal doporučený list, v ktorom som ich vyzval, aby mi do 7 dní záväzne potvrdili, že sa s mojou vecou zaoberajú, v opačnom prípade nech považujú môj list za odstúpenie od príkaznej zmluvy a od plnej moci pre dotyčného advokáta. Tento doporučený list mi však pošta o tri týždne vrátila s poznámkou RN späť, resp. odberná lehota uplynula. Zastupovaním mojich záujmov som v tejto veci preto poveril inú inštitúciu v januári tohto roku. Pred troma dňami som však od môjho združenia (ktorí neprevzali môj doporučený list) dostal potvrdenú zmluvu. Vyzerá to tak, že s mojou pohľadávkou sa zaoberajú dve inštitúcie, ktoré v prípade úspechu -- každý pre seba -- budú požadovať odmenu. Môžem moje odstúpenie od zmluvy so združením, ktoré som poveril v máji r. 2002 považovať za právoplatné?
-- Pokiaľ existuje potvrdenie, že pôvodné združenie v čase kedy ste im zasielal doporučený list v decembri 2002 sídlilo na adrese doručovania, resp. túto adresu malo zapísanú v príslušnom registri, môžete tento list považovať za právoplatné odstúpenie od príkaznej zmluvy a plnej moci. Treba však zistiť dátum, kedy pôvodné združenie podpísalo túto príkaznú zmluvu a plnú moc. Keď sa tak stalo pred doručením vášho listu z decembra 2002, platí odpoveď, ktorá je uvedená. Keď však dátum tohto podpisu nasleduje až po dni, kedy vám pošta vrátila predmetnú doručenú zásielku ako nedoručenú, pre vašu istotu opätovne na adresu tohto združenia doručte písomnú výpoveď tejto príkaznej zmluvy a plnej moci.

Vyplatenie úrokov nebankovými subjektmi
Obraciam sa s problémom dnešnej doby na Slovensku, ako prinútiť nebankové subjekty, aby vyplácali úroky, istiny a správali sa ku svojim klientom ako k svojim veriteľom a zákazníkom a nie ako k svojim rukojemníkom. Tak, ako je to v prípade SPOROINVEST, a. s., Mäsiarska 11, Košice. Koncom januára tohto roku som s touto spoločnosťou v Trnave uzatvoril zmluvu na dobu 1 roka o pôžičke, kde sa v článku III. zaviazali na výplate úrokov: raz mesačne, vždy ku 14. dňu v mesiaci, v hotovosti na adresu dlžníka. Požičané finančné prostriedky a posledná splátka úroku budú veriteľ.?????? Koncom februára som písomnou formou požiadal o okamžité zrušenie zmluvy. Nik na túto žiadosť nereagoval. Podľa vyjadrenia obchodného námestníka, prokurátor uvalil dozor na účty v banke. Ani istiny ani úroky sa nevyplácajú. Podľa vyjadrenia DÚ v Košiciach spoločnosť je registrovaná, plní si svoje odvody a je fungujúca. Ani Krajský súd v Košiciach nepotvrdil, že by bol vyhlásený konkurz na túto spoločnosť. Zo spoločnosti zaslali mne a zrejme asi aj ďalším 8-tisícom klientom listy, ako i dodatky k zmluvám, kde si oni potom pripíšu výšku úrokov. Poraďte, na koho sa mám obrátiť?
-- Jedinou možnou odpoveďou na vašu otázku je nasledovný postup: zašlite im písomne pokus o zmier, v ktorom ich požiadate o vyplatenie dohodnutej istiny spolu s úrokmi s tým, že ak v stanovenej lehote vám tieto peniaze nevyplatia, budete si váš návrh uplatňovať súdnou cestou. Pokiaľ skutočne nepríde z ich strany k vyplateniu celej dlžnej sumy, resp. vám vyplatia len časť dlžnej sumy, podajte návrh na začatie konania o vyplatenie dlžnej istiny a úrokov na príslušný súd (podľa sídla dlžníka). Pre vašu istotu však spísaním návrhu na začatie konania a samotného zastupovania v konaní splnomocnite advokáta alebo komerčného právnika.

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradensky-servis, menuAlias = poradensky-servis, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
09. august 2022 18:33