09.06.2005, 00:00
Výmenné transakcie.

Výmenné transakcie
Som živnostník, platiteľ DPH. Účtujem v sústave jednoduchého účtovníctva. Vykonávam stavebné práce pri výstavbe domov a iných objektov a pri ich rekonštrukcii a údržbe. Často mám problémy s inkasom svojich faktúr, pretože objednávatelia sú vo finančných problémoch. Jeden z mojich zákazníkov mi ponúkol na vyrovnanie dlžoby staršie nákladné auto a väčšie množstvo nového stavebného materiálu, ktorý pre zastavenie stavby nebol zabudovaný. Hodnota týchto vecí sa podľa našej vzájomnej dohody zhoduje so sumou, ktorú mi nezaplatil. Aj môj partner je podnikateľ, platiteľ DPH. Ako budem túto transakciu, účtovať? Ako je to s daňou z pridanej hodnoty? Aký to bude mať vplyv na daň z príjmov?
-- Opísaný problém treba posudzovať z hľadiska vzťahov medzi dvoma podnikateľmi -- dodávateľom stavebných prác a jeho zákazníkom -- stavebníkom. Záväzkové právne vzťahy upravuje v prvom rade Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Obč. z.) a pre podnikateľskú sféru aj Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obch. z.). Dodávateľ stavebných prác realizoval dodávku na základe zmluvy, ktorá mohla byť zmluvou o dielo (§ 631 a ďalšie Obč. z., § 536 a ďalšie Obch. z.), prípadne kúpnou zmluvou (§ 588 a ďalšie Obč. z., § 409 a ďalšie Obch. z.). V zásade zmluva nemusela mať písomnú formu (§ 46 Obč. z.). V každom prípade po vykonaní a odovzdaní prác zo strany dodávateľa stavebných prác a po ich prevzatí stavebníkom malo nasledovať zo strany stavebníka zaplatenie ceny. Ak v pôvodnej zmluve nebolo dohodnuté inak, zrejme sa očakávala úhrada vo forme peňažných prostriedkov.
V konkrétnom prípade ponúkol stavebník -- dlžník dodávateľovi stavebných prác -- veriteľovi zaplatenie vo forme vecného plnenia (materiál a nákladný automobil) a veriteľ s takýmto riešením súhlasil. Mohlo by sa uvažovať o tom, že došlo k uzavretiu zámennej zmluvy podľa § 611 Obč. z. Ten však ustanovuje, že ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane použijú aj na zmluvu, pri ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec, a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za predávajúcu stranu, a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.
Odovzdanie nákladného automobilu a materiálu veriteľovi treba posudzovať teda tak, ako keby tieto veci bol stavebník dodávateľovi stavebných prác predal. Takéto riešenie je potrebné okrem iného aj z hľadiska dane z pridanej hodnoty. Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ZDPH) v § 2 ods. 1 ustanovuje, že predmetom dane je okrem iného dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku, v § 19 ods. 1 ustanovuje, že daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru a nezáleží na tom, kedy, ako a či vôbec bude dodávka uhradená.
Na druhej strane v § 49 ods. 1 ZDPH sa ustanovuje, že platiteľovi vzniká právo odpočítať daň z tovaru alebo služby v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť a nie je rozhodujúce, kedy, ako a či vôbec za tovar alebo službu zaplatí. Oba účastníci uvedených transakcií musia na svoje dodávky vystaviť faktúry podľa § 71 ZDPH.

V jednoduchom účtovníctve stavebného podnikateľa sa účtujú tieto účtovné prípady:
-- po dodaní a prevzatí vykonaných prác vystaví dodávateľ stavebných prác faktúru, ktorú pošle stavebníkovi,
-- na základe nej v knihe pohľadávok účtuje pohľadávku voči stavebníkovi vo výške celkovej fakturovanej ceny (vrátane DPH),
-- v knihe záväzkov účtuje záväzok voči správcovi DPH vo výške fakturovanej DPH,
-- po prevzatí materiálu a faktúry, ktorú vystaví stavebník, účtuje v knihe zásob prírastok materiálu, v knihe záväzkov záväzok voči stavebníkovi vo výške celkovej fakturovanej ceny (vrátane DPH) a v knihe pohľadávok pohľadávku voči správcovi DPH vo výške fakturovanej DPH (uplatnenie odpočtu),
-- po prevzatí nákladného automobilu a faktúry, ktorú vystaví stavebník, účtuje v knihe dlhodobého majetku prírastok dlhodobého hmotného majetku, v knihe záväzkov záväzok voči stavebníkovi vo výške celkovej fakturovanej ceny (vrátane DPH) a v knihe pohľadávok pohľadávku voči správcovi DPH vo výške fakturovanej DPH (uplatnenie odpočtu),
-- v knihe pohľadávok účtuje úbytok pohľadávky voči stavebníkovi (za vykonané stavebné práce) a súčasne úbytok záväzku voči stavebníkovi (za materiál a nákladný automobil).

Ako vidno, v podstate došlo k úkonu, ktorý upravuje § 580 a ďalšie Obč. z. ako započítanie. Ustanovuje, že ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.
Dodávateľ stavebných prác účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, a preto musí transakcie zaradiť aj po stránke dane z príjmov. Mohol by vzniknúť dojem, že ak sa v peňažnom denníku neúčtovali nijaké finančné operácie, ktoré môžu, ale nemusia ovplyvniť základ dane z príjmov, nebude ani pri započítaní základ dane ovplyvnený.

Pre overenie je potrebné si predstaviť, že pri transakciách dodávateľa stavby a stavebníka sa uskutočnili úhrady, a posúdiť, aký by mali vplyv na základ dane dodávateľa stavby:
-- úhrada za dodané stavebné práce -- predaj výrobkov a služieb -- príjem zvyšuje základ dane,
-- úhrada za prevzatý materiál -- nákup materiálu -- výdavok znižuje základ dane,
-- úhrada za prevzaté nákladné auto -- výdavok, ktorý neovplyvňuje základ dane (nákup dlhodobého hmotného majetku).

V konkrétnom prípade v zdaňovacom období vyrovnanie pohľadávky u dodávateľa stavieb pôsobí ako zdaniteľný príjem, vyrovnanie záväzku za materiál ako daňový výdavok. Základ dane sa zvýši o rozdiel týchto dvoch položiek, ktoré sa rovnajú cene nákladného automobilu.
Príslušný výdavok sa uplatní v nasledujúcich obdobiach vo forme odpisov. Ani jeden z platných predpisov výslovne nerieši účtovanie započítania vzájomných pohľadávok v sústave jednoduchého účtovníctva ani daňové aspekty tohto úkonu.

Pri uplatnení všeobecných zásad o vyčíslení výsledku hospodárenia v sústave jednoduchého účtovníctva a zdaňovania príjmov je možné postupovať podľa týchto zásad:
-- pri započítaní vzájomných pohľadávok je potrebné vždy určiť, ako by bola úhrada pohľadávky a úhrada záväzku zaradená do položiek druhového členenia a ako by ovplyvnila základ dane,
-- kvôli zachovaniu zásady zrozumiteľnosti účtovníctva (§ 8 zákona o účtovníctve) je účelné, ak sa realizované transakcie, ktoré nie sú finančnými operáciami, rozpíšu v uzávierkových účtovných operáciách, a to:
-- započítanie pohľadávky, ktorej úhrada by bola zdaniteľným príjmom ako uzávierková úprava príjmov,
-- započítanie záväzku, ktorého úhrada by bola daňovým výdavkom ako uzávierková úprava výdavkov.

20. máj 2022 13:50