StoryEditor

Kto môže poukázať 1 % z dane?

06.02.2002, 23:00

Zákonom NR SR č. 351/2001 Z. z. zo dňa 4. decembra 2001 bol s účinnosťou od 1. januára 2002 (s výnimkou niektorých ustanovení nadobúdajúcich účinnosť dňom 1. 1. 2003) novelizovaný zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
Okrem ostatných podstatných zmien sa novelou podrobnejšie upravuje v § 48 mechanizmus použitia 1 %-ého podielu zaplatenej dane na osobitné účely.

Časť zaplatenej dane môže poukázať na osobitné účely len daňovník -- fyzická osoba, ktorá má príjmy:
1. zo závislej činnosti a funkčných požitkov (podľa § 6 zákona o daniach),
2. z podnikania podľa § 7 ods. 1, ktorými sú:
* príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
* zo živnosti (podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní),
* z podnikania vykonávaného na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. lekári, audítori, komerční právnici, notári, daňoví poradcovia a pod.),
3. z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 7 ods. 2, ktorými sú príjmy
* z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo duševného vlastníctva vrátane práv príbuzných autorskému právu,
* z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. príjmy hercov, novinárov, tanečníkov a pod.),
* znalcov a tlmočníkov, pokiaľ nie sú dosahované ako príjem zo závislej činnosti,
4. z kapitálového majetku (§ 8), z prenájmu (§ 9) a ostatných príjmov podľa § 10 zákona (napr. vypomáhajúca osoba)
a zároveň splní podmienky podľa § 48 ods. 5.
Miestne príslušný správca dane daňovníka alebo jeho platiteľa dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi len v tom prípade, ak daňovník splní tieto podmienky:
-- predloží správcovi dane vyhlásenie do 15 dní po uplynutí lehoty na zaplatenie dane podľa príslušných právnych predpisov a ak ide o daňovníka, ktorému bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov, dokonca apríla v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, u týchto daňovníkov je prílohou vyhlásenia aj potvrdenie od platiteľa, že daň bola daňovníkovi zrazená,
-- daňovník nemá do lehoty na podanie vyhlásenia nedoplatok na dani, pričom tento daňovník nepreukazuje pri podaní vyhlásenia, ale túto skutočnosť preskúma správca dane pred poukázaním dane,
-- daňovník určil vo vyhlásení ako prijímateľa len jednu právnickú osobu.
Upozorňujeme, že jedno percento dane môže byť poukázané len jednej právnickej osobe a nemôže byť rozdelené medzi dvoch, prípadne viacerých prijímateľov.
Daňovník, ktorý nepožiada platiteľa dane (svojho zamestnávateľa) o ročné zúčtovanie preddavkov a ani nepodá daňové priznanie v zákonom stanovených lehotách, stráca nárok na možnosť rozhodnúť o použití 1 % ním zaplatenej dane na verejnoprospešné účely. Miestne príslušný správca dane daňovníka alebo jeho platiteľa dane poukáže podiel zaplatenej dane prijímateľovi len v tom prípade, ak daňovník splní tieto podmienky:
-- predloží správcovi dane vyhlásenie do 15 dní po uplynutí lehoty na zaplatenie dane podľa príslušných právnych predpisov a ak ide o daňovníka, ktorému bolo vykonané ročné zúčtovanie preddavkov, do konca apríla v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, u týchto daňovníkov je prílohou vyhlásenia aj potvrdenie od platiteľa, že daň bola daňovníkovi zrazená,
-- daňovník nemá do lehoty na podanie vyhlásenia nedoplatok na dani, pričom tento daňovník nepreukazuje pri podaní vyhlásenia, ale túto skutočnosť preskúma správca dane pred poukázaním dane,
-- daňovník určil vo vyhlásení ako prijímateľa len jednu právnickú osobu.
Upozorňujeme, že jedno percento dane môže byť poukázané len jednej právnickej osobe a nemôže byť rozdelené medzi dvoch, prípadne viacerých prijímateľov. Daňovník, ktorý nepožiada platiteľa dane (svojho zamestnávateľa) o ročné zúčtovanie preddavkov a ani nepodá daňové priznanie v zákonom stanovených lehotách, stráca nárok na možnosť rozhodnúť o použití 1 % ním zaplatenej dane na verejnoprospešné účely.

Kto môže byť prijímateľom 1 % dane
Vymedzenie subjektov
Právnickou osobou, ktorej je možné 1 % zaplatenej dane poukázať, môže byť len:
a) občianske združenie (zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb.),
b) nadácia (dňa 30. 1. 2002 bol zverejnený nový zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách),
c) neinvestičný fond (zriadený podľa zákona č. 147/1997 Z. z.),
d) nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby (podľa zákona č. 213/1997 Z. z.),
e) účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti (činnosť ktorých upravuje zákon č. 308/1991 Z. z.),
f) organizácia s medzinárodným prvkom (podľa zákona č. 116/1985 Zb. v znení zákona č. 157/1989 Zb.) a
g) Slovenský Červený kríž.
Tieto organizácie nie sú zriadené na podnikanie a vykonávajú svoju činnosť predovšetkým v oblasti:
a) rozvoja a ochrany duchovných hodnôt,
b) ochrany ľudstva práv,
c) ochrany a tvorby životného prostredia,
d) ochrany a podpory zdravia a vzdelávania,
e) podpory športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
f) poskytovania sociálnej pomoci,
g) zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt.
Na tomto mieste považujeme za potrebné upozorniť na to, že novými ustanoveniami § 48 nie sú dotknuté ustanovenia § 12 ods. 10 o poskytovaní darov fyzickými osobami na zákonom vymedzený účel ako odpočítateľnej položky znižujúcej daňový základ.

Podmienky poukázania 1 % podielu dane
Aby mohol správca dane poukázať podiel fyzickou osobou zaplatenej dane určenej právnickej osobe, táto musí ako prijímateľ splniť zákonom stanovené podmienky, ktoré osvedčuje notár v období od 1. 1. 2002 do 31. 1. 2002.
1. Prijímateľ je uvedený k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka v centrálnom registri prijímateľov, ktorý vedie Notárska komora SR. Zoznam je vedený na každý rok osobitne. Komora bude zverejňovať zoznam prijímateľov každoročne do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť podiel zaplatenej dane. Z dôvodu predĺženia procesu schvaľovania novely zákona o daniach z príjmov bol termín registrácie prijímateľov pre zdaňovacie obdobie 2001 stanovený na 31. január 2002. Notárska komora zverejní tento zoznam do 15. februára 2002.
2. Prijímateľ preukáže, že je právnickou osobou s predmetom činnosti podľa zákona. Prijímateľom 1 % zaplatenej dane nemôžu byť iné právnické osoby ani fyzické osoby, aj keby ich predmet činnosti zodpovedal vyššie uvedeným činnostiam.
3. Prijímateľ vznikol najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom osvedčuje splnenie podmienok pre poukázanie dane. Splnenú podmienku vzniku majú pre registráciu na zdaňovacie obdobie 2001 aj prijímatelia, ktorí vznikli v priebehu roka roku 2001.
4. Prijímateľ nemá nedoplatok na dani. Túto podmienku prijímateľ u notárov nepreukazuje, nakoľko túto skutočnosť bude skúmať príslušný správca dane pred poukázaním určeného objemu finančných prostriedkov.
5. Prijímateľ preukázal u notára, že nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie, na poistnom na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a na príspevku poistenia v nezamestnanosti. Potvrdenie predkladané notárovi nemôže byť staršie ako 30 dní.
6. Prijímateľ preukáže potvrdením nie starším ako 30 dní, že má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky a oznámi číslo tohto účtu.
7. Notár osvedčil prijímateľovi do 15. decembra bežného roka splnenie podmienok. Pre neziskové organizácie, ktoré sa uchádzajú o registráciu ako prijímatelia, je dôležitá informácia, že v roku vzniku právnickej osoby jej nie je možné poukázať podiel zaplatenej dane. Tieto organizácie, ktorým príslušné finančné prostriedky budú poukázané, sú povinné hospodáriť s nimi ako s prostriedkami štátneho rozpočtu. Všetky ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách týkajúce sa porušovania rozpočtovej disciplíny preto odporúčame do pozornosti.

Postup pri poukazovaní 1 %
Na zabezpečenie jednotného postupu pri uplatňovaní podmienok podľa § 48 novelizovaného zákona o daniach z príjmov za rok 2001 v roku 2002 vydalo Ministerstvo financií SR oznámenie č. 21/135/2001-72 a zároveň odporučilo vzory tlačív, ktoré budú používané v súvislosti s poukázaním sumy vo výške 1 % dane. Postup jednotlivých úkonov daňovníkov, prijímateľov a správcu dane v časovej súslednosti bude nasledovný:
1. Registrácia prijímateľov podielu dane u notárov od 1. 1. 2002 do 31. 1. 2002
Všetky úkony súvisiace s registráciou sú spoplatňované podľa položiek vyhlášky ministerstva č. 31/1993 o odmenách a náhradách notárov v znení zákona č. 209/1994 Z. z.
2. Zverejnenie zoznamu prijímateľov 1 % do 15. februára 2002
Poplatok pre notársku komoru za vedenie a vstupy do registra nie je ešte definitívne určená.
3. Daňovníci -- fyzické osoby
-- do 15. 2. 2002 požiadajú platiteľa (zamestnávateľa) o ročné zúčtovanie preddavkov na daň v prípade, ak majú len príjem zo závislej činnosti od jedného zamestnávateľa,
-- do 31. 3. 2002 podajú daňové priznanie a zaplatia daň ostatné fyzické osoby, ktoré majú zdaniteľný príjem a sú povinné podávať daňové priznanie.
4. Miestne príslušnému správcovi dane predloží vyhlásenie
-- do 15. 4. 2002 daňovník, ktorý podal daňové priznanie podľa osobitného predpisu a daň zaplatil,
-- do 30. 4. 2002 predloží vyhlásenie a zároveň potvrdenie platiteľa o tom, že mu bola daň zrazená daňovník, ktorému platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
5. Do 60 dní po splnení podmienok zo strany daňovníka i prijímateľa správca dane prevedie sumu zodpovedajúcu podielu vo výške 1 % zaplatenej dane na účet prijímateľa.
6. Bez zbytočného odkladu upovedomí správca dane daňovníka v prípade, ak nebolo preukázané splnenie podmienok stanovených zákonom. O tomto správca dane nevydáva rozhodnutie.
7. Bez zbytočného odkladu je povinný vrátiť poukázaný podiel prijímateľ, ktorý sa zruší do dvanástich mesiacov po poukázaní podielu správcom dane. Ak sa prijímateľ zruší v období od osvedčenia splnenia podmienok do poukázania podielu, nárok na tento podiel zaplatenej dane zaniká.

menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradensky-servis, menuAlias = poradensky-servis, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
30. jún 2022 02:56