09.02.2004, 23:00
Odpisovanie a technické zhodnotenie auta

Odpisovanie a technické zhodnotenie auta
Som podnikateľ -- SZČO. V roku 2002 som kúpil automobil, ktorý využívam na podnikanie. Zaradil som ho do majetku firmy. Dozvedel som sa, že je možné odpisovanie automobilu zahrnutého v majetku firmy prerušiť. Akým spôsobom sa to potom zaúčtuje v jednoduchom účtovníctve? Som podnikateľ účtujúci v sústave JÚ. V marci 2001 som kúpil auto na lízing. V apríli 2004 zaplatím lízingovej spoločnosti kúpnu cenu vo výške 7 500 Sk. Zaujímalo by ma, ako zaúčtujem danú sumu do účtovníctva, resp. či je potrebné kúpnu cenu odpisovať?
-- V zmysle § 24 zákona o daniach z príjmov (ZDP) č. 366/1999 Z. z. je daňovým výdavkom výdavok (náklad) daňovníkom preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo evidovaný v evidencii daňovníka. Medzi daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, patria odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku s výnimkou uvedenou v § 25, z dopravných prostriedkov využívaných daňovníkom pravidelne aj na iné účely ako na priame zabezpečovanie príjmov formou poskytovania služieb. Na účely uplatňovania daňových odpisov automobilov je možné do daňových výdavkov uplatniť odpisy z osobných automobilov vrátane osobných terénnych automobilov a nákladných terénnych automobilov, s výnimkou osobných dodávkových automobilov využívaných daňovníkom pravidelne aj na iné účely ako na priame zabezpečovanie príjmov formou poskytovania služieb, najviac zo sumy 800 000 Sk, ktorá sa na účely odpisovania považuje za vstupnú cenu.
Nadobudnutím účinnosti zákona číslo č. 473/2002 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 366/1999 Z. z., nastala dňom 29. 8. 2002 zmena limitu vstupnej ceny pri vybraných druhoch dopravných prostriedkov zo 450 000 Sk na spomínaných 800 000 Sk, pričom bol odpis za zdaňovacie obdobie roka 2002 vypočítaný z uvedeného zvýšeného limitu. Platí to aj pre prípad, že dopravný prostriedok bol obstaraný pred nadobudnutím účinnosti spomínaného zákona.

Nákup automobilu
Pri nákupe automobilov sa výdavky, ktoré boli vynaložené na obstaranie tohto majetku, uhradia naraz. Do daňových výdavkov sa nezapočítajú naraz, ale len postupne prostredníctvom odpisov. V peňažnom denníku sa účtujú daňové odpisy vypočítané k 31. 12. v súlade s § 26 až 33 ZDP a za podmienok § 24 odsek 2 písm. a) ZDP. Do peňažného denníka daňovník uvedie výšku odpisov jednotlivo za každý druh majetku, prípadne súhrnne za všetok majetok podnikateľa. Uvedené odpisy sa uvádzajú do stĺpca výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov -- prevádzková réžia, alebo odpisy hmotného a nehmotného majetku. Zaúčtovanie daňových odpisov automobilu je v sústave jednoduchého účtovníctva uzávierkovou účtovnou operáciou, ktorú je potrebné realizovať v rámci uzatvárania účtovných kníh. Daňovník nie je povinný uplatniť odpisy v každom zdaňovacom období, môže ich aj prerušiť a v ďalšom zdaňovacom období pokračovať v odpisovaní tak, ako keby k prerušeniu nedošlo. Túto skutočnosť je potrebné zaevidovať v knihe dlhodobého majetku (§ 26 odsek 9 ZDP).
V prípade obstarania automobilu na základe zmluvy o nájme s právom kúpy najatej veci platí, že zmluvou o kúpe prenajatej veci si jednotlivé strany dohodnú v nájomnej zmluve alebo po jej uzavretí, že nájomca je oprávnený kúpiť prenajatú vec počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku (§ 489 odsek 1 Obchodného zákonníka). Lízingové zmluvy sú spravidla koncipované tak, že nájomca je oprávnený na kúpu automobilu po ukončení nájomnej zmluvy. Až realizáciou kúpnej zmluvy prechádza vlastnícke právo k automobilu na nájomcu (kupujúceho). Z uvedeného vyplýva, že počas trvania lízingového vzťahu je automobil výlučne vo vlastníctve prenajímateľa. Po skončení lízingovej zmluvy je potrebné o vozidle účtovať ako o majetku využívanom na podnikanie, alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo na prenájom, alebo ho evidovať podľa § 9 odsek 4 ZDP z dôvodu, aby bola dodržaná podmienka podľa § 24 odsek 4 písm. c) ZDP. Jej porušenie by znamenalo uznanie nájomného do daňových výdavkov len do výšky odpisu podľa § 31 alebo § 32 ZDP.

Ukončenie lízingu
Po ukončení trvania lízingového vzťahu vzniká nájomcovi -- podnikateľovi právo predmetný automobil odkúpiť. Pri odpisovaní kúpnej ceny hmotného majetku nadobudnutého na základe zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci (§ 30 odsek 5 ZDP) pri prevzatí do vlastníctva nájomcov, určenej podľa § 24 odsek 4 písm. b) ZDP, doodpisuje vlastník sumu rovnajúcu sa kúpnej cene počas obdobia, ktoré vyplýva a pripadá na odpis prenajímanej veci podľa § 31 ZDP -- rovnomerné odpisovanie, odo dňa odovzdania prenajatej veci nájomcovi na užívanie. Podobný postup odpisovania je aj pri odpisovaní zaplateného preddavku na budúcu kúpu prenajímanej veci (akontácia). Prevod automobilu -- predmetu lízingového vzťahu do vlastníctva podnikateľa sa uskutoční s použitím vstupnej ceny, zníženej o oprávky, prípadne zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním.
V súvislosti s výškou vstupnej ceny, pričom vstupnú cenu je potrebné chápať vrátane prípadnej akontácie, resp. prípadného vykonaného technického zhodnotenia, ktoré však neodpisoval prenajímateľ, a ostatných nákladov súvisiacich s obstaraním, môžu nastať tieto dva prípady:
a) v prípade, ak kúpna cena automobilu je nulová, je potrebné zaevidovať automobil v reprodukčnej obstarávacej cene v rámci účtovnej evidencie. Z daňového hľadiska ide o majetok vylúčený z odpisovania (§ 27 odsek 2 písm. b) ZDP),
b) v prípade, ak kúpna cena automobilu je vyššia ako nula, môžu nastať tieto prípady:
1. kúpna cena je nižšia ako 30 000 Sk -- výška vstupnej ceny automobilu sa uplatní jednorazovo do daňových výdavkov,
2. kúpna cena je vyššia ako 30 000 Sk -- daňovník pokračuje v rovnomernom odpisovaní (pozri § 31 odsek 1 ZDP). Použije sa ročná odpisová sadzba, ktorá je uvedená v stĺpci "v ďalších rokoch odpisovania".
Podľa § 25 odsek 1 písm. p) ZDP daňovými výdavkami nie sú výdavky na technické zhodnotenie. Technickým zhodnotením rozumieme výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri hmotnom majetku a nehmotnom majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie. Daňovník v priebehu účtovného obdobia účtuje o takýchto výdavkoch ako o výdavkoch vynaložených na zabezpečenie, dosiahnutie a udržanie príjmov v príslušnom stĺpci druhového členenia výdavkov. V prípade, že úhrn takýchto samostatných výdavkov za celé zdaňovacie obdobie prevýši sumu 30 000 Sk, bude potrebné v rámci uzávierkových účtovných operácií uskutočniť storno zápis všetkých jednotlivých výdavkov s charakterom technického zhodnotenia, ktoré boli účtované v daňových výdavkoch, a realizovať zápis tohto úhrnu do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane z príjmov do stĺpca "nákup majetku". Od 1. januára 2004 platí nový zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Informácie, poskytnuté vo uvedenom príspevku, sa týkajú zdaňovacieho obdobia roku 2003.

01 - Modified: 2010-12-19 20:16:23 - Feat.: 0 - Title: Posledný európsky diktátor Lukašenko obhájil kreslo prezidenta
menuLevel = 2, menuRoute = hnporadna/poradensky-servis, menuAlias = poradensky-servis, menuRouteLevel0 = hnporadna, homepage = false
26. jún 2022 07:46