StoryEditor

Servis: Overenie bytových vodomerov

23.04.2002, 00:00

Ing. Ella Zemanová
Overenie bytových vodomerov
Je povinnosťou užívateľa bytu (domácnosti) overovať bytové vodomery, ktoré nie sú fakturačné, ale pomerové?
-- Odpoveď uverejnili HN 10. apríla 2002 v tom smere, že vyhláška č. 69/2002 Z. z. o meradlách v metrologickej kontrole zaraďuje merače pretečeného množstva vody do skupiny určených meradiel, ktoré treba overovať po uplynutí 4, resp. 6 rokov, ak sú "meradlá používané pri meraniach súvisiacich s platbami". Keďže podružné vodomery len nepriamo súvisia s platbami, fakturuje sa spotreba vody podľa domového fakturačného vodomeru, preto bola odpoveď taká, že nepodliehajú overeniu. V záujme spotrebiteľov má sa potvrdiť zhoda meradla s technickými požiadavkami (odpoveď z 10. 4. 2002).
Vedúci úseku energetiky z bytového podniku vo Valaskej napísal redakcii HN list, v ktorom píše: "Neviem si predstaviť, ako by mohol právny subjekt pri vyúčtovaní spotreby vody odrátať spotrebu vody na bytových neoverených vodomeroch, keďže údaje sú použité ako doklad o spotrebe vody v domácnosti. Z môjho pohľadu sú spomínané merače určené meradlá, čiže fakturačné, keďže úzko súvisia s odpočtom spotreby vody na hlavnom fakturačnom meradle. Možno z právneho hľadiska sa dá o danej problematike polemizovať, ale neviem si predstaviť, ako a kto by v sporoch pri neoverených meračoch spotreby vody bol v práve a aké by bolo rozhodnutie, keď predmet sporu by nespĺňal technické a metrologické požiadavky (tieto sú predpokladom správneho odmerania spotreby vody)." S uverejnenou odpoveďou nesúhlasí ani Slovenský zväz výrobcov tepla.
S takto vyjadreným výkladom možno súhlasiť, i keď pri podružných vodomeroch nejde o to, že sa podľa nich fakturuje, ale podľa nich sa rozvrhuje výška spotreby na domácnosti. Vyhláška však predpisuje povinné overenie meradiel používaných pri meraniach súvisiacich s platbami. Spôsob rozúčtovania vodného na jednotlivých spotrebiteľov je určený dohodou medzi nimi (§ 37 vyhlášky MLVH SSR č. 154/1978 Zb.). Ak sa spotrebitelia dohodnú, že vybavia byty vodomermi, znášajú aj náklady súvisiace s overením ich technického stavu alebo náklady "súvisiace so zhodou meradla s technickými požiadavkami" (formulácia v odpovedi z 10. 4. 2002).

20. máj 2022 01:46