19.04.2002, 00:00

JUDr. Alena Pauličková, PhD.
Provízia za sprostredkovanie
Ak je vystavená faktúra za sprostredkovanie a firma má v obchodnom registri sprostredkovanie služieb, je možné uplatniť si ju v nákladoch? Ide o províziu 30 % z postúpenia pohľadávky. Je výška provízie stanovená zákonom?
-- Provízia za sprostredkovanie je daňovým výdavkom pri splnení nasledujúcich podmienok.
1. Podľa § 24 ods. 3 písm. h) zákona o daniach z príjmov (366/1999 Z. z.), provízia za sprostredkovanie, ktorá súvisí s dosahovanými príjmami, je považovaná za daňový výdavok v prípade, že je uhrádzaná fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva sprostredkovanie podľa zákona č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Provízia patrí do kategórie nákladových položiek taxatívne vymedzených v § 24 ods. 3 zákona o daniach z príjmov, ktoré sa zahrnú do základu až po zaplatení. V prípade, ak je provízia za sprostredkovanie postúpenia pohľadávok uhrádzaná právnickej osobe, ktorá má v predmete činnosti sprostredkovanie, je takáto provízia po zaplatení daňovým výdavkom. Výška provízie sa tvorí dohodou zmluvných strán. Opodstatnenosť vyplatenej provízie daňovník preukazuje správcovi dane pri kontrole.

21. máj 2022 23:27