StoryEditor

Možnosti uplatnenia polročného odpisu

Zákon o daniach z príjmov (ZDP) umožňuje vypočítaný ročný odpis z hmotného majetku rozdeliť na polovicu medzi pôvodného a nového vlastníka za určitých okolností, ktoré sú v zákone presne špecifikované, pričom majetok je vo vlastníctve konkrétnej osoby v príslušnom zdaňovacom období.

1) k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a v priebehu zdaňovacieho obdobia je tento majetok vyradený z dôvodu:
* § 26 ods. 11 písm. a) bod 1 ZDP -- predaja alebo vkladu do základného imania novej obchodnej spoločnosti,
* § 26 ods. 11 písm. a) bod 2 ZDP -- prevodu majetku štátu na iné právnické či fyzické osoby podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktorý bol evidovaný v majetku daňovníka ku dňu prevodu majetku,
* § 26 ods. 11 písm. a) bod 3 ZDP -- zrušenia daňovníka bez likvidácie pri vstupe do likvidácie alebo vyhlásení konkurzu pri majetku, ktorý mal evidovaný v majetku ku dňu zrušenia bez likvidácie, ku dňu vstupu do likvidácie alebo ku dňu vyhlásenia konkurzu. Podľa tohto ustanovenia právo na uplatnenie jednej polovice z vypočítaného ročného odpisu môže uplatniť aj fyzická osoba -- podnikateľ pri tom hmotnom majetku, ktorý je evidovaný v majetku určenom na podnikanie, a to pri skončení podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 7 ZDP) alebo pri skončení prenájmu (§ 9 ZDP).

Príklad:
Na spol. s r. o. bol k 1. 8. 2001 vyhlásený konkurz. Spoločnosť je povinná ku dňu predchádzajúcemu deň vyhlásenia konkurzu zostaviť účtovnú závierku v rozsahu ročnej účtovnej závierky a k tomuto dátumu aj podať daňové priznanie, v ktorom si môže uplatniť odpisy vo výške jednej polovice z vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku. Tu je potrebné upozorniť na zákon č. 238/2000 Z. z., ktorým bolo v zákone č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov doplnené nové ustanovenie § 14b zákona o konkurze a vyrovnaní, ktorým sa ustanovilo, že ak do konkurznej podstaty patrí podnik alebo jeho časť, vyhlásením konkurzu sa nekončí jeho prevádzkovanie, ale, naopak, konkurzný správca vykoná opatrenia potrebné na zabezpečenie prevádzkovania podniku. Ak je možné z vyhláseného konkurzu dovodiť, že jeho cieľom je ozdravenie podniku a vyrovnanie jeho záväzkov a naďalej sa vykonávajú činnosti, ktoré sú zapísané ako predmet činnosti v obchodnom registri, je možné v súlade s § 24 ods. 1 ZDP aj pokračovať v odpisovaní majetku, aj keď ZDP priamo v § 26 ods. 12 písm. c) to neuvádza (ZDP nezohľadnil novelu zákona o konkurze a vyrovnaní -- daňovník však uvedenú skutočnosť o práve na uplatnenie odpisov v konkurze vie voči správcovi dane obhájiť).

* § 26 ods. 11 písm. a) bod 4 ZDP -- predčasného ukončenia nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy najatej veci, kedy je možné u nájomcu za dobu trvania zmluvy uznať nájomné vo výdavkoch len vo výške rovnomerných odpisov vypočítaných podľa § 31 ZDP alebo od 1. 1. 2002 aj podľa § 32 ZDP (tak ako to umožňuje § 24 ods. 4 ZDP), pričom v roku predčasného ukončenia a nedodržania podmienok sa uzná tento odpis vypočítaný podľa § 31 ZDP alebo § 32 ZDP len vo výške jednej polovice z vypočítaného ročného odpisu. Prenajímateľ je rovnako povinný už uplatnené lízingové odpisy podľa § 30 ods. 4 ZDP prepočítať a v základe dane ponechať len odpisy vypočítané podľa § 31 ZDP alebo § 32 ZDP, pričom v roku prerušenia lízingovej zmluvy a nedodržania podmienok môže uplatniť odpis len vo výške jednej polovice z vypočítaného ročného odpisu.
* § 26 ods. 11 písm. a) bod 5 ZDP -- delimitácie -- prevodu majetku štátu alebo majetku obce medzi štátnymi príspevkovými a rozpočtovými organizáciami alebo prevodu medzi obecnými príspevkovými a rozpočtovými organizáciami, ktoré vystupujú ako správcovia štátneho alebo obecného majetku. Ide o nové ustanovenie v zákone od 1. 1. 2002, na základe ktorého ak sa mení v priebehu roka správca štátneho alebo obecného majetku, delí sa medzi nich odpis na polovicu.

2) k 31. decembru zdaňovacieho obdobia, pričom v priebehu zdaňovacieho obdobia bol majetok nadobudnutý z dôvodu:
* § 26 ods. 11 písm. b) ZDP -- prevodu majetku podľa zákona č. 92/1991 Zb., nakoľko povinnosti právneho nástupníctva vyplývajú pre nových vlastníkov z § 15 zákona č. 92/1991 Zb., pričom podľa cit. zákona môže ísť o: a) odplatné nadobudnutie majetku štátu novými vlastníkmi, ale aj b) bezodplatný prevod majetku štátu na obce, ak ide o majetok nepotrebný privatizujúcimi subjektmi na podnikanie. Nový vlastník (privatizujúca spoločnosť alebo obec) pokračuje v odpisovaní začatom pôvodným vlastníkom.
* § 26 ods. 12 písm. a) ZDP -- vzniku právneho nástupníctva, ak došlo k zrušeniu spoločnosti bez likvidácie, t. j. k premene na inú formu spoločnosti, k zlúčeniu alebo splynutiu s inou spoločnosťou, prípadne k rozdeleniu spoločnosti (t. j. ak dochádza k zániku spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupníctvom).
* § 26 ods. 12 písm. b) ZDP -- delimitácie majetku štátu novým správcom štátneho majetku v priebehu roka a od 1. 1. 2002 aj z dôvodu delimitácie majetku obcí pri zmene správcu obecného majetku (zmeny osoby správcu), ktorý je v správe rozpočtových a príspevkových organizácií (pri štátnom majetku aj majetok zverený štátnym podnikom). V tomto prípade vlastník ostáva zachovaný (štát, obec) a mení sa len správca tohto majetku. Od 1. 1. 2000 je možné v roku vykonania zmeny v osobe správcu majetku štátu alebo obce rozdeliť odpis medzi starého a nového správcu, na rozdiel od postupu do konca roka 1999, kedy v roku vykonania tejto zmeny v osobe správcu mal právo na uplatnenie ročného odpisu ten správca, ktorý majetok spravoval a účtoval o ňom k 1. januáru príslušného roku. Viac sa o problematike uplatňovania polročných i ročných odpisov vrátane množstva praktických príkladov, ale i o mnohých ďalších problematikách, dočítate v odbornom CD-ROMe Daňové a nedaňové náklady určenom pre právnické osoby účtujúce v podvojnom účtovníctve.

25. máj 2022 22:24