21.09.2017, 00:00

Novinky, na aké si „pôda nepamätá“

Zákony o pôde prechádzajú revolučnými zmenami. Nové pravidlá pribudli pri sceľovaní pozemkov, ale chystajú sa najmä pre nákup poľnohospodárskej pôdy a jej prenájom. Štát si od toho sľubuje zlepšenie ochrany pôdy pred výpredajom cudzincom a jej prístupu pre nových farmárov.

traktor, pozemok, pôda
Zdroj: Dreamstime

1.
Zmeny pri dvoroch

Zákon o pozemkových úpravách umožňuje po novom vyriešiť vlastnícke vzťahy k pôde v rómskych osadách a v hospodárskych dvoroch bývalých družstiev. Prečo sa nebude vysporadúvať vlastníctvo aj pri iných pozemkoch, napríklad pod cestami a podobne?

Štát by mal pristupovať k vlastníkom pôdy rovnako. Novela zákona o pozemkových úpravách však paradoxne vytvára nové kategórie vlastníkov a užívateľov, ktorí budú profitovať na úkor ostatných. V prvom rade sa idú riešiť pozemky pod obydliami marginalizovaných skupín obyvateľov, teda Rómov v osadách, u ktorých sa vlastníctvo vysporiada na úkor štátnej pôdy. Ďalšou skupinou sú užívatelia starých poľnohospodárskych dvorov, kde sa môže podobným spôsobom vysporiadať vlastníctvo, opäť na úkor štátnej pôdy a pôvodných vlastníkov. Prečo zákonodarcovia nezaradili k hospodárskym dvorom a rómskym osadám aj areály opustených priemyselných fabrík a iné typy pozemkov, si môžeme len domýšľať. Veď podobný nárok na vysporiadanie vlastníckych vzťahov si nemôžu uplatniť ani vlastníci bytov v mestských sídliskách postavených pred rokom 1989. Podobný nárok si nemôžu uplatniť ani majitelia časti rodinných domov či obce, ktoré zdedili nevysporiadané komunikácie v intraviláne, alebo samosprávne kraje.

2.
Čo sú dvory

Ktoré parcely sa považujú za hospodárske dvory a podľa zákona o pozemkových úpravách môžu sa už vlastnícky vysporiadať?
Hospodárskym dvorom sa v tomto prípade rozumie obvod takzvaných združených pozemkov, na ktorom boli zriadené stavby poľnohospodárskych podnikov do 24. júna 1991 a slúžili poľnohospodárskej výrobe. V podstate sa takto novelou zákona ponúka možnosť usporiadať vlastnícke vzťahy k pozemkom, na ktorých boli zriadené stavby pred uvedeným dátumom s cieľom rozvíjať vidiek, ako aj s cieľom jeho prevádzkovo-ekonomickej podpory.

3.
Dôvody sceľovania

Dôvodov na pozemkové úpravy môže byť určite viac. Ktoré sú tie hlavné?

Pozemkové úpravy sa vykonávajú najmä vtedy, ak je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok vyvolaných historickým vývojom. Lebo na Slovensku je vlastníctvo pôdy extrémne rozdrobené ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Dôvodom môže byť aj investičná výstavba, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav, prípadne v jeho ucelenej časti tým, že rozdelí pozemky vlastníkov, obmedzí ich prístup k nim alebo sťaží ich užívanie. Ďalej vtedy, ak ide o obnovenie alebo zlepšenie funkcií ekologickej stability na danom území a celkového rázu poľnohospodárskej krajiny. Príčinou sceľovania býva aj snaha usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako je hospodárenie na pôde. Napríklad na rekreáciu, agroturistiku a podobne.

4.
Obvod úprav

Čo tvorí obvod pozemkových úprav? Môže to byť celý kataster obce, alebo len jeho časť?

Môže to byť celý kataster, teda extravilán obce, alebo len jeho časť. V takom prípade hovoríme o komplexných pozemkových úpravách alebo o jednoduchých pozemkových úpravách. Obvod projektu pozemkových úprav tvorí súhrn všetkých pozemkov určených na vykonanie pozemkových úprav. Do obvodu projektu možno zahrnúť aj pozemky, ktoré svoju polohu, tvar a vlastníctvo nemenia, ak je to účelné pre vytvorenie takzvaného súvislého mapového diela. Okresný úrad môže zmeniť obvod projektu pozemkových úprav, ak ide o spresnenie hraníc obvodu projektu, alebo z dôvodu neúčelnosti vykonania sceľovania na pozemkoch vytvárajúcich ucelený blok, ale len do výmery 50 hektárov.

5.
Účastníci sceľovania

Koho sa sceľovanie týka a kto môže byť jeho účastníkom?

Účastníkmi sú vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám, vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav, fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté, investor na danom území, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok.

6.
Podnet na sceľovanie

Kto môže navrhnúť pozemkové úpravy, rozhodnúť o nich a realizovať ich?

Pozemkové úpravy možno začať na podnet príslušného okresného úradu alebo na žiadosť ich účastníka. Okresný úrad preverí záujem vlastníkov o pozemkovú úpravu. Preverí tiež dôvody, naliehavosť a účelnosť ich vykonania, hranice obvodu pozemkových úprav a preverí určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav. Záujem o sceľovanie je preukázaný vtedy, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu sceľovania. O prejavenom záujme spíše okresný úrad zápisnicu.

7.
Primerané pozemky

Kedy sa nové, teda náhradné pozemky považujú pri sceľovaní za primerané?

Nové pozemky sa pri výmene považujú za primerané vtedy, keď rozdiel výmery pôvodných a nových nepresahuje päť percent výmery pôvodných pozemkov. So súhlasom vlastníka však možno prekročiť v jeho neprospech rozdiel výmery nových pozemkov bez nároku na vyrovnanie v peniazoch. Pri výmere do 200 štvorcových metrov súhlas netreba.
Nové pozemky ich vlastníka sú primerané aj vtedy, ak rozdiel hodnoty pôvodných a nových nepresahuje desať percent hodnoty pôvodných vrátane ich častí potrebných na spoločné zariadenia a opatrenia.

8.
Zastavenie konania

Za akých okolností sa sceľovanie pôdy môže zastaviť a kto má na to právo?

Projekt sceľovania môže zastaviť okresný úrad v prípade, že sa dodatočne alebo zmenou okolností preukáže neúčelnosť pozemkových úprav. Úrad môže zastaviť konanie aj vtedy, ak nie je zabezpečené financovanie projektu pozemkových úpravy. Tie sa zastavia aj v prípade, že ani po dvakrát opakovanom prepracovaní takzvaného rozdeľovacieho plánu nedôjde k jeho odsúhlaseniu účastníkmi, ktorí vlastnia dve tretiny výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy. Rozhodnutie o zastavení konania sa zverejní vyhláško

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.