09.10.2017, 00:00

Čo má byť v kúpnej zmluve na byt

Pri každej kúpnej zmluve je dôležitý aj ten najmenší detail. Napríklad, ak chýba rodné priezvisko u mužov, je to dôvod, pre ktorý kataster preruší vkladové konanie. Na ďalšie podstatné veci upozorňuje advokát Róbert Bános.

Čo má byť v kúpnej zmluve na byt
Zdroj: Dreamstime

KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.)

Zmluvné strany:
predávajúci:
Pavol Hraško, rod. Hraško
nar. 02. 06. 1980, r. č. 800602/6863,
trvale bytom Nová 355/34, 924 01 Galanta,
občan SR
(ďalej len ako „predávajúci“)

kupujúci: Tomáš Hraško, rod. Hraško
nar. 05. 03. 1985, r. č.: 850305/4556,
trvale bytom Nová 352/34, 924 01 Galanta,
občan SR
(ďalej len ako „kupujúci“)
uzatvorili dnešného dňa kúpnu zmluvu za nasledujúcich podmienok:

Článok I
Predmet zmluvy
1. Predávajúci predáva kupujúcemu podiel 1/1 k celku na nehnuteľnostiach uvedených v Článku II tejto zmluvy a kupujúci od neho kupuje a preberá tento podiel 1/1 k celku do svojho výlučného vlastníctva.

Článok II
Predmet kúpy
1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v podiele 1/1 k celku, ktoré sa nachádzajú v kat. úz. Galanta, obec: Galanta, okres: Galanta, a ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na LV č. .... ako:
– byt č. ..., na ... poschodí vo vchode ..., nachádzajúci sa v obytnom dome súpisné číslo ..., postavenom na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. ... zastavané plochy a nádvoria s výmerou .... m2,
– podiel priestoru vo veľkosti ..../... na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a spoluvlastnícky podiel k pozemku: bytového domu súpisné číslo ..., postavenom na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape pod parc. č. ... zastavané plochy a nádvoria s výmerou ... m2.
(ďalej len ako „nehnuteľnosti“).

Vyššie uvedený byt pozostáva z ... obytných miestností a príslušenstva, ktorými sú kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC, predsieň, šatník, komora a pivnica nachádzajúca sa v suteréne skladu č. ....

Celková výmera podlahovej plochy bytu s príslušenstvom je ... m2.

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, spoločné terasy, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: práčovňa, sušiareň, kotolňa, spoločná televízna anténa, hromozvody, komíny, uhoľňa, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, plynové domové prípojky, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu, v ktorom je byt umiestnený.

2. Predmetom kúpy je podiel predávajúceho vo výške 1/1 k celku na nehnuteľnostiach uvedených v predošlom

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.