15.10.2017, 23:36

Spisujete závet? Vyhnite sa chybám

Chcete, aby sa s vaším majetkom po vašej smrti naložilo inak, ako to určuje zákon. Mali by ste vedieť, že výsledok dedičského konania môže byť celkom iný. A to vtedy, ak sa všetci, teda závetní aj zákonní dedičia dohodnú, že si ho rozdelia inak. Notárka Miriam Imrich Breznoščáková upozorňuje, čo treba dodržať pri spísaní listiny.

Spisujete závet? Vyhnite sa chybám
Zdroj: Dreamstime

Prvá zásada: Deti vynechať nemôžete
Potomkovia patria do kategórie neopomenuteľných dedičov. Platí to aj o osvojených deťoch či deťoch z iných manželských či nemanželských vzťahov. V praxi to znamená, že ak by ste sa aj závetom chceli odvďačiť len tomu, kto sa o vás stará, mali by ste myslieť aj na ostatných. Inak môžu závet napadnúť.

Príklad: Rozhodnete sa, že celý majetok zanecháte len jednému zo svojich dvoch detí. To druhé, závetom opomenuté, má nárok na svoj zákonný dedičský podiel – to znamená na štvrtinu, ak ide o plnoletého potomka a na polovicu – teda celý svoj zákonný dedičský podiel, ak ide o maloletého potomka. Jediným spôsobom vylúčenia potomka z dedenia závetcom, poručiteľom, je jeho platné vydedenie.


Opomenutý dedič môže nárok uplatniť priamo na pojednávaní u notára, ktorý ho o tom poučí. Ak sa závetný dedič a znevýhodnený dohodnú inak, vaša vôľa sa nenaplní. V prípade, že si dáte spísať závet notárom, o tejto relatívnej neplatnosti závetu vás poučí a uvedie to aj do závetu. Vy napriek tomu môžete trvať na tom, že chcete dať majetok len jednému z potomkov. Ide o tzv. relatívnu neplatnosť závetu, na ktorú notár, ak bude po vás prejednávať dedičstvo, prihliadne len, ak ju závetom opomenutý potomok bude namietať a žiadať si svoj zákonný podiel. Teda, ak s jeho obsahom súhlasiť bude, môže sa naplniť vaša vôľa ako poručiteľa celkom, bez ohľadu na túto relatívnu neplatnosť.

Druhá zásada: Závet musí spĺňať obsahové aj formálne náležitosti
Aby závet vyvolal účinky, ktoré ním sledujete, teda zabezpečil prechod majetku v prípade vašej smrti na iné osoby alebo v iných podieloch ako v rámci dedičských skupín – teda podľa Občianskeho zákonníka, musí mať nevyhnutné obsahové aj formálne náležitosti požadované pre jeho platnosť.

Príklad: Náš právny poriadok pozná len tri formy závetu: 1. spísaný a podpísaný vlastnou rukou závetcu (holografný); 2. spísaný mechanickým spôsobom (na počítači, na písacom stroji) – nie vlastnou rukou (alografný); 3. spísaný notárom vo forme notárskej zápisnice. Iné spôsoby zhotovenia listiny u nás nie sú prípustné. Pre platnosť všetkých sa vyžaduje, aby bol datovaný, obsahoval deň, mesiac a rok spísania; určoval závetného dediča generáliami alebo aspoň menom a príbuzenským vzťahom, aby ho nebolo možné zameniť s inou osobou; musí byť vlastnoručne podpísaný závetcom, pričom tento podpis má byť v závere celého závetu, v zmysle zásady, „čo nie je kryté podpisom závetcu, neplatí“.

Ak by ste spísali viac závetov, platí, že neskorší závet ruší závet skorší, avšak len ak v plnom rozsahu svojím obsahom kryje skorší závet. Odvolaním neskoršieho závetu sa však neobnovuje platnosť pôvodného závetu.

Tretia zásada: Listina z počítača sa spisuje v prítomnosti dvoch svedkov
Závet písaný mechanicky (alografný) musí byť spísaný v prítomnosti dvoch svedkov. Tí musia byť spôsobilí na právne úkony a musia ho na záver aj vlastnoručne podpísať. Svedkom nemôže byť závetný, ani zákonný dedič, ale ani im blízke osoby, osoby nevidomé, nepočujúce, nemé a tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa píše.

Príklad: Ak závet nie je napísaný vlastnou rukou, musí byť písaný v prítomnosti dvoch svedkov. V závere nesmie chýbať ich vyhlásenie, že boli prítomní pri prejave vôle závetcu. Malo by byť jasné, či osoby, na ktoré má prejsť majetok, patria do kategórie neopomenuteľných dedičov. Teda, či sú to vaši potomkovia. Ak by nimi boli, závet by bol relatívne neplatný – ak by teda títo v závete neopomenuteľní potomkovia namietali platnosť závetu a chceli by svoj podiel, notár by pri prejednávaní dedičstva na to prihliadol.

Štvrtá zásada: Pri hendikepovanej osobe musia byť traja svedkovia
Na spísanie závetov v prípade hendikepovaných ľudí sa kladú osobitné požiadavky. Závet musí obsahovať aj údaj o tom, že prejavila výslovne, kývnutím, posunkovou rečou a podobne súhlas, že tento závet je prejavom jej vážnej a slobodnej vôle.

Príklad: Chcete zanechať závet, ale pre telesné postihnutie ho nedokážete napísať. Pri písaní závetu musia byť prítomní až traja svedkovia. Napísať ho môže jedna osoba a prečítať iná, nemôže to byť tá istá osoba, ale obe môžu byť súčasne aj svedkami. Obsahovať musí aj údaj o tom, že závetca nemôže čítať alebo písať, ďalej údaje o svedkoch, pisateľovi a predčitateľovi. Nesmie chýbať podpis všetkých svedkov. Podobne je to aj u osôb nevidomých a nepočujúcich, ak nemôžu čítať alebo písať. Pri nepočujúcom závetcovi navyše traja svedkovia musia ovládať posunkovú reč, v ktorej musí byť závet tlmočený. Obsah závetu sa potom musí pretlmočiť do znakovej reči. Absencia akejkoľvek z týchto náležitostí znamená absolútnu neplatnosť tohto závetu.

Piata zásada: Notárska zápisnica je povinná, ak je závetcom maloletý
Spísanie závetu do notárskej zápisnice je povinné, ak je závetcom maloletá osoba, ale staršia ako 15 rokov. V prípade nemých a nepočujúcich, ktorí však vedia čítať a písať, sa nevyža

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.