24.09.2017, 22:34

Ako zazmluvniť nebytový priestor

Správny postup pri prenajímaní treba zvoliť aj v prípade, pokiaľ ide o nebytový priestor. Pozrite si vybrané najdôležitejšie články zmluvy spolu s komentármi právnika.

NÁJOMNÁ ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÉHO PRIESTORU
uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj ako Zmluva)

komentár: V slovenskom právnom poriadku je upravených niekoľko rôznych druhov nájomných zmlúv. Okrem všeobecnej nájomnej zmluvy upravenej v Občianskom zákonníku existuje napríklad Zmluva o krátkodobom nájme bytu, Zmluva o nájme dopravného prostriedku, Zmluva o nájme

Prenajímateľ:
Názov:
....................
IČO:
....................
Sídlo:
....................
Zapísaný v:
....................
Štatutárny orgán:
....................
IBAN:
....................

(ďalej len Prenajímateľ)

vedľa toho

Nájomca:
Názov:
....................
IČO:
....................
Sídlo:
....................
Zapísaný v:
....................
Štatutárny orgán:
....................
IBAN:
....................

(ďalej len Nájomca)


(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu aj ako Zmluvné strany)

u z a t v á r a j ú   t ú t o   n á j o m n ú   z m l u v u:

Komentár právnika: Zmluvné strany sa označujú v prípade obchodných spoločností najčastejšie obchodným menom, IČO-m, sídlom, zápisom v OR SR. Rovnako sa uvádzajú údaje osoby, ktorá za spoločnosť koná – tým je buď štatutárny orgán, alebo splnomocnený zástupca.

Čl. I
Predmet nájmu
Prenajímateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/podielovým spoluvlastníkom/bezpodielovým spoluvlastníkom vo veľkosti podielu ___ nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území: ___, obec: ___, okres: ___ a to:

nebytového priestoru č. ___ na ___ poschodí stavby so súpisným číslom: ___, popis stavby: ___, vchod ___, stavba je postavená na pozemku parcele registra C/E č. ___, zapísaného na liste vlastníctva č. ___, vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti tohto podielu ___ (ďalej len Predmet nájmu alebo nebytový priestor).

Komentár právnika: Medzi podstatné náležitosti každej nájomnej zmluvy patrí presné a určité vymedzenie predmetu nájmu. V prípade nebytových priestorov je potrebné rozlišovať, či je prenajímaný celý nebytový priestor tak, ako je zapísaný na liste vlastníctva, alebo sú prenajímané napríklad len niektoré miestnosti a pod. Predmet nájmu musí byť vymedzený tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným priestorom. Ako neoddeliteľné prílohy zmluvy možno priložiť napríklad aj situačný grafický plán, na ktorom je predmet nájmu vyznačený.

Čl. II
Predmet zmluvy
1. Prenajímateľ prenecháva za odplatu

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.