23.10.2017, 00:00

Výmeru voľna môže firma zvýšiť

Určiť miesto výkonu práce sa dá na základe sídla zamestnávateľa, mesta či obvodu. Ak by firma chcela určiť ako miesto výkonu práce celé Slovensko, zo zákona je takáto definícia neplatná.

Výmeru voľna môže firma zvýšiť
Zdroj: Dreamstime

PRACOVNÁ ZMLUVA

Zamestnávateľ:
Názov: PRÍKLAD, s. r. o.
Sídlo: Nová 16, 040 01 Košice
IČO: 44455522
Štatutárny orgán – konateľ: Jozef Milý
(ďalej len „zamestnávateľ“)
a
Zamestnanec:
Titul, meno a priezvisko: Františka Príkladová
Trvalé bydlisko: Nová 10, 040 01 Košice
Dátum narodenia: 9. 1. 1972
Rodné číslo: 725109/7555
Zdravotná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa
Číslo bankového účtu: 540302/2342
Kontakt: 0918 333 444
(ďalej len „zamestnanec“)
uzatvárajú podľa ustanovení § 42 a nasl. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZP“) po vzájomnej dohode pracovnú zmluvu nasledujúceho znenia:


I.
Druh práce

1. Zamestnávateľ prijíma zamestnanca do pracovného pomeru na pracovnú pozíciu: administratívny pracovník.


2.
Zamestnanec bude v rámci dohodnutého druhu práce na vyššie uvedenej pracovnej pozícii pre zamestnávateľa vykonávať najmä tieto práce:
Evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie
Prijímanie a evidovanie elektronickej pošty a telefonických hovorov
Práca s interným informačným systémom spoločnosti
Zabezpečovanie bežných kancelárskych potrieb a pracovných pomôcok
Obsluha bežných kancelárskych zariadení (počítač, fax, kopírka)
Spracúvanie rôznych podkladov pre nadriadených pracovníkov
Komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi a externými partnermi
Zodpovednosť za zverenú hotovosť, vklady a výbery finančných prostriedkov z bánk
Práca s dokumentáciou – zakladanie, triedenie, vyhľadávanie, evidovanie, archivácia

II.
Miesto výkonu práce

1. Miestom výkonu práce zamestnanca je Nová 16, 040 01 Košice.


III.
Deň nástupu do práce, trvanie pracovného pomeru a skúšobná lehota

1. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že dňom nástupu zamestnanca do práce je 1. 11. 2017. Týmto dňom vzniká pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom.


2. Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli, že pracovný pomer založený touto pracovnou zmluvou sa uzatvára na určitý čas, a to do 31. 12. 2018.


3. Zamestnávateľ a zamestnanec sa v súlade s § 45 a nasl. dohodli na skúšobnej lehote v trvaní tri mesiace.


IV.
Mzdové podmienky a výplatné termíny

1. Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mesačnú mzdu vo výške 900 eur (slovom deväťsto eur) brutto.


2. Mesačná mzda zamestnanca zodpovedá stupňu náročnosti práce príslušného pracovného miesta podľa Zákonníka práce.


3. Mzda zamestnanca je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ktorý je výplatným termínom zamestnávateľa. Zamestnávateľ so zamestnancom sa dohodli, že zamestnávateľ bude poukazovať zamestnancovi mzdu na účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky v SR určený zamestnancom. Zmenu účtu sa zamestnanec zaväzuje okamžite písomne oznámiť zamestnávateľovi. V prípade porušenia uvedenej povinnosti zamestnávateľ nenesie zodpovednosť za omeškanie vyplatenia mzdy.

V.
Pracovný čas

1. Týždenný pracovný čas zamestnanca je 42,5 hodiny.


2.
Pracovný čas počas jedného dňa je 8,5 hodiny, v rámci ktorého má zamestnanec nárok na prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút v súlade s § 91 ZP.


3. Pracovný čas je rozvrhnutý rovnomerne.

VI.
Dovolenka a výmera dovolenky

1. Zamestnancovi vzniká za podmienok uvedených v ustanovení § 100 a nasl. Zákonníka práce nárok na dovolenku.
2. Výmera dovolenky je daná ustanovením § 103 Zákonníka práce.
3. Čerpanie dovolenky je upravené v ustanovení § 111 Zákonníka práce.


VII.
Práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa

1. Zamestnávateľ je odo dňa vzniku pracovného pomeru povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa tejto pracovnej zmluvy, platiť dohodnutú mzdu a vytvárať vhodné pracovné podmienky.


2. Zamestnanec je povinný podľa pokynov zamestnávateľa vykonávať práce dohodnuté v pracovnej zmluve osobne, v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu a plniť pokyny zamestnávateľa.


3. Zamestnanec je povinný hospodáriť riadne s prostriedkami zamestnávateľa, ktoré mu zveril zamestnávateľ, chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím, odcudzením a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.


4. Zamestnanec podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že bol riadne oboznámený s vnútornými predpismi zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, s protipožiarnymi predpismi, s ustanoveniami upravujúcimi zákaz diskriminácie, s právami a povinnosťami zamestnanca, s pracovnými podmienkami, pracovným poriadkom a organizačnou štruktúrou zamestnávateľa, pracovnou náplňou, vnútroorganizačnými normami zamestnávateľa, ako aj s inými skutočnosťami nevyhnutnými pre riadny výkon jeho práce. Zamestnanec sa zaväzuje vyššie uvedené dodržiavať a svojím podpisom potvrdzuje, že porozumel obsahu všetkých vyššie spomínaných predpisov, dokladov, písomností, s ktorými bol riadne oboznámený zamestnávateľom.


5. V deň skončenia pracovného pomeru je zamestnanec povinný odovzdať zamestnávateľovi všetky dokumenty, ktoré patria al

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.