StoryEditor

Nedostatky pri zapisovaní do zoznamu podnikateľov

Podnikatelia, ktorí žiadajú Úrad pre verejné obstarávanie o zapísanie do zoznamu podnikateľov, predkladajú žiadosti, ktoré majú vo väčšine prípadov formálne nedostatky, preto úrad musí podnikateľa požiadať o doplnenie, resp. opravu nesprávnych údajov. Tým sa proces zapisovania do zoznamu podnikateľov predlžuje.

Podnikatelia, ktorí žiadajú Úrad pre verejné obstarávanie o zapísanie do zoznamu podnikateľov, predkladajú žiadosti, ktoré majú vo väčšine prípadov formálne nedostatky, preto úrad musí podnikateľa požiadať o doplnenie, resp. opravu nesprávnych údajov. Tým sa proces zapisovania do zoznamu podnikateľov predlžuje.

Ide o nasledujúce nedostatky žiadostí o zapísanie do zoznamu podnikateľov:
-- obchodné meno a sídlo podnikateľa nie je totožné s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra alebo vo výpise zo živnostenského registra, podľa toho, či ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
-- chybne uvedené IČO, DIČ alebo rodné číslo člena štatutárneho orgánu spoločnosti, nie je totožné s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra, resp. vo výpise zo živnostenského registra,
-- chýba meno, podpis štatutárneho orgánu spoločnosti a odtlačok pečiatky, meno býva vypísané nečitateľne.

Nedostatky potvrdení z príslušných inštitúcií:
-- predložené potvrdenia príslušných inštitúcií nie vždy spĺňajú zákonom stanovenú podmienku v tom, že nesmú byť staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti na úrad,
-- obyčajne chýba potvrdenie príslušného súdu, že na majetok podnikateľa nebol vyhlásený konkurz, nebolo začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie a nebol pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý vydávajú Krajské súdy v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach,
-- chýba potvrdenie príslušného súdu, že spoločnosť nie je v likvidácii (vydáva miestne príslušný okresný súd, oddelenie obchodného registra, Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Nitra, Banská Bystrica, Košice, Prešov),
-- k žiadosti nie je priložené čestné vyhlásenie podľa ustanovenia § 29 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že podnikateľ nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť.

Potvrdenia neobsahujú alebo je v nich zle uvedené:
-- obchodné meno a sídlo podnikateľa (musí byť totožné s údajmi uvedenými vo výpise z obchodného registra, resp. vo výpise zo živnostenského registra),
-- IČO, resp. DIČ,
-- dátum vydania potvrdenia,
-- chýba pečiatka alebo podpis zástupcu dotknutej inštitúcie, ktorá potvrdenie vydáva,
-- sú predkladané fotokópie, ktoré nie sú úradne osvedčené.
Ďalšie aktuálne informácie o zmenách vo verejnom obstarávaní získate v odbornej príručke Minimalizácia rizík konateľa s. r. o. (Právo a manažment číslo: 7/2004).

24. máj 2022 05:27