StoryEditor

Návrhy novelizácie štatútu IASCF

Pokračuje proces ďalšieho zdokonaľovania činnosti Nadácie výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (IASCF) - na prelome rokov 2003/2004 boli prijaté materiály, ktorých hlavnou snahou bolo zdynamizovanie nadácie tak z hľadiska jej úloh, ako aj z hľadiska vymedzenia vnútorných vzťahov, právomocí a zodpovednosti.

Pokračuje proces ďalšieho zdokonaľovania činnosti Nadácie výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (IASCF) -- na prelome rokov 2003/2004 boli prijaté materiály, ktorých hlavnou snahou bolo zdynamizovanie nadácie tak z hľadiska jej úloh, ako aj z hľadiska vymedzenia vnútorných vzťahov, právomocí a zodpovednosti.

V rámci procesu ďalšieho zdokonaľovania a zdynamizovania činnosti Nadácie výboru pre medzinárodné účtovné štandardy (IASCF) boli na prelome r. 2003/2004 prijaté východiskové materiály, ktorých hlavnou ideou bola snaha o zdynamizovanie nadácie -- tak z hľadiska jej úloh, ako aj vymedzenia vnútorných vzťahov, právomocí a zodpovednosti. Pripomienky, ktoré boli k týmto materiálom predložené odbornou verejnosťou, vyústili v konkrétne návrhy, ktorými by sa mala IASCF v blízkej budúcnosti zaoberať.
Z hľadiska navrhovaných zmien štruktúry IASCF by sa mal počet členov správnej rady ako vrcholného riadiaceho orgánu nadácie zvýšiť z 19 na 22, čím sa má docieliť širšie zastúpenie reprezentantov rôznych regiónov a zároveň dosiahnuť širšie zastúpenie nielen účtovnej profesie, ale aj iných zainteresovaných skupín.
V prípade Rady pre medzinárodné účtovné štandardy (IASB) sa na rozdiel od pôvodných predpokladov uvažuje o zvýšení počtu členov, ktorí budú môcť v Rade pracovať aj na čiastočný úväzok, z dvoch na štyroch, a zároveň o znížení explicitne stanovených kvót pre zástupcov jednotlivých profesií. Doterajšia prax, podľa ktorej bol predseda IASB z titulu svojej funkcie aj predsedom Poradného výboru pre štandardy (SAC).

Poznámka:

Doteraz museli piati členovia IASB pochádzať z prostredia audítorskej profesie, traja z prostredia zostavovateľov účtovnej závierky, traja museli reprezentovať používateľov účtovných informácií (napr. finanční analytici), a jeden by mal reprezentovať akademické prostredie. V návrhu nového štatútu sa uvádza, že každú takúto cieľovú skupinu musí v IASB zastupovať aspoň jeden reprezentant a zastúpenie ostatných by malo byť vyvážené.
Aby bolo možné dosiahnuť zvýšenie kvality štandardov IFRS, návrhy obsahujú ustanovenia, podľa ktorých by sa mala súčasne zvýšiť úroveň konzultačných procedúr predchádzajúcich schváleniu a vydaniu štandardov (alebo interpretácií) a zároveň by sa malo zvýšiť kvórum pre schválenie predlohy návrhu, štandardu alebo interpretácie z 8 hlasov na 9.

Zmeny teoretického rámca Medzinárodných účtovných štandardov

Na každomesačnom spoločnom zasadnutí IASB uskutočnenom na konci októbra 2004 sa pozornosť venovala najmä aktuálnym otázkam, ktoré by mali tvoriť jadro agendy IASB v budúcom roku. Okrem tradičným tém, ktorými sú najmä medzipodnikové kombinácie, poistné zmluvy a účtové štandardy pre malé a stredné podniky, sa diskusia týkala aj otázok zmeny rámcovej osnovy a vykazovania výnosov.
Návrh projektu zameraného na prípravu novej rámcovej osnovy by mal predstavovať spoločnú platformu spolupráce tak IASB, ako aj americkej Rady pre štandardy finančného účtovníctva (Financial Accounting Standards Board -- FASB). Výsledkom projektu, ktorého ukončenie sa predpokladá v časovom horizonte piatich rokov, by malo byť zdokonalenie východiskových predpokladov tak medzinárodných účtovných štandardov, ako aj amerických účtovných predpisov tvoriacich všeobecne uznávané účtovné zásady (generally accepted accounting principles -- GAAP), a súčasne konvergencia oboch, v súčasnosti najrozšírenejších účtovných systémov.
Nová podoba jednotnej rámcovej osnovy by mala obsahovať stručný súhrn na začiatku, ďalej vymedzenie kvalitatívnych charakteristík, obmedzení, princípov kapitálu, princípov oceňovania, definície a vymedzenie základných prvkov účtovnej závierky a (čo je v porovnaní s minulosťou nóvum), aj rámec pre uvádzanie dodatočných relevantných informácií. Zverejňovanie týchto informácií bolo totiž dosiaľ upravované "ad hoc", na úrovni jednotlivých štandardov, čo často viedlo k neprehľadnosti a nezrozumiteľnosti štandardov. Návrh projektu zároveň predpokladá, že už na úrovni Rámcovej osnovy by sa mali uvádzať ilustratívne príklady a že text by sa mal zjednodušiť, aby pôsobil viac obsažne a menej rigorózne (Medzinárodné účtovné štandardy, číslo: 10/2004).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
12. august 2022 08:52