StoryEditor

Servis: Lízing automobilov

Lízing automobilov
Nákup osobného automobilu na lízing.
Ako fyzická osoba mám okrem príjmov z § 6 i príjem z prenájmu podľa § 9 ZDP. V príjmoch podľa § 9 si uplatňujem skutočne vynaložené náklady a vediem predpísanú evidenciu. V roku 2001 som si zaobstaral formou finančného lízingu osobné auto, ktoré používam čiastočne na súkromné účely a čiastočne na zabezpečenie príjmov podľa § 9 ZDP. Musím platiť cestnú daň? Môžem si uplatniť pomernú časť nákladov spojenú s údržbou auta, lízingom a PHM do nákladov?
-- Uvedený problém rieši zákon č. 561/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v úzkej súčinnosti s ďalšími zákonmi a predpismi, ako sú zákon č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov atď. V zmysle ustanovení § 7 ods. 1 zákona o cestnej dani daňovníkom cestnej dane je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je ako držiteľ motorového vozidla zapísaná v technickom preukaze vozidla. V zmysle ustanovení § 8 ods. 1 zákona o cestnej dani predmetom dane sú cestné motorové vozidlá používané na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Z uvedených skutočností vyplýva, že:
* ste povinný od roku 2001 (keďže používate svoje motorové vozidlo v súvislosti s podnikaním) platiť cestnú daň, v tomto roku ste bol povinný do 15 dní odo dňa, keď ste použili motorové vozidlo prvýkrát v súvislosti s podnikaním, predložiť správcovi dane daňové priznanie k cestnej dani za rok 2001 a daň aj za príslušné zdaňovacie obdobie aj zaplatiť, v roku 2002 už nemusíte predkladať daňové priznanie k cestnej dani (pokiaľ bolo podané v roku 2001), ale do 31. 1. 2002 ste mal zaplatiť cestnú daň za zdaňovacie obdobie roku 2002. V zmysle ustanovení § 24 ods. 3 písm. f) zákona o daniach z príjmov daňovým výdavkom až po zaplatení je aj nájomné vrátane nájomného za veci s právom kúpy prenajatej veci, u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva taktiež len vo výške pripadajúcej na príslušné zdaňovacie obdobie, pri osobných autách najviac v sume 550 000 Sk zaplatené nájomné rovnomerne počas celého času nájmu. V zmysle ustanovení § 24 ods. 4 zákona o daniach z príjmov pri splnení uvedených podmienok sa nájomné pri dojednaní práva kúpy prenajatej veci uznáva do daňových nákladov, ak:
* doba nájmu prenajatej veci je dlhšia ako 20 % doby odpisovania uvedenej v ustanoveniach § 30 zákona o daniach z príjmov, najmenej však 3 roky,
* bez zbytočného odkladu po skončení doby nájmu dôjde k prevodu vlastníckych práv k predmetu nájmu z vlastníka na doterajšieho nájomcu, pričom kúpna cena prenajatej veci nie je vyššia ako zostatková cena, akú by mala vec pri rovnomernom odpisovaní,
* po skončení doby nájmu prenajatej veci daňovník bude o odkúpenej veci účtovať ako o majetku využívanom na podnikane alebo inú samostatne zárobkovú činnosť. Ak došlo k porušeniu uvedených podmienok, do daňových nákladov sa uzná zaplatené nájomné (časovo rozlíšené) maximálne do výšky rovnomerných alebo zrýchlených odpisov. V zmysle ustanovení § 24 zákona o daniach z príjmov daňovým nákladom je aj náklad preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka. V zmysle ustanovení § 28 ods. 6 zákona o daniach z príjmov, pri odpisovaní hmotného majetku, ktorý sa iba sčasti používa na zabezpečovanie zdaniteľných príjmov, sa do nákladov na zabezpečenie zdaniteľných príjmov zahŕňa iba pomerná časť odpisov, pričom pri dopravných prostriedkoch sa táto pomerná časť vypočíta najviac z limitovanej ceny. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na fyzické osoby podnikateľov, ktorí môžu používať hmotný majetok sčasti na súkromné účely, preto tieto fyzické osoby si môžu uplatniť do daňových výdavkov odpisy a ostatné prevádzkové náklady (opravy a udržiavanie atď.) len pomernou časťou, ktorou je pomer počtu kilometrov najazdený v rámci podnikania k celkovému počtu najazdených kilometrov. Aj keď zákon o daniach z príjmov takto osobitne neuvádza aj používanie na súkromné účely lízovaného motorového vozidla, tak citované usmernenie platí aj pre lízing motorového vozidla s tým, že do daňových nákladov sa zahŕňa pomerná časť časovo rozlíšeného nájomného a pomerná časť prevádzkových nákladov. Z uvedených skutočností vyplýva, že:
* lízing osobného motorového vozidla musíte aj v jednoduchom účtovníctve časovo rozlíšiť na príslušný počet mesiacov a do daňových nákladov zahrnúť maximálne 1/36 zaplateného limitovaného nájomného, t. j. za celé obdobie lízingovej zmluvy maximálne do výšky 550 000 Sk vrátane kúpnej ceny motorového vozidla po skončení lízingu,
* keďže používate svoje motorové vozidlo aj na súkromné účely, do daňových nákladov si môžete zahrnúť len pomernú časť časovo rozlíšeného a zaplateného nájomného a taktiež len pomernú časť prevádzkových nákladov na vaše motorové vozidlo,
* najvhodnejšou rozvrhovou základňou je počet najazdených kilometrov na podnikateľské účely k celkovému počtu najazdených kilometrov,
* týmto koeficientom si musíte prepočítať jednak časovo rozlíšené a zaplatené nájomné a jednak aj ostatné prevádzkové náklady súvisiace s používaním vášho osobného motorového vozidla na podnikateľské, ale aj súkromné účely,
* z uvedených dôvodov ste povinný viesť jazdný denník, a to v členení na pracovné a súkromné cesty,
* zaplatená cestná daň vám vchádza do daňových nákladov celá, lebo súvisí s používaním motorového vozidla na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
19. august 2022 09:30