StoryEditor

Novelizácia zákona o daniach z príjmov a zákona o účtovníctve

Od 1. januára 2003 nadobúda účinnosť zákon č. 247/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a súčasne aj zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Uvedená novela v zákone o daniach z príjmov v § 4 oslobodzuje od dane príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu daňovníkov, ktorí podnikajú v poľnohospodárskej výrobe alebo v lesnom a vo vodnom hospodárstve. Ďalej je novelou upravená aj možnosť poskytnutia 1 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel právnickými osobami, a to doplnenými paragrafmi: § 51a, § 56a.
§ 51a stanovuje:
*aká je minimálna výška sumy zodpovedajúcej 1 % zaplatenej dane,
* aké údaje musí obsahovať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie,
* komu môže právnická osoba poskytnúť podiel zaplatenej dane (ktorým právnickým osobám s akým predmetom činnosti),
* podmienky, ktoré musí splniť prijímateľ podielu zaplatenej dane,
* povinnosti prijímateľa, ak dôjde k jeho zrušeniu po osvedčení splnenia podmienok, resp. po poukázaní podielu zaplatenej dane,
* sankcie, ak prijímateľ nepoužije poskytnutý podiel zaplatenej dane na stanovené činnosti alebo v stanovenom čase (najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom mu bol podiel zaplatenej dane poukázaný),
* povinnosti Daňového riaditeľstva SR.
§ 56a stanovuje:
* povinnosti prijímateľa, pokiaľ jeho súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb je vyšší ako 100 000 Sk,
* v prípade nesplnenia uvedenej povinnosti komora nezaradí prijímateľa do zoznamu prijímateľov na obdobie 3 rokov. Novelou sa v zákone o účtovníctve doplnila povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom pre právnické osoby (prijímateľov podielu zaplatenej dane), ktorých suma ročného podielu prijatej dane je vyššia ako 1 milión Sk.

16. máj 2022 05:39