StoryEditor

Usmernenie MF SR k zákonu o DPH

Ministerstvo financií SR v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 49 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2004 Z. z. vydalo usmernenie č. MF/10309/2004-7.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní § 49 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2004 Z. z. vydalo usmernenie č. MF/10309/2004-73 v nasledujúcom znení:

Podľa § 49 ods. 2 zákona môže platiteľ dane odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na účely svojho podnikania ako platiteľ dane s výnimkou podľa odsekov 3 a 6. Platiteľ môže odpočítať daň podľa citovaného odseku, ak je daň
a) voči nemu uplatnená iným platiteľom dane v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť platiteľovi dane dodané,
b) ním uplatnená zo služieb a z tovarov dodaných s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až 4 zákona,
c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 zákona,
d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.

* Podľa prvej vety § 49 ods. 7 zákona môže platiteľ dane, ktorý kupuje osobné automobily na účely ich ďalšieho predaja alebo nájmu, a kúpa a predaj osobných automobilov a nájom osobných automobilov je predmetom podnikania platiteľa dane, odpočítať daň pri ich kúpe, ako aj pri kúpe tovaru tvoriaceho ich príslušenstvo vrátane montáže, ak je daň uplatnená podľa § 49 ods. 2 písm. a) až d) zákona.
* Podľa druhej vety § 49 ods. 7 zákona môže platiteľ dane, ktorý kupuje osobné automobily na účely ich ďalšieho predaja alebo nájmu, a kúpa a predaj osobných automobilov a nájom osobných automobilov je predmetom podnikania platiteľa dane, odpočítať daň aj pri kúpe ojazdených osobných automobilov, ako aj pri kúpe tovaru tvoriaceho ich príslušenstvo vrátane montáže, a to v prípade, ak daň nebola uplatnená podľa § 49 ods. 2 písm. a) až d) zákona.
* Druhá veta § 49 ods. 7 zákona ustanovuje spôsob výpočtu odpočítateľnej dane z dôvodu, že táto daň nebola uplatnená podľa § 49 ods. 2 písm. a) až d) zákona. Odpočítateľná daň sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je kúpna cena vynásobená výškou sadzby dane a v menovateli je súčet čísla 100 a výška sadzby dane. Z uvedeného vyplýva, že druhá veta § 49 ods. 7 zákona je samostatnou kategóriou odpočítania dane, ktorá nepodlieha úprave v § 49 ods. 2 písm. a) až d) zákona.
* Ustanovenie § 51 ods. 1 zákona ustanovuje vo vzťahu k § 49 ods. 2 zákona podmienky na odpočítanie dane. Neustanovuje však podmienky na odpočítanie dane podľa druhej vety § 49 ods. 7 zákona, lebo v tomto prípade nie je uplatnená daň podľa § 49 ods. 2 zákona. Platiteľovi dane vzniká podľa § 49 ods. 1 zákona právo odpočítať daň z tovaru alebo služby v deň, keď pri tomto tovare alebo službe vznikla daňová povinnosť, ktorú upravujú ustanovenia § 19 až 21 zákona.
* Podľa § 19 ods. 1 zákona vzniká daňová povinnosť dňom dodania tovaru. Pri hnuteľných veciach je týmto dňom deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Viac sa o tejto téme dočítate na www.finance.gov.sk. Tematicky spracované aktuálne problémy z oblasti DPH nájdete v novinke v časopise DPH aktuálne (Účtovníctvo a dane, číslo: 19/2004).

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
26. jún 2022 04:15