StoryEditor

Slovensko - súčasť informačnej Európy

19.10.2004, 00:00
Autor:
HNHN

Nedávna konferencia v Bratislave pod názvom Bude Slovensko súčasťou modernej informačnej Európy? vyvolala diskusiu a pomohla definovať konkrétne opatrenia, ktoré kvalitatívne posunú rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku. Prijaté Odporúčania potrebných krokov pre budovanie Slovenska ako súčasti modernej informačnej Európy jasne načrtávajú reálne nástroje, ktorými by vláda mohla prispieť k rozvoju informatizácie a internetizácie. Ako uviedol vo svojom vystúpení Mart Laar, bývalý predseda vlády Estónska, najpodstatnejším pre informačnú spoločnosť je osobná zainteresovanosť zodpovedných politických predstaviteľov krajiny. Prítomní predstavitelia politických strán prijali prezentované odporúčania konštruktívne a prejavili osobný a politický záujem o ich presadzovanie.
PRIENIK TECHNOLÓGIÍ A IDEY
Mart Laar, bývalý predseda estónskej vlády, uviedol, že najdôležitejším predpokladom na presadzovanie informačnej spoločnosti je prienik informačných technológií a celkovej idey informačnej spoločnosti medzi tých, ktorí o nej rozhodujú. Podstata zavádzania informačnej spoločnosti je preto založená na osobnej zainteresovanosti, poznaní benefitov, ktoré prináša informačná spoločnosť. "Reforma v oblasti IT v Estónsku by nikdy nenastala bez aktívnej zainteresovanosti celej vlády na čele s jej predsedom," uviedol Mart Laar.
Prítomní politici všetkých parlamentných politických strán sa počas okrúhleho stola zhodli v tom, že informačná spoločnosť je pre nich ako pre zástupcov parlamentných politických strán jednou z najpodstatnejších priorít, a to bez ohľadu na politickú príslušnosť. Samotní predstavitelia politických strán sú aktívnymi používateľmi počítačov a internetu, preto sú pre nich informácie v Odporúčaniach potrebných krokov pre budovanie Slovenska ako súčasti modernej informačnej Európy, prijatých na konferencii, veľmi vhodným podkladom na ďalšie presadzovanie tejto priority.
ODPORÚČANIA
Odporúčania potrebných krokov pre budovanie Slovenska ako súčasti modernej informačnej Európy, prijaté zúčastnenými na konferencii, obsahuje päť oblastí a nástrojov, v ktorých by vláda mohla výrazne posunúť rozvoj informačnej spoločnosti na Slovensku. Hlavným odporúčaním je pripraviť v čo najkratšom čase aktualizovanú stratégiu informatizácie celej spoločnosti, ktorá bude sledovať tieto ciele:
˙ podporovať výkonnosť ekonomiky s využitím informačno-komunikačných technológií (IKT)
˙ vytvárať a podporovať stimuly na fungovanie spoločností v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich služieb
˙ zvyšovať životnú úroveň obyvateľov Slovenska zlepšením prístupu k IKT v jednotlivých regiónoch
˙ zvyšovať efektivitu komunikácie občan/firma so štátnou a s verejnou správou
˙ ustanoviť splnomocnenca vlády pre informatizáciu s kompetenciami na úrovni člena vlády a zabezpečiť v Národnom rozvojom programe od roku 2006 štandardný Sektorový operačný program orientovaný na informatizáciu slovenskej spoločnosti

Odbornú konferenciu Bude Slovensko súčasťou informačnej Európy? zorganizovali kľúčoví hráči na trhu informačno-komunikačných technológií -- spoločnosti Accenture, Alcatel Slovakia, Hewlett-Packard Slovakia, IBM Slovensko, Siemens a Slovak Telecom. Bližšie informácie o programe konferencie, jednotlivých vystupujúcich a súčasne aj kompletné znenie prijatého dokumentu možno získať na stránke www.ebuducnost.sk.

20. máj 2022 15:15