StoryEditor

PORADŇA Nezabudnite na zmeny v zákonoch tento mesiac

01.11.2010, 23:00

Klasifikácia zamestnaní
Štatistický úrad vydal novú štatistickú klasifikáciu zamestnaní. Obsahuje kódové určenie a názvoslovné pomenovanie zamestnania, ktoré vykonáva jedna osoba podľa druhu pracovnej činnosti. Bola rozšírená najmä o nové zamestnania, ktoré súvisia s informačnými a komunikačnými technológiami. Vyplynulo to z požiadaviek Medzinárodnej organizácie práce, ktorá chce poskytnúť vhodnejšiu klasifikáciu, ktorú môžu krajiny použiť pri najbližšom sčítaní obyvateľstva v roku 2011. Vznikla tak štandardná klasifikácia, ktorá zaručí, aby boli aj údaje o zamestnaní porovnateľné v rámci krajín EÚ. Nová klasifikácia podľa zákona č. 407/2010 Z. z. bude slúžiť po prvýkrát pri zisťovaní štruktúry príjmov v roku 2010. Od roku 2011 by mali všetky členské štáty EÚ používať zrevidovanú klasifikáciu vo všetkých štatistických zisťovaniach, ktorých súčasťou je členenie podľa zamestnaní. Dokumenty ku klasifikácii ISCO-08, vrátane definícií a doplňujúcich vysvetliviek, sú prístupné na internetovej stránke Štatistického úradu SR www.statistics.sk. Vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2010.

Obsah pohonných látok
Minimálne množstvo pohonných látok vyrobených z obnoviteľných zdrojov v motorových benzínoch a motorovej nafte, ktoré sa uvádzajú na slovenský trh, sa mení. Podľa nariadenia vlády SR č. 402/2010 Z. z. výrobcovia a predajcovia sú povinní ponúkať v tomto roku až do 31. 12. 2010 v motorových benzínoch a motorovej nafte používaných na dopravné účely minimálne množstvo biopalív alebo iných obnoviteľných palív, ktoré sa znížilo z referenčnej hodnoty 5,75 % (vypočítanej z energetického obsahu celkového množstva motorových benzínov a nafty uvedených na trh) na 3,7 %. Ďalej sa rozširuje povinnosť pre výrobcov a predajcov štvrťročne informovať ministerstvo hospodárstva nielen o druhu a množstve pohonných látok a PHM vyrobených z obnoviteľných zdrojov na trh, ale aj tých, ktoré boli prepravené na daňové územie v daňovom voľnom obehu na podnikateľské účely z iného členského štátu EÚ. Rovnako súčasťou hlásenia musia byť aj dovezené pohonné látky z tretích štátov po ich prepustení do voľného obehu. Nariadenie nadobudlo účinnosť 15. októbra 2010.

Kurzy prvej pomoci
Vzdelávacie inštitúcie, ktoré môžu na základe akreditácie poskytovať kurzy prvej pomoci a školiť inštruktorov, sa musia od 15. októbra riadiť novou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 398/2010 Z. z. Tá definuje minimálne požiadavky na kurz prvej pomoci, ako aj kurz inštruktora prvej pomoci. Stanovuje rozsah teoretických vedomostí i praktických zručností účastníkov kurzu, preskúšanie a minimálne požiadavky na materiálno-technické vybavenie kurzu pomôckami. Inštruktorom kurzu môže byť len zdravotnícky pracovník s vyšším odborným vzdelaním alebo vysokoškolským vzdelaním.

Sčítanie fariem
Podniky a osoby podnikajúce alebo zamestnané v poľnohospodárstve sa musia pripraviť na to, že ich v novembri a decembri osloví Štatistický úrad SR. Bude zisťovať informácie v rámci Štrukturálneho cenzusu fariem za obdobie od novembra 2009 do konca októbra 2010. Zaujímať ich bude štruktúra podnikov, druh hlavnej i vedľajšej činnosti, výmera obhospodarovanej pôdy, štruktúra pestovaných plodín a chovaných hospodárskych zvierať i ekologické hospodárenie. Toto zisťovanie je súčasťou celoeurópskeho projektu štatistiky poľnohospodárstva, ktoré riadi štatistický úrad Európskej únie EUROSTAT. Po prvýkrát sa budú zisťovať aj metódy poľnohospodárskej výroby.

Do zisťovania budú zaradené všetky poľnohospodárske podniky podnikajúce v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, bez ohľadu na rozsah produkcie a domácnosti, ktoré dosiahnu aspoň jednu z nasledujúcich minimálnych prahových hodnôt, stanovených pre farmu v Slovenskej republike:
-- využívaná poľnohospodárska pôda (ak sa rovná alebo je väčšia ako 1 ha),
-- výmera trvalých porastov, ako sú vinohrady, ovocné sady, škôlky (ak sa rovná alebo je väčšia ako 0,5 ha),
-- intenzívne plodiny, ako sú čerstvá zelenina, tabak či chmeľ (ak sa rovná alebo je väčšia ako 0,1 ha),
-- zakryté plochy so zeleninou či kvetmi (ak sa rovnajú alebo sú je väčšie ako 0,1 ha),
-- hovädzí dobytok (ak sa počet rovná alebo ich je viac ako 1 kus), ošípané spolu (ak sa počet rovná alebo ich je viac ako 3 kusy), ovce (ak sa počet rovná alebo ich viac ako 5 kusov), kozy (ak sa počet rovná alebo ich je viac ako 5 kusov, hydina spolu (ak sa počet rovná alebo ich viac ako 100 kusov).

Chystané zmeny
Cesta po diaľnici bude pre osobné motorové vozidlá od januára 2011 drahšia. Vláda schválila 27. októbra vyššiu úhradu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest dvojstopovými motorovými vozidlami do 3,5 tony vrátane. Na jeden kalendárny rok vzrastie cena z 36,50 na 50 eur, na jeden mesiac z 9,90 na 14 eur a týždenná nálepka zo 4,90 na 7 eur.

Od roku 2013 budú mať vodičské preukazy obmedzenú platnosť -- ministerstvo vnútra pripravilo návrh novely zákona o cestnej premávke, ktorou chce zaviesť 15-ročnú platnosť vodičských preukazov pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T. Vodičské preukazy skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE budú platiť 5 rokov a vodičské preukazy držiteľov nad 65 rokov budú platiť 2 roky. Novo sa vymedzuje okruh vodičov, ktorí budú pri vedení vozidla povinní mať pri sebe doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti. Všetky vodičské preukazy vydané pred 19. januárom 2013 sa budú musieť vymeniť do roku 2023 (preukazy vydané do 1. mája 2004), resp. 2030 (vydané medzi 1. májom 2004 a 18. januárom 2013).

Za vydanie dokladov pri zmenách nezavinených občanmi sa správne poplatky vyberať nebudú.
Andrea Medžová

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
06. február 2023 13:33