StoryEditor

Autoritatívne riadenie sa končí

12.08.2004, 00:00
Zmeny v podmienkach podnikania a riadenia spoločností vedú k hľadaniu nových prístupov. Hľadali ich manažéri, teoretici či poradcovia za okrúhlym stolom, ktorý nazvali Partnerstvo v manažmente.

Ako charakterizovať posledný vývoj manažmentu? Možno povedať, že sa čoraz výraznejšie presadzuje etika, ktorá núti manažérov k zmene ich tradičného postoja. Vznikajú nové metódy práce, zvyšuje sa osobná zodpovednosť za výsledky práce nielen manažérov, ale aj ostatných zamestnancov. Uvedomujú si vzájomnú potrebu, lebo keby sa úplne nesústredili na plnenie podnikovej stratégie, ohrozili by nielen existenciu zamestnávateľa, ale i vlastnú.
Tieto zmeny smerujú predovšetkým k novým prístupom v oblasti ľudských zdrojov. Vo svete sa presadzuje takzvaná Corporate Social Responsibility (CSR - spoločenská zodpovednosť firiem). Hoci sa vysvetľuje rôzne, možno povedať, že jedným z východísk je, že úspech každej organizácie závisí od kvality práce a pracovnej motivácie zamestnancov.
Organizácie, ktoré si tento fakt už uvedomili, musia hľadať cesty, ako ho zakotviť do svojej manažérskej činnosti. Riadenie ľudských zdrojov dostáva náročnejší obsah a vyžaduje si vyššiu úroveň znalostí a postojov pracovníkov, ktorí sú za kvalitu pracovného kolektívu zodpovední. A rozhodne to nie sú iba personalisti.
Zvyšuje sa náročnosť na motiváciu, na stabilizáciu pracovného kolektívu a na úroveň a kvalitu práce všetkých zamestnancov. Vzrastá zodpovednosť všetkých zamestnancov za kvalitu, dôraz na lojalitu a uplatňovanie etických postojov. To všetko by malo byť kompenzované vyššou kvalitou vzťahov zamestnávateľov a pracovníkov. Zamestnávatelia by mali pomáhať i pri riešení súkromných problémov zamestnancov, aby starosti neznižovali ich pracovnú aktivitu. Mali by podporovať ich ambície v kariére, zabezpečovať rasť odbornosti a pripravovať ich na výkon zodpovednejšej funkcie na pracovisku, zrozumiteľne vysvetľovať podnikovú stratégiu i možnosti ich participácie na jej realizácii a pod. Tieto otázky sú predmetom neustálej diskusie.
Partnerským vzťahom v manažmente sa v júli venoval už druhý okrúhly stôl, ktorý usporiadalo občianske združenie Etika podnikania a verejnej správy, Manažérsky zväzový fond, Univerzity Hradec Králové a Univerzity Pardubice. Domáci i zahraniční účastníci diskutovali o význame uplatňovania partnerských vzťahov v manažmente v podnikateľskej a verejnoprávnej sfére. Cieľom bolo sústrediť pozornosť na východiská, ktoré by podporovali rozvoj partnerských vzťahov vo vnútri organizácií i medzi nimi.

Menia sa podmienky a charakter riadenia
Diskusia ukázala, že autoritatívna forma manažmentu prestala byť efektívna, pretože oslabovala tvorivosť pracovníkov, ktorí sa spoliehali na to, že nadriadení im prikážu, čo treba urobiť a sami budú zodpovední za výsledok. V tomto systéme bolo výhodné pracovať ako výkonní pracovníci, bez zodpovednosti!
Súčasný vývoj trhového prostredia však vyžaduje prekonávanie stereotypu a hľadanie nových metód nie iba na to, ako zvýšiť efektívnosť produkcie, ale i rýchlo reagovať či lepšie predchádzať pôsobeniu konkurencie. Ide v podstate o riadenie systému zmien, to znamená o riadené uplatňovanie inovácií, a to tak vo vlastnej riadiacej práci ako i v technológii produkcie.
Doterajší vývoj českej ekonomiky zmenil vlastnícke vzťahy v podnikoch. Vo väčšine, najmä vo veľkých podnikoch, sú i manažéri zaradení v kategórii zamestnancov. To by malo byť impulzom na vyššiu úroveň riadenia ľudských zdrojov v organizáciách, na využívanie tímovej práce, zvyšovanie vzájomného porozumenia a rastu efektívnosti hospodárenia. Rýchla reakcia na inováciu manažmentu ľudských zdrojov, ktorá by prehlbovala partnerské vzťahy na pracoviskách, zvyšuje výkonnosť a existenčnú stabilitu zamestnancov.

Etika získava na váhe
Podľa názorov účastníkov okrúhleho stola je prvým krokom k uskutočneniu týchto zmien uplatňovanie etických postojov v manažmente. Týka sa to všetkých - manažérov i ostatných zamestnancov, ktorí musia spolu "ťahať za jeden koniec povrazu", navzájom sa chápať a tvorivým spôsobom plniť dlhodobé ciele organizácie. Dôležitým predpokladom úspechu je dodržiavať dosiahnuté dohody a závery a nestrácať čas neustálym vracaním sa k tomu, čo už bolo raz vyriešené.
Základnou metódou na vytváranie nových vzťahov v podnikoch je etika členov manažmentu. Platí to, samozrejme, pre manažérov na všetkých stupňoch riadenia, nielen vo výrobných podnikoch. Nástrojom uplatňovania etiky je rozvíjanie sociálnej zodpovednosti podnikov (Corporate Social Responsibility).
Intenzívnejšie by sa mala presadzovať i zmena strategického cieľa podnikateľských organizácií. Teda nielen zisk, ale i úsilie o získanie dobrého mena spoločnosti (Corporate Culture). Realizovanie tohto cieľa je predpokladom štartu k dlhodobej ekonomickej efektívnosti.
Toto všetko si vyžaduje reagovať na skutočnosť, že etickým prístupom pracovníkov chýbajú základy, ktoré pred rokom 1989 nezískali výchovou doma ani v školách. Mimoriadnu pozornosť preto treba sústrediť na výučbu praktickej etiky, najmä na vysokých školách ekonomického zamerania. Výskumom sa zistilo, že ani poslucháči bakalárskeho štúdia vo veku okolo 22 rokov nemajú predstavu o svojej budúcnosti a pasívne čakajú "kam ich vietor zaženie". Ich ideálom je funkcia manažéra, často však zabúdajú, že táto funkcia sa už nezískava straníckym vymenovaním, ale vlastným úsilím. Prejavilo sa to tým, že opýtaní študenti nevyjadrovali záujem dobre a sústavne sa na funkciu pripravovať.

Dôraz na prípravu mladých manažérov
Výučba praktickej etiky a formovanie etických postojov v manažmente podnikateľských a verejnoprávnych organizácií sa stali už nutnosťou v rámci bakalárskeho štúdia na vysokých školách, najmä ekonomického zamerania. Ide o systémové budovanie celoživotnej formy vzdelávania a vyššej úrovne ekonomickej praxe v budúcnosti.
Etické zásady manažmentu majú všeobecnú platnosť, sú však ovplyvňované špecifickými možnosťami jednotlivých organizácií. To si vyžaduje dopĺňať výchovu praktickej etiky i v rámci systematického vzdelávania pracovníkov jednotlivých organizácií. Zodpovednosť za etické postoje zamestnancov je vecou nielen personálnych útvarov, ale i manažmentu, ktorý má osobne zoznamovať zamestnancov s dlhodobými cieľmi podniku a poslaním etiky pri ich realizácii. Motivácia pracovníkov uplatňovať praktickú etiku tak získava významné postavenie.
Organizácie majú viacero možností, ako prehlbovať etické myslenie a správanie sa zamestnancov. Najmä tých, ktorí v rámci celoživotného vzdelávania študujú dištančnou formou na vysokej škole. Napríklad pôsobenie Fulbrightovej komisie na to vytvára predpoklady tým, že zaisťuje pre vybrané fakulty vzdelávanie pedagógov i študentov, predovšetkým v oblasti doktorandského štúdia. Na požiadanie príslušnej univerzity komisia môže zabezpečiť i vyučujúceho, čo pomáha študentom zdokonaľovať sa i v jazykových znalostiach.
Existuje viacero možností na zvýšenie Corporate Culture našich podnikateľských a verejnoprávnych organizácií. Chce to však systematický a premyslený prístup. Sledovať existujúce možnosti domácej i zahraničnej spolupráce, ujasniť si vlastné predpoklady a ciele a vypracovať projekt využitia praktickej spolupráce a prínosu, ktorý sa od nej očakáva.

23. jún 2022 12:49