10.02.2003, 23:00

Starobný dôchodca -- doba určitá
Môj nový zamestnávateľ uzatvoril so mnou zmluvu na dobu určitú 1 rok. Počul som, že zamestnávateľ môže pracovný pomer na dobu určitú uzatvoriť najdlhšie na 3 roky. Neporuší zamestnávateľ Zákonník práce? Ako starobný dôchodca pracujem v jednej firme. So zamestnávateľom mám podpísaný pracovný pomer na dobu určitú. Ako je to v prípade starobných dôchodcov -- nestratím nárok na dôchodok? Ako dlho môže so mnou zamestnávateľ uzatvárať pracovný pomer na dobu určitú?
-- V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov § 48 pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu. Pracovný pomer je uzatvorený na neurčitý čas aj vtedy, ak pracovný pomer na určitú dobu nebol dohodnutý písomne. Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na tri roky. Predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu možno len v prípade zastupovania zamestnancov v dôsledku pracovnej neschopnosti, dovolenky, materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, výkonu verejnej funkcie, služby, výkonu opatrovateľskej služby podľa osobitného predpisu, ďalej pri prácach, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku. Tento dôvod sa uvedie v pracovnej zmluve. Za opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu sa považuje pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pre uplynutím 12 mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť aj bez dôvodov uvedených v predchádzajúcom odseku so zamestnancami na výkon činnosti, pre ktorú je predpísané školské vzdelanie umeleckého smeru, so zamestnancami zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najviac 20 zamestnancov, so zamestnancami pôsobiacimi v diplomatických misiách Slovenskej republiky v zahraničí, so zamestnancami zahraničných zastupiteľských úradov pôsobiacich na území Slovenskej republiky a so zamestnancami, o ktorých to ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva.
Zhrnutie:
* Pracovný pomer na dobu určitú sa vždy musí uzatvoriť v písomnej forme. Ústne, fakticky uzavretý pracovný pomer je vždy na dobu neurčitú.
* Pracovný pomer na dobu určitú možno uzatvoriť najdlhšie na tri roky.
* Predĺžiť alebo opätovne uzavrieť pracovný pomer na dobu určitú možno len zo zákonom určených dôvodov:
-- zastupovanie počas práceneschopnosti,
-- zastupovanie počas dovolenky, materskej a rodičovskej dovolenky,
-- zastupovanie počas výkonu verejnej funkcie,
-- zastupovanie počas výkonu základnej, náhradnej alebo civilnej služby,
-- zastupovanie počas výkonu opatrovateľskej služby,
-- pri prácach, keď je potrebné na prechodnú dobu podstatne zvýšiť počet zamestnancov (maximálne na 8 mesiacov v roku).
Tento dôvod sa musí uviesť v pracovnej zmluve. Ak by sa účastníci opätovne dohodli alebo predĺžili pracovný pomer na určitú dobu v priebehu 12 mesiacov od skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru na dobu určitú bez zákonného dôvodu alebo z iných dôvodov, išlo by o pracovný pomer na neurčitý čas. Výnimky z tohto obmedzenia uvádza § 48 ods. 4 ZP:
* na výkon činnosti, pre ktorú je predpísané školské vzdelanie umeleckého smeru,
* so zamestnancami zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najviac 20 zamestnancov,
* so zamestnancami pôsobiacimi v diplomatických misiách SR v zahraničí,
* so zamestnancami, o ktorých to ustanovuje zákon alebo medzinárodná zmluva. Pre malé podnikateľské subjekty je významné, že obmedzenie pre opätovné dojednávania pracovného pomeru na dobu určitú sa nevzťahuje na tých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú najviac 20 zamestnancov. U takéhoto zamestnávateľa je teda možné opätovné uzatváranie pracovného pomeru na dobu určitú aj bez uvedenia vecného dôvodu podľa § 48 ods. 3 ZP. Naopak, nový ZP -- oproti právnej úprave účinnej do 1. 4. 2002 -- ruší možnosť opätovného uzatvárania pracovného pomeru na dobu určitú s pracujúcim dôchodcom bez uvádzania dôvodov podľa § 48 ZP.
Aké to má praktické dôsledky?
Predovšetkým treba uviesť, že § 98 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení uvádza:
" (1) starobný dôchodok sa nevypláca po dobu ďalšieho zamestnania po vzniku nároku na tento dôchodok a po dobu pracovnej dočasnej neschopnosti, po ktorú sa oprávnenému poskytuje nemocenské alebo plat, alebo služobný príjem podľa osobitného predpisu (§ 96 ods. 1), ak sa ďalej neustanovuje inak,
(2) ak občan vykonáva zamestnanie dojednané na dobu najviac jedného roka, starobný dôchodok sa vypláca, a to aj za dobu, keď mu patrí nemocenské z tohto zamestnania. U samostatne zárobkovo činnej osoby, spolupracujúcej osoby, starostu obce a primátora mesta a hlavného kontrolóra vykonávajúceho činnosť podľa osobitného predpisu sa podmienka dojednania zamestnania na dobu najviac jedného roka považuje za splnenú (§ 96 ods. 2)."
To znamená, že ak nechce poberateľ starobného dôchodku prísť o svoj dôchodok, môže síce pracovať, ale len na dobu určitú, maximálne na dobu jedného roka. Ak by jeho zamestnanie trvalo viac ako jeden rok, starobný dôchodok mu Sociálna poisťovňa prestane vyplácať.
Aké sú teda možnosti zamestnávať poberateľa starobného dôchodku?
1. Opätovne s ním uzavrieť pracovný pomer na dobu určitú, maximálne na jeden rok, ak sú dané vecné dôvody podľa § 48 ods. 3 ZP, ktoré sa uvedú v pracovnej zmluve.
2. Bez obmedzenia uzatvárať opätovne pracovný pomer na dobu určitú, ak sú splnené podmienky podľa § 48 ods. 4 ZP.
3. Na dobu 12 mesiacov od skončenia pracovného pomeru si dôchodca nájde zamestnanie u iného zamestnávateľa, a potom sa opäť vráti k pôvodnému zamestnávateľovi.
4. Samozrejme, je tu možnosť uzavrieť pracovný pomer na dobu dlhšiu ako 1 rok, či na dobu neurčitú, s dôsledkami uvedenými v § 98 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. v platnom znení.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. január 2023 00:49