StoryEditor

Rodičovský príspevok po novom. Má dvojaký meter

15.01.2010, 08:42
Od 1. januára poskytuje štát rodičovský príspevok vo výške 164,22 eur alebo 256 eur. Vyšší príspevok si treba zaslúžiť.

Štát sa rozhodol finančne zvýhodniť tých rodičov, ktorí uprednostňujú riadnu starostlivosť o dieťa pred nástupom do práce. Zmeny, ktoré pripravil v rodičovskom príspevku, totiž obmedzujú ich zárobkovú činnosť rodičov. Od tohto roku bude mať nárok na rodičovský príspevok iba ten rodič, ktorý nebude pracovať a to ani na dohodu.

Nový zákon o rodičovskom príspevku zároveň ponecháva možnosť tým rodičom, ktorým bol priznaný a vyplácaný rodičovský príspevok už pred 1. januárom 2010, aby ho mohli aj naďalej poberať za takých legislatívnych podmienok, za akých im bol priznaný v roku 2007, 2008 alebo 2009. To znamená, že môžu do 3 rokov veku dieťaťa pracovať, alebo vykonávať práce na dohodu, ak bol rodičovský príspevok priznaný v roku 2009 a skôr, a zároveň poberať rodičovský príspevok v sume 164,22 € mesačne. 

Príspevok je určený len pre rodičov s dieťaťom do veku 3 rokov veku (pri zhoršenom zdravotnom stave dieťaťa až do 6 roku veku) po ukončení riadnej materskej dovolenky (28 týždňov).  Slúži na pokrytie jeho finančných potrieb počas starostlivosti o dieťa.  

Bez ohľadu na to, o koľko detí sa rodič stará, má nárok iba na jeden príspevok. Buď vo výške 164,22 € alebo 256 €. Za akých podmienok môžu zostať rodičia na rodičovskej dovolenke na účet štátu?

 V zásade platí, že na rodičovský príspevok má nárok ten, kto:

 1. poskytuje dieťaťu riadnu starostlivosť (osobne)
 2. má trvalý alebo prechodný pobyt v SR (aj dieťa)
 3. nevykonáva zárobkovú činnosť

"Podmienky na priznanie rodičovského príspevku sú zadefinované všeobecne, bez zohľadňovania jednej z dvoch variabilných súm, v ktorých je možné príspevok od začiatku tohto roku poskytovať," vysvetľuje právnik Miloš Lacko z Právnicej fakulty Trnavskej univerzity.

Oproti predchádzajúcej legislatívnej úprave sa pojem riadnej starostlivosti zásadne zmenil. Od nového roku môže riadnu starostlivosť poskytovať iba osobne poberateľ príspevku, teda rodič alebo súdom či úradmi oprávnená osoba. Ak by sa staral o dieťa niekto iný, zákon to už nepovažuje za riadnu starostlivosť. Tým pádom rodič nemá nárok na rodičovský príspevok, prestáva byť poistencom štátu a štát mu prestane prispievať na dôchodok.

Žiadať o rodičovský príspevok môže:

 • rodič dieťaťa
 • NOVINKA: manžel/manželka dieťaťa, ak žijú v spoločnej domácnosti (závisí na vzájomnej dohode manželov, môžu ho poberať aj striedavo)
 • fyzická osoba, ktorej bolo zverené dieťa do náhradnej starostlivosti rozhodnutím štátnych orgánov.

O rodičovský príspevok treba požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. Žiadosť treba podať osobne alebo poštou na predpísanom tlačive.

STIAHNITE SI:
• Potvrdenie o nároku na materské na účely poskytovania rodičovského príspevku (PDF)
• Žiadosť o rodičovský príspevok (PDF)
• Zákon o rodičovskom príspevku platný od 1. 1. 2010

Zdaniteľné príjmy sú vylúčené

Je teda na rozhodnutí rodiča, ktorý má dieťa vo veku do 3 rokov (príp. do 6 rokov) či bude zarábať alebo nie.

RODIČ NEZARÁBA – BEZ ZDANITEĽNÉHO  PRÍJMU

Kto bude v tomto roku žiadať o rodičovský príspevok, musí sa pripraviť na to, že sa musí vzdať zdaniteľného príjmu či už zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo obdobnej činnosti. Nesmie to byť ani nemocenské, ošetrovné či náhrada príjmu počas PN.

Mamičky, ktoré si mohli do konca minulého roku privyrábať popri starostlivosti o dieťa prácami vykonávanými na základe dohody (o vykonaní práce, o pracovnej činnosti, brigádnickej činnosti študentov) už od tohto roku túto možnosť nemajú. Práca na dohodu sa považuje už za zárobkovú činnosť. Na tento druh vedľajšieho príjmu musia zabudnúť, ak chcú naďalej dostávať rodičovský príspevok.

TIP: Poberatelia rodičovského príspevku, priznaného ešte pred 1. 1. 2010,  môžu naďalej vykonávať práce na základe dohody a poberať z nich príjmy s nárokom na príspevok vo výške 164,22 €. Ostatní rodičia majú možnosť uzatvoriť dohodu na časť kalendárneho mesiaca.  

Vylúčené sú aj príjmy z tzv. príkazných zmlúv, platy či odmeny spoločníkov, konateľov či štatutárnych orgánov. Ukončiť práce musia prispievatelia do novín a časopisov na základe autorskej zmluvy, či sprostredkovatelia poistenia, ktorí pracujú zväčša na základe mandátnej zmluvy. Ide o podnikanie podľa osobitných predpisov. Do poberania rodičovského príspevku treba zrušiť alebo pozastaviť aj podnikanie na základe živnostenského a iného oprávnenia.

RODIČ ZARÁBA – DOSAHUJE ZDANITEĽNÝ PRÍJEM

Ak sa predsa len rodič rozhodne zarábať tak, že:

 • nastúpi do práce ako zamestnanec, alebo
 • pracuje na základe dohody mimo pracovného pomeru alebo
 • vykonáva zárobkovú činnosť SZČO


a zverí starostlivosť o svoje dieťa vo veku do 3 rokov druhej oprávnenej osobe alebo inej plnoletej fyzickej osobe, podľa zákona už to nie je riadna starostlivosť a takýto rodič nemá nárok na rodičovský príspevok. Do 8 dní od začatia výkonu zárobkovej činnosti musí zarábajúci rodiť túto skutočnosť oznámiť na úrade práce a sociálnych vecí. "V takom prípade sa rodičovský príspevok poskytne ešte za celý kalendárny mesiac, ak aspoň v jeho časti oprávnená osoba spĺňala podmienky na jeho výplatu, teda začala s výkonom zárobkovej činnosti po 1. dni príslušného kalendárneho mesiaca," upresňuje M. Lacko.

UPOZORNENIE: Za takúto fyzickú osobu už nebude štát platiť dôchodkové poistenie. „Tejto fyzickej osobe zaniká povinné dôchodkové poistenie dňom skončenia riadnej starostlivosti (31. 12. 2009) a je povinná sa odhlásiť z dôchodkového poistenia do 8 dní na príslušnej pobočke poisťovne, teda do 8. januára 2010", oznámila Sociálna poisťovňa.

Pre rodiča, ktorý pracuje, je určený nový príspevok – príspevok na starostlivosť o dieťa. Patrí každému, kto zverí dieťa do starostlivosti jaslí, škôlky alebo opatrovateľky. Pri profesionálnej starostlivosti je výška tohto príspevku 164,22 eur. Ak by sa ale o dieťa staral niekto z rodiny alebo pracujúci rodič, tak mesačne dostane iba 25 % z tejto sumy, teda 41,06 €.

Základný príspevok

Na základnú sumu rodičovského príspevku 164,22 € má nárok každý rodič, ktorý splní vyššie uvedené podmienky (riadna starostlivosť, trvalý pobyt a nezarába). Zároveň platí, že:

 • v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa nebol nemocensky poistený aspoň 270 dní (nezamestnaný, študentka)
 • nevznikol mu nárok na materské
 • dieťa má viac ako 2 roky.

Výpočet rodičovského príspevku:  
Závisí od koeficientu úpravy životného minima. Životné minimum sa zvyšovalo k 1. júlu 2009 o 3,5 % na 178,92 €. Tým istým koeficientom sa zvýšil rodičovský príspevok od 1. septembra zo sumy 158,67 € (4 780 Sk) na 164,22 € (4 947,29 Sk) mesačne. Novým zákonom o rodičovskom príspevku č. 571/2009 Z. z. sa posunula každoročná úprava rodičovského príspevku z 1. septembra na 1. januára opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  
 


Zvýšený príspevok

Vyšší príspevok 256 eur dostane žena po pol roku od narodenia dieťaťa do jeho 2 rokov. Potom má nárok už len na príspevok vo výške 164,22 € do 3 rokov veku dieťaťa, pri zhoršenom zdravotnom stave dieťaťa až do jeho 6 rokov.

 Na rodičovský príspevok v sume vyššej o 91 eur (256 €) má nárok ten rodič alebo oprávnená osoba ak,:

 • v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistená aspoň 270 dní (zahŕňa sa aj doba medzi dvomi po sebe nasledujúcimi pôrodmi.....)
 • splnila podmienky nároku na materské (resp. obdobnú dávku v členskej krajine EÚ)
 • nesmie vykonávať zárobkovú činnosť (Ak by pracovať chcela, bude jej patriť len nižší rodičovský príspevok, a to 164,22 eura.)
 • do 2 rokov veku dieťaťa (vrátane kalendárneho mesiaca v ktorom dovŕši 2 roky).

Zvýšený príspevok sa neposkytuje automaticky, treba oň požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska. Po prvýkrát sa budú vyplácať vyššie rodičovské príspevky za január až vo februári poštou alebo na bankový účet.

Predložiť treba tieto doklady:

 • občiansky preukaz žiadateľa
 • cudzinec: cestovný doklad alebo doklad o povolení na trvalý pobyt
 • rodný list dieťaťa (kópia, originál k nahliadnutiu)
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o nároku a výplate materského
 • ak nevznikol nárok na materské (po 1. 1. 2010): potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa trvalo nemocenské poistenie najmenej 270 dní a zároveň
 • právoplatné rozhodnutie o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti
 • potvrdenie zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, o zabezpečovaní riadnej starostlivosti
 • posudok o ťažkom zdravotnom postihnutí žiadateľa
 • potvrdenie zdravotnej poisťovne o trvaní zdravotného poistenia, ak sa rodič spolu s dieťaťom zdržiaval v nečlenskom štáte EÚ
 • iné doklady v závislosti od sociálnej  situácie.


Rodič, ktorý začal poberať rodičovský príspevok už v rokoch 2008 a 2009, môže požiadať o zvýšenie príspevku na sumu 256 €, ak:

 • na dieťa poberal najprv materskú alebo
 • bol najmenej 270 dní nemocensky poistený v posledných 2 rokoch pred narodením dieťaťa
 • dieťa ešte nemalo 2 roky
 • nezarába, tzn. už nepracuje ani na dohodu.

O vyššiu sumu môžu požiadať rodičia a ostatné oprávnené osoby so „starými“ príspevkami na základe písomnej žiadosti (nejestvuje tlačivo) najneskôr do 30. júna 2010. Ak tak urobia kedykoľvek v tejto polročnej lehote, zvýšený príspevok im úrad doplatí spätne k 1. januáru tohto roku. Ak nevyužijú možnosť poberať vyšší príspevok, nárok na základný príspevok (164,22 €) im nezanikol.

O žiadosti úrady rozhodujú v 30-dňovej lehote. Výsledkom môže byť priznanie vyššieho príspevku alebo jeho zníženie, či dokonca odmietnutie. Kedy je zvýšenie zamietnuté?

 • ak rodič zarába
 • ak dieťa dovŕšilo 2 roky
 • bola zanedbaná riadna starostlivosť
 • pri súbehu materského a rodičovského príspevku. (Výnimka: Ak je ale materské nižšie ako príspevok, doplatí sa vzniknutý rozdiel.)
 • ak sa žiadateľ a dieťa zdržujú mimo členských krajín EÚ
 • pri ďalšom nároku na vyšší príspevok.


Ak sa bude rodič naďalej zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa osobne aj po dovŕšení 2 rokov veku dieťaťa, tak rodičovský príspevok mu počas tohto obdobia klesne na pôvodnú výšku 164,22 eura.

Ak sa rodičia rozhodnú pre vstup alebo návrat na trh práce pred skončením nároku na príspevok, budú mať nárok na nový jednorazový príspevok – príspevok na starostlivosť o dieťa - vo výške 25 percent zo súčtu súm rodičovského príspevku, na ktorý by mal nárok pri riadnom poskytovaní starostlivosti. Ak sa ale rodič vráti po čase opäť na rodičovskú dovolenku (napríklad z dôvodu straty zamestnania, či zhoršenia zdravotného stavu dieťaťa) do 3 rokov, resp. 6 rokov veku dieťaťa, má znova nárok na rodičovský príspevok, ale už len vo výške 75 % zo sumy príspevku za príslušné kalendárne mesiace. "Výška tohto príspevku závisí  od kategórie poskytovateľa starostlivosti o dieťa, teda do výšky preukázaných výdavkov vynaložených na zabezpečenie starostlivosti o dieťa poskytovateľom, t.j. max. do sumy 164,22 € alebo v sume 25 % z príspevku (41,06 €)," uviedol M. Lacko. 

Od januára budúceho roku by mal byť rodičovský príspevok opäť vyšší. Valorizovať by sa mal v závislosti od miery rastu životného minima. Rovnakým spôsobom sa už tento rok valorizovali prídavky na deti.

01 - Modified: 2022-04-06 14:16:38 - Feat.: - Title: Dokumentaristka Lacková: Rómovia boli obeťami vojny, ale vôbec sa nevie, že boli aj partizáni 02 - Modified: 2022-03-27 16:33:19 - Feat.: - Title: Ochráňme si náš blahobyt 03 - Modified: 2022-03-24 14:56:58 - Feat.: - Title: Analýza FT: Nečakajte, že sa vojna na Ukrajine rýchlo skončí 04 - Modified: 2022-03-24 14:40:42 - Feat.: - Title: Sú čínske akcie naozaj také lacné? 05 - Modified: 2022-03-24 10:16:45 - Feat.: - Title: Ruský pretekár dostal padáka a bolo jasné, že ceny hnojív vyletia. Naša najväčšia agrofirma hlási státisícové manko
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
05. február 2023 00:06