StoryEditor

Ako podať daň z nehnuteľností 2010

21.01.2010, 19:27
Ak sa občan alebo firma stali v roku 2009 vlastníkom nehnuteľnosti, musia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr 1. februára 2010.

Pre daň z nehnuteľností je rozhodujúci stav vlastníctva potvrdený rozhodnutím katastra v období od 1. januára do konca roka. Posledný zápis v katastri musí byť zaznamenaný najneskôr 31. decembra. Vlastnícke právo prechádza na nového majiteľa až jeho zápisom na správe katastra. Ak sa tak doteraz nestalo, nový vlastník daň ešte neplatí a ani nepodáva priznanie. Daň bude vyrubená pôvodnému vlastníkovi. Tí, čo podávali priznanie v predchádzajúcich rokoch a nenastali vo vlastníctve a užívaní nehnuteľnosti zmeny, daňové priznanie nepodávajú.  Sú povinní zaplatiť už len daň.

Čo je nehnuteľnosť

Na účely daňového priznania sa nehnuteľnosťou rozumie:

 • byt a nebytový priestor (garáž)
 • stavba: rodinný dom, administratívna budova, výrobná hala
 • pozemok (aj záhrada)

Kto podáva priznanie:

 1. Noví vlastníci - ak nadobudli nehnuteľnosť kúpou, dedením, darovaním, dražbou alebo rozhodnutím súdu (BSM)
 2. Doterajší vlastníci - ak nastali zmeny, ktoré majú vplyv na výšku dane – zmena užívania (poľnohospodárska pôda na stavebný pozemok), zmena výmery, vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, nájomná zmluva s nájomcom a podobne.
 3. Vlastníci uplatňujúci úľavy - dôchodcovia, ZŤP osoby a iné skupiny občanov, ktoré si budú nárokovať zníženie dane prvýkrát v roku 2010 a osoby v hmotnej núdzi, ak sa naďalej nachádzajú v stave hmotnej núdze.

Oznámenie

Ak nastali zmeny, ktoré majú vplyv na vznik alebo zánik daňovej povinnosti alebo na výšku dane, tieto treba oznámiť oddeleniu miestnych daní a poplatkov na obecnom alebo mestskom úrade do 30 dní odo dňa ich vzniku. V takom prípade, treba podať znova celé daňové priznanie, vrátane všetkých vlastnených nehnuteľností, ktoré už boli priznané v predchádzajúcom zdaňovacom období. Nestačí podať priznanie len za nehnuteľnosť, ktorej sa zmena týka!

Oznamovaciu povinnosť v 30-dňovej lehote si musia splniť aj tí daňovníci, ktorí v minulom roku (2009) previedli vlastnícke právo na iného vlastníka. Rovnako tak musia urobiť noví vlastníci, ktorí nadobudli nehnuteľnosť vydražením.  

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

Kedy sa nepodáva priznanie:

 • vo vlastníctve a užívaní nehnuteľnosti nenastali zmeny
 • došlo ku zmene sadzieb dane
 • zmenili sa podmienky oslobodenia
 • zmenila sa hodnota pôdy
 • uplynula 5-ročná lehota na oslobodenie
 • nehnuteľnosť vlastní štát, obec, cirkev, atď.
 • pri zdedení nehnuteľnosti, ak ešte neboli zapísané vlastnícke práva na katastri.

Viac vlastníkov

Ak má nehnuteľnosť viac vlastníkov, daňové priznanie podáva:

 • každý vlastník sám za seba vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo
 • jeden vlastník (zástupca) za všetkých spoluvlastníkov (na základe dohody)
 • výnimka: za manželov  podáva priznanie iba jeden z nich (bez dohody, ide o BSM)

Daň sa vyrubí platobným výmerom určenému zástupcovi. Ostatní spoluvlastníci ručia za daň vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu. Dohodu o určení zástupcu treba oznámiť správcovi dane ešte pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31. januára. Dohoda sa potom prikladá aj k priznaniu.

Kedy a kde priznať

Termín podania daňového priznania je 31. januára (nedeľa), preto v r. 2010 je to 1. februára. Keďže tento deň pripadá na deň pracovného pokoja, termín sa posúva na 1. februára. Priznanie možno podať osobne ale aj poštou. Nepodáva sa na daňovom úrade, ale na obecnom alebo mestskom úrade. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti v priebehu roka vydražením, že daňovník povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Tlačivá

Daňovník (fyzická i právnická osoba) musí každú jednu nehnuteľnosť  zvlášť priznať. V tlačive je zvlášť oddiel pre priznanie pozemkov a stavieb (na jeden alebo viac účelov).

STIAHNITE SI:

Daň z nehnuteľnosti si musí daňovník vypočítať sám. Vychádza pritom z údajov uvedených v liste vlastníctva, kúpno-predajnej zmluve či iných nadobúdacích dokumentoch  (s vyznačeným dátumom právoplatnosti) a platnej sadzby dane, ktoré vpisuje do tlačiva priznania.

V právomoci samospráv je možnosť zmeniť ročné sadzby dane z nehnuteľností každoročne s platnosťou od 1. januára. V prevažnej väčšine miest a obcí sa sadzby nezmenili a zostávajú na úrovni obdobia pred zavedením eura.

Sadzby daní z nehnuteľností:

Zľavy na dani

Zákon o miestnych daniach a poplatkoch definuje nehnuteľnosti, ktoré sú vylúčené zo zdaňovania. Zároveň ale definuje skupiny daňovníkov, ktorým môže (ale nemusí) samospráva znížiť sadzby dane až o polovicu. Špecifikuje ich vo všeobecnom záväznom nariadení. Podmienkou je, že nehnuteľnosť im musí slúžiť na bývanie alebo pre ich potrebu (garáž). O zľavy treba požiadať do 31. januára, resp. 1. februára 2010 a predložiť potrebné doklady a potvrdenia spolu s priznaním.

Zľavy sa týkajú osôb:

 • starších ako 62 rokov (nezáväzný limit, možno ho zvyšovať)
 • s ťažkým zdravotným postihnutím (preukaz ZŤP)
 • bezvládnych
 • poberajúcich dávky v hmotnej núdzi (potvrdenie UPSVaR o poberaní príspevku)

Dosiahnutie vekovej hranice, od ktorej môžu starší občania požiadať zníženie dane, nemusia túto skutočnosť zvlášť dokladovať. Zníženie poskytne správca dane na základe údajov z evidencie daňovníkov. Pri vekovej hranici je podstatné, aby daňovník dovŕšil k 1. januáru 2010 vek 62 rokov. Zníženie si musí uplatniť najneskôr do 31. januára 2010. Ak si nárok neuplatní do tohto termínu, nemá nárok na zníženie dane v r. 2010. Občania, ktorí si uplatnili nárok na zníženie dane zo stavby na bývanie a z dane z bytu v predchádzajúcich rokoch (r. 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009) už nemusia podávať novú žiadosť.

Prílohy k priznaniu

Pracovníci vyžadujú a v niektorých prípadoch odporúčajú, aby daňovník predložil doklady, ktoré majú vplyv na vznik, zánik alebo zmenu daňovej povinnosti. Stačia fotokópie neoverené notárom. Prineste si so sebou doklady s vyznačením právnych účinkov rozhodnutí:

 • list vlastníctva
 • kúpno-predajnú zmluvu
 • osvedčenie o dedičstve (s vyznačením právoplatnosti)
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • darovaciu zmluva
 • iné

DAŇ Z POZEMKOV

Všetky potrebné údaje o pozemkoch sú uvedené v liste vlastníctva:

- číslo parcely
- názov katastrálneho územia
- druh pozemku (určenie podľa katastra)
- výmera pozemku.

Pozemky jedného druhu – ak sa nachádzajú v jednom katastrálnom území – uvedú sa do jednej prílohy. Výmera pozemku je súčtom výmery všetkých parciel uvedených na jednom tlačive. Pri väčšom počte parciel sa ďalšie čísla uvedú v poznámke.
Pozemky rôzneho druhu – ak sa nachádzajú v jednom alebo viacerých katastrálnych územiach – uvedú sa jednotlivé pozemky na samostatných prílohách.

Predmetom dane z pozemkov nie sú časti pozemkov, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré sú predmetom dane zo stavieb alebo dane z bytov. Ak teda na pozemku stojí stavba, tak od celkovej výmery pozemku (podľa listu vlastníctva) sa odráta plocha zastavaná stavbou.

Príklad: Celková výmera pozemku je 1500 m2 a zastavaná plocha stavby 200 m2. Výmera pozemku k zdaneniu je 1300 m2.

Stavebný pozemok – po vydaní stavebného povolenia na stavbu – parcely uvedené v právoplatnom stavebnom povolení sa stávajú pre účely dane z nehnuteľnosti stavebným pozemkom. Za stavebný pozemok sa nepovažuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení, ak ide o zmeny stavby, najmä prístavbu, nadstavbu a stavebnú úpravu. Po oznámení vzniku daňovej povinnosti (do 30 dní od právoplatnosti povolenia) vzniká povinnosť  podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Daň z pozemkov môže platiť aj nájomca, pokiaľ uzatvorený nájomný vzťah trvá 5 rokov alebo má trvať viac ako 5 rokov a táto skutočnosť je uvedená v katastri. Inak platia daň vlastníci uvedení v LV.

DAŇ ZO STAVIEB

Stavbou, ktorá má byť predmetom zdaňovania je taká stavba, ktorá musí byť spojená so zemou pevným základom a môže mať nadzemné i podzemné podlažia:

 • stavba na bývanie
 • poľnohospodárska stavba
 • skleníky
 • rekreačné a záhradkárske chatky
 • garáže
 • priemyselné stavby
 • stavba na podnikanie a zárobkovú činnosť
 • ostatné stavby.

Každá stavba vo vlastníctve daňovníka sa uvádza na samostatnej prílohe daňového priznania. Pre vyplnenie tlačiva sú dôležité tieto údaje o stavbe:

 • názov katastrálneho územia
 • číslo parcely
 • orientačné a súpisné číslo
 • zastavaná plocha (podľa znaleckého posudku alebo vlastným premeraním = súčin dĺžky a šírky stavby)
 • počet podlaží
 • účel využitia stavby

Stavba slúžiaca na jeden účel – len na bývanie alebo len na podnikanie. Základom dane je výmera v m2.

Príklad: šírka stavby (10 m) x dĺžka stavby (15 m) =  150 m2 (základ dane) 

Stavba slúžiaca na viac účelov – na bývanie a zároveň na podnikanie. Dôležité je poznať:
- zastavanú plochu
- výmeru podlahovej plochy v členení podľa účelu (zvlášť na podnikanie, zvlášť na bývanie) vrátane prízemia
- počet nadzemných a podzemných podlaží, okrem prízemia

Príklad: Zastavaná plocha (150 m2), celková výmera podlahových plôch (450 m2), počet podlaží (3 – kotolňa, kancelárie, podkrovie), plocha na bývanie (150 m2), plocha na podnikanie (250 m2). 

Ako určiť počet podlaží stavby

Pri viacpodlažnej stavbe sa do počtu podlaží nezapočítava prvé nadzemné podlažie (zväčša na úrovni vchodu do budovy). Predmetom dane sú aj podzemné podlažia (pivnice).

Príklad: Budova má podzemné podlažie (sklad, kotolňa), 1. nadzemné podlažie (vchod), 2. nadzemné podlažie (kancelárie) a 3. nadzemné podlažie (podkrovie). Pre účely dane z nehnuteľnosti má stavba 3 podlažia (podzemné, 2. a 3. nadzemné okrem 1. nadzemného). 

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Výpočet dane zo stavieb

1. Prízemná stavba: zastavaná plocha (m2) x ročná sadzba dane
Príklad: Občan kúpil v r. 2009 rodinný dom v Banskej Bystrici. Zastavaná plocha je 150 m2. Podľa VZN č. 21/2008 je ročná sadzba dane stavby na bývanie = 0,132 €/m2.
Daň = 150 m2 x 0,132 € = 19,80 €

2. Viacpodlažná stavba: (príplatok za podlažie x počet podlaží) + ročná sadzba dane
Príklad: Občan kúpil v r. 2009 dvojpodlažný rodinný dom v Banskej Bystrici. Zastavaná plocha je 150 m2. Podľa VZN č. 21/2008 je ročná sadzba dane stavby na bývanie = 0,132 €/m2. Príplatok za podlažie = 0,09 €
Daň = 150 m2 x [0,132 + (1 nadz. podlažie x 0,09)] = 33,3 €
 (150 x 0,222)

DAŇ Z BYTOV

Pri nadobudnutí bytu do vlastníctva sa vypisujú údaje do daňového priznania z listu vlastníctva. Dôležité sú údaje o:

 • podlahovej ploche bytu
 • podlahovej ploche nebytového priestoru (garáž, na podnikanie a nepodnikanie)
 • súpisné číslo domu
 • číslo vchodu a bytu

Do podlahovej plochy bytu sa nezarátava:

 • balkón alebo lodžia
 • spoločné priestory (schodisko, kočikáreň)

Ak patrí k bytu aj nebytový priestor (pivnica, garáž), treba ho v daňovom priznaní uviesť a popísať účel jeho využívania (na podnikanie, nepodniká sa v ňom).  Pre každý druh tohto priestoru platia iné sadzby. Predmetom dane z bytu nie je zastavaná plocha pozemku pod bytovým domom. Ak by však vlastníci bytovky kúpili priľahlý (vedľajší) pozemok, musia ho zdaniť daňou z pozemku.

 

Výpočet dane z bytu

Daň = výmera podlahovej plochy v m2 (základ dane) x ročná sadzba dane.

Príklad: Občan kúpil v B. Bystrici byt o rozlohe 95 m2 a garáž v podzemných priestoroch bytového domu o rozlohe 16 m2.  Ročná sadzba dane pre byt = 0,165 € / m2, ročná sadzba za nebytový priestor (garáž) = 0,863 € / m2.
Daň za byt = 95 x 0,165 = 15,67 €
Daň za garáž = 16 x 0,863 = 13,80 €
Daň z nehnuteľností = 15,67 + 13,80 = 29,47 €

Platobný výmer

Daň z nehnuteľnosti sa neplatí pri podávaní priznania, ale až na základe doručeného platobného výmeru. Ten musia samosprávy zaslať daňovníkom, ktorých sa to týka, najneskôr do 15. mája 2010.  Výmer nedostanú napríklad tí daňovníci, ktorým vyšla daň nižšia ako 3 €. 

UPOZORNENIE: V prípade, že daňovník nebude pri  doručovaní  zastihnutý  a nevyzdvihne si platobný  výmer do 15  dní odo dňa jeho uloženia, považuje  sa posledný  deň tejto  lehoty  za deň doručenia i keď sa daňovník  o uložení  nedozvedel.

Vo výmere bude uvedené dokedy a akým spôsobom možno dať uhradiť  (celú naraz alebo v splátkach) daň uhradiť. Daň treba zaplatiť do 15 dní od doručenia výmeru naraz v jednej sume do výšky, ktorú si určí obec alebo mesto. Inak v termínoch podľa povoleného splátkového kalendára. Pozor, každá samospráva si stanovuje vlastné splátkové termíny. 

Daň možno zaplatiť:

 • poštovou poukážkou
 • bezhotovostným prevodom v banke
 • v hotovosti v pokladni obce / mesta ( max. do výšky 300 €)
 • platobnou kartou (napr. na kontaktných miestach samospráv s občanmi)
01 - Modified: 2022-04-06 14:16:38 - Feat.: - Title: Dokumentaristka Lacková: Rómovia boli obeťami vojny, ale vôbec sa nevie, že boli aj partizáni 02 - Modified: 2022-03-27 16:33:19 - Feat.: - Title: Ochráňme si náš blahobyt 03 - Modified: 2022-03-24 14:56:58 - Feat.: - Title: Analýza FT: Nečakajte, že sa vojna na Ukrajine rýchlo skončí 04 - Modified: 2022-03-24 14:40:42 - Feat.: - Title: Sú čínske akcie naozaj také lacné? 05 - Modified: 2022-03-24 10:16:45 - Feat.: - Title: Ruský pretekár dostal padáka a bolo jasné, že ceny hnojív vyletia. Naša najväčšia agrofirma hlási státisícové manko
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
29. január 2023 12:48