StoryEditor

205. schôdza 6. marca

07.03.2002, 23:00

Vláda SR vyjadrila nesúhlas
-- s Návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí.
-- s Návrhom skupiny poslancov NR SR Petra Tatára, Petra Osuského, Františka Šebeja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.
Vláda SR schválila
-- Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra. Územie navrhovaného národného parku pokrýva 40 371 ha a tvoria ho lesné porasty, len malú časť zaberajú trvalé trávne plochy. Navrhované ochranné pásmo, nachádzajúce sa na lesných a čiastočne aj poľnohospodárskych pozemkoch a v intravilánoch niektorých obcí, plní funkciu tlmenia vplyvu urbanizovaných oblastí na najcennejšie časti územia. Jeho rozloha je 26 133 ha.
-- úhradu príspevku SR na rekonštrukciu sídla Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Vláda zároveň vyjadrila súhlas s úhradou príspevku SR na rekonštrukciu sídla OECD vo výške 32 tis. eúr v roku 2002 a v rokoch 2003 - 2008.
-- Rozpracovanie opatrení na zabezpečenie záväzkov SR vyplývajúcich z Protokolu o vode a zdraví.
-- Návrh personálneho a finančného zabezpečenia správy Agentúry na podporu vedy a techniky v roku 2002.
Vláda SR s pripomienkami schválila
-- Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie na obdobie rokov 2002 2003. Akčný plán je zameraný na zvyšovanie vedomostnej úrovne občanov SR v oblasti ľudských práv v súvislosti s prebiehajúcou Dekádou OSN pre vzdelávanie k ľudským právam, ako aj na predchádzanie negatívnym javom spoločnosti ako je diskriminácia, rasizmus, xenofóbia alebo iná obdobná intolerancia a na posilňovanie právneho vedomia občanov SR v oblasti efektívneho využívania ochranných prostriedkov. Účelom je tiež posúdiť, či súčasné legislatívne opatrenia proti týmto javom sú dostatočné.
-- Analýzu a návrh systémových opatrení zlepšenia činnosti katastrálnych úradov. Analýza vychádza zo skúmania činnosti jednotlivých katastrálnych úradov na Slovensku a identifikuje hlavné príčiny pomalého vybavovania podaní. Materiál načrtáva systémové aj nesystémové opatrenia, ktoré budú eliminovať prieťahy v činnosti katastrálnych úradov.
Vláda SR súhlasí
-- s Finančným memorandom ISPA pre rok 2001 pre projekt Modernizácia železničnej trate Šenkvice Cífer a staníc Rača Trnava na Slovensku.
-- s Návrhom na uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR v celkovej výške 65,6 mil. Sk, a to na rekonštrukciu niektorých kultúrnych objektov v SR, financovanie rekonštrukcie Divadla Jonáša Záborského v Prešove, podporu výstavby priemyselného parku v meste Spišská Nová Ves, dobudovanie kanalizácie pre obce v združení PRESSKAN a dokončenie evanjelického kostola v Nitre.
-- s novým znením návrhu Zmluvy medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Uvedená zmluva rámcovo upravuje vzťah a podmienky pôsobenia zmluvných strán. Vzhľadom na existujúce rozdielnosti medzi jednotlivými registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami upravuje navrhovaná zmluva vzťah Slovenskej republiky a registrovaných cirkví a náboženských spoločností vo všeobecnej rovine a vo viacerých oblastiach predpokladá jeho konkrétnejšiu, resp. podrobnejšiu úpravu prostredníctvom osobitných dohôd.
Vláda SR odvolala
-- z postu predsedníčky Úverového a záručného výboru vlády SR B.Schmögnerovú a členov výboru R. Šipoša a A. Grmana a zároveň vymenovala nového predsedu Úverového a záručného výboru vlády SR F. Hajnoviča a člena výboru A. Hideghétyho.
Vláda SR vzala na vedomie
-- Správu o postupe transformácii rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy a uložila ministrom predložiť do 20. 3. 2002 zoznam rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, u ktorých bude zmena vlastníckych vzťahov realizovaná v zmysle transformačného zákona.
-- Informáciu o postupoch v boji proti škodlivej daňovej súťaži iniciatívy OECD.
-- Informáciu o vyhodnotení čerpania dočasných colných kvót a colných kvót na vybrané agropotravinárske komodity v roku 2001.
-- Informáciu o priebehu a výsledkoch návštevy rozšíreného tímu NATO v Slovenskej republike v dňoch 28. januára až 1. februára 2002.
Vláda SR prerušila rokovanie
--o Rozvoji technologickej infraštruktúry Slovenskej informačnej služby.
-- o Návrhu spôsobu finančného a personálneho zabezpečenia realizácie siete GOVNET v rámci projektu Komplexného automatizovaného systému Rady obrany štátu.
-- o Správe o bezpečnostných rizikách spojených s realizáciou projektu KASROŠ a siete GOVNET.
-- o Návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasujú sankcie Rady bezpečnosti Organizácie Spojených národov.
Komuniké z rokovania 206. schôdze vlády SR
-- o Správe o výsledkoch zahraničného obchodu za rok 2001 vrátane vyhodnotenia Komplexného programu podpory exportu.

20. máj 2022 12:28