StoryEditor

Pôdu teraz predáte už bez prekážok

04.04.2019, 00:00
Autor:
redred
Katastre prestali pri prevode pôdy na Slovensku vyžadovať rôzne potvrdenia od obcí. Pozemky predáte bez prekážok aj osobe, ktorá nie je činná v agrobiznise. Na aktuálny postup úradov upozorňujú odborníci zainteresových inštitúcií.

1. Po rozhodnutí Ústavného súdu
Tie ustanovenia zákona, ktoré ukladali majiteľom pôdy absolvovať pri predaji povinne ponukové konanie, sú v rozpore s Ústavou. Ako posudzujete zmluvy, ktoré sa doručili na kataster po 14. novembri, teda po tomto rozhodnutí Ústavného súdu?
Zamietnutie návrhu na vklad z dôvodu, že zmluva nebola uzatvorená postupom, ktorý určuje zákon, či zastavenie konania o návrhu na vklad z dôvodu, že k návrhu na vklad neboli doložené prílohy, ktoré určuje zákon, by bolo po 14. novembri 2018 nezlučiteľné s materiálnym poňatím právneho štátu. Stanovisko k uplatňovaniu zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v nadväznosti na nález Ústavného súdu vydal Úrad geodézie, kartografie a katastra už 27. novembra 2018.

2. Vklad zmluvy do katastra
Katastrálny odbor okresného úradu prijíma už aj také zmluvy o prevode pôdy, ktoré neprešli ponukovým konaním a nemajú ani predpísané prílohy?
Hovoríme o zmluvách o prevode vlastníctva pozemku, ktorý je v zmysle zákona poľnohospodárskym. Ak katastrálny odbor okresného úradu v konaní o návrhu na vklad zistí, že uzatvorením takejto zmluvy boli porušené paragrafy zákona, ktoré Ústavný súd vyhlásil za protiústavné, povoleniu vkladu vlastníckeho práva nebráni, že uzatvorením zmluvy boli porušené. Kataster nemá po 14. novembri 2018 ani skúmať, či je k návrhu na vklad na základe zmluvy o prevode vlastníctva pozemku, ktorý je v zmysle zákona poľnohospodárskym, doložená príloha, pričom je bez právneho významu, kedy bola takáto zmluva uzatvorená. Takýto právny názor zastáva Úrad geodézie, kartografie a katastra.

3. Prerušené konania
Čo ak zmluvy, ktoré sa týkali prevodu pôdy, neprešli vkladom len preto, že predávajúci nedodržal dnes už protiústavný zákon? Napríklad neponúkol pôdu na predaj cez portál alebo nepriložil potrebné doklady?
Ak bolo konanie o návrhu na vklad prerušené a úrad účastníkov zmluvy vyzval, aby preukázali, že zmluva o prevode vlastníctva pozemku, ktorý je poľnohospodársky, bola uzatvorená postupom podľa protiústavných paragrafov, odpadol dôvod prerušenia konania a v príslušnom konaní o návrhu na vklad je možné pokračovať.

4. Mladí farmári
Ako budú postupovať úrady, ak sa na listy vlastníctva zapisovali obmedzenia – napríklad pri prevode pôdy mladým farmárom?
Ak je na liste vlastníctva zapísaná poznámka, ktorá obmedzovala mladého poľnohospodára v nakladaní s nehnuteľnosťou, okresný úrad, katastrálny odbor, nebude túto poznámku z úradnej povinnosti vymazávať. Ak bude doručený návrh na vklad, v ktorom bude predmetom prevodu pozemok vo vlastníctve mladého poľnohospodára, ktorý má na liste vlastníctva zapísanú takúto poznámku, okresný úrad, jeho katastrálny odbor, nebude na ňu pri rozhodovaní o návrhu na vklad prihliadať a ak budú splnené podmienky na povolenie vkladu do katastra, vklad povolí.

5. Register ponúk
Doteraz sa ponuky na odpredaj poľnohospodárskych pozemkov v určitých prípadoch povinne zverejňovali v registri, ktorý viedlo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Aký je jeho osud?
Ponúkanie poľnohospodárskeho pozemku prostredníctvom registra už nie je podmienkou prevodu poľnohospodárskeho pozemku. Dňom vyhlásenia nálezu v Zbierke zákonov, teda od 11. februára tohto roku, sa končí aktívna prevádzka registra zverejňovania...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
19. máj 2022 13:03