StoryEditor

ŠKOLSTVO

26.04.2006, 00:00

ŠKOLSTVO:

1. Budú ľudia platiť za štúdium? Ak áno, tak prečo a koľko? Ak nie, tak prečo?
2. Čo urobíte pre to, aby mohli ľudia pracovať v oblasti, ktorú vyštudovali?
3. Čo ponúkate študentom (napr. pôžičky, štipendiá)?
4. Čo ponúkate učiteľom (napr. vyššie platy, priestor na dovzdelávanie)?
5. Akými opatreniami chcete zvýšiť materiálnu, technickú a personálnu kvalitu škôl?

ĽS-HZDS:

1. ĽS-HZDS sa dôsledne pridržiava Ústavy SR - sme za bezplatné školstvo. Nechceme, aby ľudia preto, že sú chudobní, boli trestaní neprístupnosťou k vzdelaniu.
2. Bude nevyhnutné nájsť vyvážený vzťah medzi rastom produktivity, investičnými stimulmi (zrovnoprávniť v prístupe všetkých podnikateľov na území SR) a tvorbou pracovných miest. Narastanie zamestnanosti orientovať tak, aby prínos z pracovného miesta bol vyšší ako náklady vynaložené na pracovníka. Je nutné výrazne zvýšiť motiváciu sa zamestnať, zvýšiť mobilitu pracovných síl. Nastavenie rastu mzdy, sociálnych dávok a pomoci. Mobilitu pracovných síl podporiť dopravnou infraštruktúrou, funkčnou bytovou politikou, deformáciami regionálnych rozdielov, kvalifikačné a vzdelanostné podmienky.
3. Sme za primerané štipendiá, a to tak z hľadiska prospechu, ako aj z hľadiska pôvodu zo sociálne slabších vrstiev. Takisto podporujeme pôžičky.
4. Adekvátne finančné ocenenie, spoločenskú prestíž, miesto, ktoré im patrí, priestor na dodatočné vzdelávanie a ich prepojenie do výstupov.
5. Zastaviť dlhotrvajúci pokles zdrojov na vzdelávanie medziročným nárastom najmenej o 5 % výšky kapitoly štátneho rozpočtu a otvorením vstupu ekonomických odborov, odvetví i podnikateľských subjektov na spolufinancovaní vzdelávania.

SDKÚ:

1.
Modifikovali sme návrh v oblasti spoplatňovania. Chceme, aby sa školy samy mohli rozhodnúť, či ho zavedú alebo nie, spodná hranica by sa posunula na nulu. Uvažujeme s postupným nábehom tak, aby už dnes prijatí alebo v tomto roku prijatí na VŠ platiť nemuseli, aby sme to zviazali aj so zvýšením kvality, aby tí prví nemuseli platiť za dnešné nekvalitné školstvo.
2. -
3. Pôžičky a štipendiá boli výrazne zvýšené už v tomto volebnom období.
4. Chceme na všetkých typoch škôl vytvoriť podmienky, aby výraznejšie a omnoho rýchlejšie rástli platy. To je už aj dnes možné z hľadiska lepšie fungujúcej ekonomiky a reforiem vo vnútri školstva
5. Napríklad väčšou diferenciáciou a prísnejším hodnotením akreditačnej komisie. Tie vysoké školy, ktoré budú najlepšie a budú spĺňať prísne kritériá, môžu byť potom viac a lepšie financované z verejných zdrojov

SMK:

1.
Vysokoškolské štúdium je v súčasnosti bezplatné. Domnievame sa, že táto téma nebude pre nasledujúce volebné obdobie prioritou.
2. Predovšetkým v oblasti odborného vzdelávania a prípravy budeme postupne inovovať študijné a učebné odbory na základe požiadaviek trhu práce.
3. V súčasnosti majú vysokoškoláci možnosť získať motivačné a sociálne štipendiá. Považujem za dôležité pokračovať v tomto trende a ak by to finančné zdroje v ďalšom období umožňovali, tak si myslíme, že aj výška týchto štipendií by sa mohla zvýšiť.
4. Najdôležitejšie je zvýšiť finančné ohodnotenie učiteľov. V nasledujúcom volebnom období by platy pedagógov v regionálnom školstve mali vzrásť minimálne na úroveň 1,2 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve, platy pedagógov pôsobiacich na vysokých školách na úroveň 1,7 - 1,8 násobku priemerného platu v národnom hospodárstve.
5. Personálnu kvalitu sa usilujeme zvyšovať lepším finančným ohodnotením učiteľov, vytváraním priestoru pre ich ďalšie vzdelávanie a kariérny rast, ako aj pokračovaním výhodného pôžičkového fondu pre začínajúcich a mladých pedagógov. Materiálna kvalita našich škôl sa postupne zlepšuje. Predpokladáme, že v budúcom volebnom období sa do materiálneho vybavenia škôl bude investovať ešte viac, pretože do školstva by mal ísť väčší balík finančných prostriedkov.

KDH:

1.
KDH bude podporovať všeobecnú dostupnosť vysokého školstva tak, aby mal možnosť študovať na vysokej škole každý, kto má na to osobné predpoklady, bez ohľadu na sociálnu situáciu rodiny.
KDH bude presadzovať viaczdrojové financovanie a získavanie peaňzí aj zo súkromných zdrojov.
2. -
3. KDH bude presadzovať finančnú podporu sociálne slabých študentov a študentov dosahujúcich vynikajúce študijné výsledky.
4. Súčasťou školského zákona bude aj kariérny rast učiteľa. Zároveň budeme presadzovať, aby priemerný plat učiteľa dosiahol postupne 120 percent priemerného platu v národnom hospodárstve.
5. Bude presadzovať zmeny, aby narastal podiel finančných prostriedkov z HDP do školstva. Zabezpečíme vytváranie pristoru pre vlastné tvorbu vlastných vzdelávacích programov. Rozšírenie a skvalitnenie vyučovania cudzích jazykov v regionálnom školstve.Financovanie škôl aj na základe kvality vzdelávania

Slobodné fórum:

1.
V žiadnom prípade nebudeme presadzovať zavedenie poplatkov na štátnych základných a stredných školách. V prípade štúdia na vysokých školách podporí zavedenie školného len v prípade pozitívneho ekonomického rozvoja a s tým súvisiaceho nárastu životnej úrovne a vtedy, ak budú mať študenti k dispozícii študentské pôžičky, ktoré bude možné považovať za investíciu do vzdelania, ktorá bude odpočítateľnou daňovou položkou.
2. Liberálne ekonomické prostredie umožňuje vznik pracovných príležitostí. Len toto je cesta k tomu, aby ľudia mohli pracovať v oblasti, ktorú vyštudovali.
3. Štát musí pôsobiť na dostupnosť študentských pôžičiek a štipendií, a to aj za predpokladu, že by zdroje na ich krytie musel zabezpečovať sám, rozširovanie dostupnosti k vysokoškolskému vzdelávaniu a rozšíriť možnosti poskytovaných študijných programov, klásť dôraz na kvalitu poskytovaného vysokoškolského vzdelávania.
4. Je potrebné zvýšiť postavenie učiteľa aj finančným ocenením jeho práce a finančne zabezpečiť v produktívnom a postproduktívnom veku.
5. Chceme, aby sa slovenské školstvo postupne financovalo na štandardnej európskej úrovni - 5,5 až 6 % z HDP (doteraz okolo 3,7 až 3,8 % z HDP). Zmeniť ekonomické postavenie súčasných škôl ako príspevkových a rozpočtových organizácií na štandardný európsky systém neziskových organizácií. Doriešiť otázku viaczdrojového financovania školstva.

SNS:

1.
V zásade nie, nebude to povinné.
2. Porovnať reálnu opodstatnenosť a aktuálnosť profilov vysokých škôl, aby neboli dotované tie odbory, pre ktoré reálne nie je uplatnenie na pracovnom trhu
3. Prospechové a sociálne štipendiá, študentské pôžičky, zlepšiť podmienky pre postihnuté deti a špeciálnu pedagogiku, podpora štúdia tradičných remesiel.
4. Učiteľov štátnych škôl zaradiť do štátnej služby so štatútom štátneho zamestnanca so všetkými výhodami statusu.
5. Zrovnoprávnenie súkromného a štátneho školstva, motivačné využívanie projektov z fondov EÚ na zvýšenie znalostnej spoločnosti v školách, zapojiť školy do vedeckých a technologických projektov firiem, sponzoring, kumulácia štátnych zdrojov a rodičovských príspevkov.

Smer-SD:

1.
Krízu vo financovaní školstva v žiadnom prípade neriešiť spoplatnením vysokoškolského štúdia, ale viaczdrojovým financovaním. Postupne chce Smer dosiahnuť výdavky na školstvo vo výške 5 %HDP, pre vysoké školy 1,2 % HDP mimo peňazí smerujúcich do sociálnej oblasti študentov
2. Smer chce prispôsobiť stredné a odborné školstvo a učilištia potrebám malého a stredného podnikania.
3. -
4. Smer chce schváliť nový zákon o postavení pedagogických pracovníkov s novým motivujúcim platovým systémom.
5. -
menuLevel = 1, menuRoute = slovensko, menuAlias = slovensko, menuRouteLevel0 = slovensko, homepage = false
28. jún 2022 14:57