StoryEditor

A. Ernst: Novela narúša princíp samosprávy na Slovensku

04.11.2003, 23:00
Samosprávne kraje nesúhlasia s novelou zákona o Štátnej pokladnici
O čo išlo samosprávnym krajom pri pripomienkovaní novely zákona o Štátnej pokladnici?
- Nešlo len o návrh zákona o štátnej pokladnici, ale aj o novelu zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách. Najzávažnejšou pripomienkou, ktorú predkladali všetky samosprávne kraje, bola možnosť úročenia finančných prostriedkov samosprávnych krajov v štátnej pokladnici. To znamená zaradenie samosprávnych krajov nie medzi štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, ale medzi verejnoprávne organizácie. Žiaľ, túto pripomienku predkladateľ zákona neakceptoval a nezapracoval do návrhu zákona.

Čo samosprávne kraje touto požiadavkou sledovali?
- Samosprávne kraje v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov hospodária so značným majetkom, ktorý prešiel zo zákona z vlastníctva štátu do vlastníctva vyšších územných celkov. Preto je našou povinnosťou starať sa oň a zveľaďovať ho v prospech rozvoja územia. Novela v takto schválenej podobe nás pripraví o značný zdroj finančných prostriedkov plynúcich nám z úrokov na bankových účtoch - ako, napríklad, podnikateľská činnosť, účty darovacie, účty rezervného fondu, fondu reprodukcie, príjmové účty rozpočtových organizácií, účty výnosov príspevkových organizácií a podobne. Tieto finančné zdroje nám inak štát nevie garantovať ani na rozvoj územia, ani na dofinancovanie originálnych či prenesených kompetencií zo štátnych orgánov na samosprávne kraje. Novela zákona v takto schválenej podobe podľa nášho názoru likviduje princíp samosprávy na Slovensku.

Budete podnikať ďalšie kroky na zmenu novely?
- Poslednou možnosťou je podanie na Ústavný súd SR, keďže podľa nášho názoru sú tu narušené viaceré princípy - princíp samosprávy, ktorý deklaruje čl. 64a Ústavy SR, ďalej princíp financovania potrieb VÚC a princíp samostatnosti hospodárenia s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami podľa čl. 65 Ústavy SR. Táto novela je v rozpore aj s programovým vyhlásením vlády SR, v ktorom sa okrem iného hovorí: "Vláda rešpektuje, že samospráva má právo na vlastné finančné zdroje, s ktorými disponuje na základe právomocí a zodpovednosti, pričom objem vlastných zdrojov má byť úmerný jej pôsobnosti."
21. máj 2022 09:19