18.05.2017, 00:00

Šetrite a vybavte kataster elektronicky

Keď kupujete či predávate nehnuteľnosť, je dobré všetko si preveriť v katastri nehnuteľností. Aktuálne sa chystá do pripomienkového konania novela katastrálneho zákona, korá má súčasné služby katastra ešte viac vylepšiť, zlacniť a zmodernizovať.

sociálne siete, počítač, internet
Zdroj: Reuters

Odpovedá Martina Šimková, Úrad geodézie, kartografie a katastra
1. Chystané novinky
Aktuálne sa veľa hovorí aj o pripravovanom katastrálnom zákone. Aké hlavné zmeny sú z vášho pohľadu potrebné vzhľadom na meniacu sa situáciu na realitnom trhu?
V súčasnosti pripravujeme novelu katastrálneho zákona, ktorej cieľom je vytvoriť legislatívne podmienky na zrýchlenie a skvalitnenie procesu registrácie nehnuteľností. V prospech ľudí je napríklad skrátenie niektorých lehôt na zápis práv do katastra nehnuteľností a ich výmaz, ako napríklad zavedenie osobitnej lehoty na výmaz záložného práva z doterajších 60 dní na 5 pracovných dní, čo prispeje k rozvoju hypotekárneho trhu. Zároveň návrh zákona predpokladá skrátenie lehoty na vykonanie záznamu aj v prípade, že návrh bol podaný elektronicky, a to zo 60 na 30 dní. Ďalšou z noviniek je zavedenie centrálneho systému katastra nehnuteľností v rámci celého Slovenska. Každý okresný úrad bude mať prístup ku všetkým údajom katastra nehnuteľností, pretože návrh zákona upravuje aj podmienky elektronickej komunikácie s úradmi katastra, ako aj poskytovanie údajov elektronicky.

2. Prínos v praxi
Aké zmeny novela zákona prinesie v rámci zvýšenia komfortného prístupu do elektronického systému katastra?
Pripravovaná novela zákona zvýši otvorenosť informačného systému katastra nehnuteľností a zlepší služby pre ľudí, ako aj štát cez elektronickú komunikáciu. Zároveň sprístupní niektoré doteraz neposkytované údaje. Napríklad súpis nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve jednej osoby alebo v správe jednej osoby, a preto už nebude potrebné vyhotovovať jednotlivé listy vlastníctva, v ktorých sú nehnuteľnosti zapísané. Ďalšou zaujímavou zmenou bude zavedenie služby „sledovanie zmien na liste vlastníctva“, ktorá umožní každému vlastníkovi byť okamžite informovaný o tom, čo sa s jeho nehnuteľnosťami deje. Táto služba je aj nástrojom boja proti podvodom pri nakladaní s nehnuteľnosťou, pretože vlastník bude ihneď po doručení návrhu na vklad zmluvy o tejto skutočnosti informovaný.

3. Vylepšenie služieb
Doteraz sa stávalo, že kataster proces vkladu pozastavil kvôli chybám v podkladoch. Čo umožní po novom novela?
Návrh zákona tiež rozšíri dôvody, keď je možné opraviť chybu v katastri. Správny orgán bude môcť v rámci konania o oprave chyby odstrániť zápis duplicitného, respektíve viacnásobného vlastníctva. Tiež bude môcť opraviť chybné údaje zapísané v katastri na základe rozhodnutia o dedičstve, ak vyplynuli z nesprávnych podkladov na účely dedičského konania, prípadne i chybné údaje zapísané v katastri na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov. Návrh zákona o katastri vytvára priestor na odstraňovanie chýb v katastri, pričom ľudia nebudú nútení obracať sa na súdy s cieľom opravy nesprávnych zápisov v ňom.

4. Neznámi vlastníci
Kde na webovej stránke katastra nájdem zoznam nezistených vlastníkov a ako postupovať, ak mám po nich majetok?
U nezistených vlastníkov je potrebné najskôr doplniť údaje o týchto vlastníkoch a až následne je možné s predmetnou nehnuteľnosťou nakladať. Zoznam listov vlastníctva s neznámymi vlastníkmi je možné bezplatne zistiť prostredníctvom webovej stránky www.katasterportal.sk v sekcii „Vyhľadávanie“ – „Nezistení vlastníci“ (v ľavom stĺpci). Bežný používateľ katasterportálu môže vyhľadávať v rámci katastrálneho územia. Táto stránka zároveň obsahuje aj základné inštrukcie, ako postupovať pri vysporadúvaní vlastníctva po „nezistenom“ vlastníkovi.

5. Plomba na nehnuteľnosť
Kedy môže kataster vyznačiť tzv. „plombu“ na list vlastníctva a v akých prípadoch k tomu dochádza?
Plomba sa na list vlastníctva vyznačí najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnych dokumentoch, prípadne konanie o proteste prokurátora. Túto plombu okresný úrad zruší vykonaním vkladu či záznamu alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad. Tiež právoplatným rozhodnutím o zastavení konania, právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnych dokumentoch alebo právoplatným rozhodnutím, ktorým sa nevyhovuje protestu prokurátora. Plomba sa vyznačí v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili návrhy na zápis do katastra.

6. Overenie údajov
Na čo odporúčate dať si pozor, ak na niekoho prevádzame nehnuteľnosť?
Pri prevode, ako aj prechode nehnuteľnosti by si mali potenciálni záujemcovia overiť najmä to, či predávajúci je skutočným vlastníkom nehnuteľnosti. Teda, či je skutočne ako vlastník určitej nehnuteľnosti zapísaný na liste vlastníctva, alebo toto svoje právo k nehnuteľnosti preukazuje verejnou, prípadne inou listinou, napríklad dedičským rozhodnutím, ktoré ešte nie je zapísané v katastri nehnuteľností. Ďalej si treba overiť, či na nehnuteľnosti neviazne tzv. obmedzujúca poznámka, ktorá bráni predávajúcemu v nakladaní s ňou.Určité nebezpečenstvo môžu predstavovať aj tzv. „ťarchy“, ktoré sa nachádzajú v časti C listu vlastníctva. Nimi sú napríklad vecné bremená, záložné práva, predkupné právo či exekúcia.

7. Zaujímavé služby
O ktorých zaujímavých službách katastra ľudia často nevedia? Čo by mohli cez vás využívať a nerobia to? 
Náš úrad zverejňuje vybrané údaje o pozemkoch, stavbách a vlastníckych vzťahoch cez aplikácie – katastrálny portál, CICA, mapový portál MAPKA a portál ESKN. Obsahom listu vlastníctva, na ktorom je zapísaná stavba, je aj parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená. Cez vyššie uvedené aplikácie si možno vyhľadať list vlastníctva, na ktorom je evidovaný pozemok pod stavbou aj s vlastníckymi vzťahmi. Takto získané údaje o vlastníkoch k jednotlivým pozemkov predstavujú pre prípadných záujemcov o kúpu okamžité informácie, ktoré je možné využiť

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.