StoryEditor

Všeobecné podmienky využívania služby HNkonto

01.01.2017, 15:17

 

1 Úvodné ustanovenia

 • 1.1 Tieto všeobecné podmienky upravujú (i) podmienky využívania služby HNkonto a (ii) podmienky kúpy prístupu k webovým spravodajským a iným portálom prevádzkovaným poskytovateľom  a inému digitálnemu obsahu (ďalej ako "digitálny obsah") poskytovateľa prostredníctvom digitálneho predplatného.
 • 1.2 Poskytovateľom služby HNkonto a digitálneho obsahu je spoločnosť MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 6988/B, DIČ: 2120837224, IČ DPH: SK 2120837224, bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK 13 1100 0000 0026 2684 4466 (ďalej len "poskytovateľ").
 • 1.3 Službou HNkonto sa rozumie poskytnutie prístupu k článkom a ďalšiemu obsahu, ktorý je zverejňovaný na stránkach webových portálov prevádzkovaných poskytovateľom, ako aj poskytnutie ďalších plnení používateľovi tejto služby, a to v rozsahu štandardu služby HNkonto, ktorú si používateľ služby zakúpi. Digitálnym obsahom je autorský obsah webových spravodajských a iných portálov prevádzkovaných poskytovateľom, pričom služba HNkonto zahŕňa aj digitálny obsah.
 • 1.4 Poskytovateľ poskytuje službu HNKonto v štandardoch a balíčkoch, ktorých obsah, cena a podmienky používania sú zverejnené na webovom sídle poskytovateľa www.hnonline.sk. Poskytovateľ je oprávnený tieto štandardy a balíčky služby HNKonto kedykoľvek jednostranne zmeniť a upraviť. Poskytovateľ oznámi podstatné zmeny v štandardoch a balíčkoch služby HNKonto, najmä zmeny v cene a obsahu príslušného štandardu alebo balíčka, používateľovi najneskôr v deň účinnosti týchto zmien elektronickou poštou na adresu používateľa zaregistrovanú v jeho používateľskom konte. V prípade, ak používateľ nesúhlasí so zmenami, je oprávnený do 30 dní od odoslania oznámenia o podstatných zmenách v štandardoch a balíčkoch služby HNKonto odstúpiť od zmluvy, ktorá vznikla medzi poskytovateľom a používateľom podľa bodu 1.9 týchto všeobecných podmienok, pričom odstúpenie od zmluvy môže byť doručené aj elektronickou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety sa stáva účinným a zmluva medzi používateľom a poskytovateľom sa skončí uplynutím predplateného obdobia, na ktoré mal odstupujúci používateľ predplatenú službu HNKonto v čase doručenia odstúpenia poskytovateľovi, pričom táto služba sa ďalej automaticky neobnoví na ďalšie obdobie. Používateľ, ktorý podľa tohto bodu odstúpil od zmluvy medzi poskytovateľom a používateľom,bude môcť používať službu HNKonto v zmenenom štandarde a podobe do skončenia zmluvy medzi poskytovateľom a používateľom podľa predchádzajúcej vety.
 • 1.5 Systémom HNkonto sa rozumie súbor informačných a komunikačných technológií prevádzkovaný poskytovateľom, ktoré umožňujú prístup k službe HNkonto (ďalej len „systém“).
 • 1.6 Používateľom služby HNkonto je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje v systéme a zaplatí poskytovateľovi poplatok za príslušný štandard služby HNkonto na príslušné predplatené obdobie (ďalej len „používateľ“).
 • 1.7 Poplatkom za službu HNkonto je finančná suma, ktorú používateľ zaplatí poskytovateľovi za prístup k príslušnému štandardu služby HNkonto na určité predplatené obdobie, a to podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa (ďalej len „poplatok“).
 • 1.8 Zariadením sa rozumie akýkoľvek technický prostriedok používateľa či tretej osoby, ktorý umožňuje pripojenie k sieti internet (ďalej len „zariadenie“).
 • 1.9 Zaregistrovaním sa v systéme, vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami využívania služby HNkonto vzniká medzi poskytovateľom a používateľom zmluvný vzťah, na základe ktorého je poskytovaná služba HNkonto.
 • 1.10 Digitálnym predplatným sa rozumejú (i) každé z digitálnych predplatných pre jednotlivé fyzické a právnické osoby s jedným prístupom z jedného zariadenia podľa podmienok príslušného digitálneho predplatného (ďalej len "štandardné digitálne predplatné") a (ii) každé z firemných digitálnych predplatných pre firmy s viacerými prístupmi z viacerých zariadení pod jedným používateľským účtom podľa podmienok príslušného firemného digitálneho predplatného (ďalej len "firemné digitálne predplatné") (štandardné digitálne predplatné a firemné digitálne predplatné ďalej len "digitálne predplatné").
 • 1.11 Predplatiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej poskytovateľ na základe úhrady digitálneho predplatného poskytuje prístup k digitálnemu obsahu (ďalej ako "predplatiteľ"). V prípade, ak používateľ uhradil digitálne predplatné, je zároveň aj predplatiteľom. Novým predplatiteľom je (i) osoba, ktorá si u vydavateľa nekúpila žiadne predplatné periodickej tlače a/alebo digitálneho obsahu a/alebo (ii) osoba, ktorá si počas objednávania a nákupu predplatného periodickej tlače a/alebo digitálneho obsahu vytvorí nový účet používateľa v službe HNkonto, a/alebo (iii) osoba, ktorá si objednáva a kupuje predplatné periodickej tlače a/alebo digitálneho obsahu pod novými identifikačnými údajmi a poskytovateľ nemá možnosť nespochybniteľne stotožniť túto osobu s iným predplatiteľom (ďalej ako "nový predplatiteľ").
 • 1.12 Zaplatením digitálneho predplatného a vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami vzniká medzi poskytovateľom a používateľom zmluvný vzťah, na základe ktorého poskytovateľ poskytuje používateľovi ako predplatiteľovi prístup k digitálnemu obsahu.
 • 1.13 Systém digitálneho predplatného a správy digitálneho predplatného zabezpečuje pre poskytovateľa spoločnosť Piano Software Inc. a poskytovanie platobných služieb a platobnej brány spoločnosť Stripe Inc.

 

2 Prístup k službe HNkonto

 • 2.1 Prístup k službe HNkonto má používateľ, ktorý sa zaregistruje v systéme. V prípade, ak poskytovateľ spoplatní poskytovanie samotnej služby HNkonto bez prístupu k platenému digitálnemu obsahu, prístup k službe HNkonto má používateľ až po zaplatení príslušného poplatku. Prístup k digitálnemu obsahu má používateľ, ktorý zaplatí poskytovateľovi digitálne predplatné, a to počas predplateného obdobia, na ktoré bolo digitálne predplatné zaplatené.
 • 2.2 Pri zaregistrovaní v systéme si používateľ vytvorí používateľské konto na využívanie služby HNkonto (ďalej len „používateľské konto“). Prostredníctvom jedného používateľského konta je v prípade štandardného digitálneho predplatného službu HNkonto oprávnený využívať len jeden používateľ. V prípade firemného digitálneho predplatného je možné, aby prostredníctvom jedného používateľského konta používal službu HNkonto aj väčší počet osôb z väčšieho počtu zariadení, najviac ale v počte, aký je stanovený pri jednotlivých typoch a podmienkach firemných digitálnych predplatných, ktoré sú uvedené na príslušnej stránke s ponukou jednotlivých typov firemného digitálneho predplatného.
 • 2.3 Digitálne predplatné a ostatné poplatky možno zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa; zaplatením sa rozumie pripísanie finančnej sumy na účet poskytovateľa. V prípade, ak tieto všeobecného obchodné podmienky ďalej uvádzajú digitálne predplatné, dané ustanovenia sa primerane vzťahujú aj na iné príslušné poplatky, ktoré je poskytovateľ oprávnený podľa týchto všeobecných obchodných podmienok účtovať používateľovi (predplatiteľovi). Za účelom zabezpečenia správnej funkčnosti systému digitálneho predplatného a správy platieb je nevyhnutné, aby používateľ poskytol pravdivé a úplné informácie o platobnom prostriedku v rozsahu požadovanom platobným systémom a platobnou bránou, prostredníctvom ktorých používateľ vykonáva úhradu. Poskytovateľ nemá prístup k týmto informáciám, ktoré sú uložené vždy v šifrovanej podobe v platobnom systéme, ktorého prevádzkovateľom sú tretie osoby uvedené v platobnom systéme a v platobnej bráne, a nie poskytovateľ.
 • 2.4 Poskytovateľ má nárok na poplatok za prístup k službe HNkonto, ak ho zaviedol, bez ohľadu na to, v akom rozsahu používateľ využíval službu HNkonto.
 • 2.5 Poskytovanie digitálneho obsahu je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenému štandardu služby HNkonto a oznámenia o poskytnutí tohto prístupu používateľovi. Prvé predplatné obdobie začína plynúť až momentom začatia poskytovania služieb. Poskytovateľ je po uplynutí predplateného obdobia oprávnený aj naďalej poskytovať používateľovi prístup k digitálneho obsahu v pôvodnom predplatenom rozsahu počas obdobia, spravidla jedného týždňa, v ktorom v súlade s bodom 2.7 týchto všeobecných obchodných podmienok spracúva platbu za automaticky obnovené digitálne predplatné na ďalšie predplatené obdobie. Dočasné obdobie podľa predchádzajúcej vety, počas ktorého má používateľ prístup k platenému digitálnemu obsahu v pôvodnom predplatenom rozsahu, sa započítava do nového automaticky obnoveného predplateného obdobia tak, že predchádzajúce aj nové automaticky obnovené predplatené obdobia budú na seba bezprostredne nadväzovať. Na poskytnutie dočasného prístupu k platenému digitálnemu obsahu pred zúčtovaním a zaplatením automaticky obnoveného digitálneho predplatného nie je nárok.
 • 2.6 Používateľ súhlasí so začatím poskytovania služby HNkonto a digitálneho obsahu podľa bodu 2.5 tohto článku, a to ešte pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy. používateľ vyhlasuje, že bol riadne poučený o skutočnosti, že vyjadrením tohto súhlasu stráca v zmysle § 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo na odstúpenie od zmluvy.
 • 2.7 Predplatené obdobie, za ktoré používateľ zaplatil digitálne predplatné a/alebo iný príslušný poplatok, sa v momente jeho skončenia vždy automaticky obnovuje/predlžuje o nové obdobie v rovnakom trvaní ako predchádzajúce predplatené obdobie, za ktoré používateľ zaplatil digitálne predplatné a/alebo iný príslušný poplatok, ak pri danej službe nie je uvedená inak. V prípade, ak si používateľ v priebehu trvania digitálneho predplatného zaplatí iné digitálne predplatné (iný balíček), predplatené obdobie sa potom automaticky obnovuje/predlžuje o obdobie zodpovedajúce tomuto novému digitálnemu predplatnému. Poskytovateľ neposkytuje takúto službu iba na jedno predplatené obdobie, a je vždy oprávnený automaticky obnovovať predplatené obdobie s tým, že je oprávnený najneskôr v deň obnovenia predplateného obdobia zúčtovať digitálne predplatné a iný príslušný poplatok za nové obnovené predplatené obdobie. Vznikom zmluvného vzťahu podľa bodu 1.9 a 1.10 týchto všeobecných podmienok používateľ súhlasí aj s (i) automatickým platením digitálneho predplatného a iných príslušných poplatkov na každé ďalšie obnovené predplatené obdobie bez potreby akejkoľvek dodatočnej alebo osobitnej autorizácie platby digitálneho predplatného a/alebo iného príslušného poplatku za každé nové automaticky obnovené predplatené obdobie zo strany používateľa (napr. v prípade platby prostredníctvom platobných kariet alebo iných platobných systémov) a s tým, aby (ii) bol poskytovateľ oprávnený automaticky inkasovať digitálne predplatné a/alebo iné príslušné poplatky od používateľa za každé ďalšie automaticky obnovené predplatené obdobie. Automatické obnovovanie predplateného obdobia a automatické platenie digitálneho predplatného a iného príslušného poplatku za automaticky obnovené predplatené obdobia je stanovené na dobu neurčitú. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť automatické obnovovanie predplateného obdobia a tým aj automatické platenie digitálneho predplatného a iného príslušného poplatku za automaticky obnovené predplatené obdobia vo svojom používateľskom konte. Používateľ v prípade zrušenia automatického obnovovania predplateného obdobia stratí prístup k digitálnemu obsahu predplatenej služby okamžite po skončení posledného predplateného obdobia, za ktorý bolo zaplatené digitálne predplatné alebo príslušný poplatok. Tento bod sa použije primerane aj na služby, ktoré umožňujú zvoliť aj iné ako automatické obnovovanie predplateného obdobia, a používateľ si zvolil automatické obnovovanie služby o nové obdobie.
 • 2.8 Používateľovi, ktorý nemá zaplatené digitálne predplatné, môže poskytovateľ bezplatne prostredníctvom systému sprístupniť obmedzený rozsah článkov zverejnených na webových portáloch prevádzkovaných poskytovateľom.
 • 2.9 Používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu (používateľské konto). Takejto osobe môže registráciu (používateľské konto) zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia aj poskytovateľ. Používateľský účet je možné zrušiť iba prostredníctvom zaslania žiadosti o zrušenie používateľského účtu elektronickou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., pričom poskytovateľ zruší používateľský účet do piatich (5) pracovných dní od doručenia žiadosti o zrušenie používateľského účtu podľa tohto ustanovenia. Zrušením používateľského konta nevzniká používateľovi nárok na vrátenie pomernej časti digitálneho predplatného, ak poskytovateľ v rámci príslušnej predajnej akcie nerozhodne vo vzťahu k danému digitálnemu predplatnému a/alebo dotknutej skupine používateľov inak.

 

3 Práva a povinnosti poskytovateľa

 • 3.1 Poskytovateľ je povinný za podmienok uvedených v týchto všeobecných obchodných podmienkach umožniť používateľovi prístup k službe HNkonto prostredníctvom systému a súvisiacemu digitálnemu obsahu. Poskytovateľ garantuje prístup k službe HNkonto a súvisiacemu digitálnemu obsahu v rozsahu minimálne 80 %.
 • 3.2 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k službe HNkonto a/alebo súvisiacemu digitálnemu obsahu, ktorá je spôsobená technickými vlastnosťami, poruchami a/alebo nefunkčnosťou zariadenia.
 • 3.4 Poskytovateľ nie je zodpovedný za nesplnenie svojich povinností podľa týchto všeobecných podmienok, ak ich nemohol splniť v dôsledku okolností vyššej moci (vis maior). Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle poskytovateľa a poskytovateľ ich nemôže ovplyvniť.
 • 3.5 Poskytovateľ je oprávnený informovať používateľa prostredníctvom e-mailu a/alebo SMS/MMS o ponukách svojej služby HNkonto vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby HNkonto na ďalšie obdobie, k čomu používateľ udeľuje poskytovateľovi svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je používateľ oprávnený kedykoľvek písomne odvolať kliknutím na príslušný odkaz v marketingovej e-mailovej správe alebo prostredníctvom rozhrania používateľského účtu.
 • 3.6 Poskytovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prístup k službe HNkonto a poskytovanie digitálneho obsahu bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti poskytovateľa, a to z dôvodu bezpečnosti, prípadov vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu, pre výkon opráv a prác potrebných pre prevádzku, revíziu alebo údržbu systému. O dočasnom pozastavení prístupu k službe HNkonto a poskytovanie digitálneho obsahu poskytovateľ informuje používateľa oznamom zverejneným na stránke hnonline.sk, a to spravidla vopred, inak v primeranej lehote po vzniku dôvodu na dočasné pozastavenie prístupu k službe HNkonto a poskytovanie digitálneho obsahu.  Poskytovateľ zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dĺžku pozastavenia prístupu k službe HNkonto a poskytovania digitálneho obsahu.
 • 3.7 Používateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas na informovanie o produktoch alebo službách poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov, a to najmä formou e-mailu alebo SMS/MMS. Používateľ má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.
 • 3.8 Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup používateľa k službe HNkonto (používateľskému kontu) a digitálnemu obsahu v prípade, ak (i) používateľ v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami umožní využívať svoje používateľské konto tretej osobe, (ii) bude mať dôvodné podozrenie, že prístup k službe HNkonto používa na základe jedného používateľského konta viac osôb ako je stanovené v podmienkach príslušného druhu a typu digitálneho predplatného, ktoré sú uvedené na príslušnej stránke s ponukou jednotlivých typov digitálneho predplatného, alebo (iii) používateľ využíva službu v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo (iv) používateľ využíva službu a/alebo digitálny obsah v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.
 • 3.9 Poskytovateľ je oprávnený v prípade straty prístupového mena a hesla k používateľskému kontu, odhalenia zneužitia prístupového mena a hesla k používateľskému kontu (používateľského konta) alebo podozrenia zo zneužitia prístupového mena a hesla k používateľskému kontu (používateľského konta) zablokovať prístup k službe HNkonto (používateľskému kontu).
 • 3.10 Poskytovateľ je oprávnený v prípade využívania služby HNkonto v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami zrušiť používateľské konto a/alebo odmietnuť registráciu v systéme.
 • 3.11 Prevádzkovateľ má nárok na náhradu škody, ktorú mu používateľ spôsobí využívaním služby HNkonto v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

4 Práva a povinnosti používateľa

 • 4.1 Používateľ má právo na prístup k službe HNkonto a digitálnemu obsahu v rozsahu zaplateného digitálneho predplatného a za podmienok stanovených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Službu HNkonto je prostredníctvom používateľského konta oprávnený využívať výlučne len používateľ, ktorý si toto konto vytvoril. Používateľ nie je oprávnený zdieľať službu HNkonto s treťou osobou a umožniť bezplatné alebo odplatné užívanie služby HNkonto tretej osobe. V prípade firemného digitálneho predplatného je používateľ oprávnený poskytnúť prístup k službe HNkonto len svojim zamestnancom alebo štatutárnym zástupcom alebo členom orgánov v rozsahu a v počte stanovenom v podmienkach príslušného druhu a typu digitálneho predplatného, ktoré sú uvedené na príslušnej stránke s ponukou jednotlivých typov digitálneho predplatného, pričom používateľ za porušenie záväzkov a povinností z týchto všeobecných obchodných podmienok týmito osobami zodpovedá tak, ako keby ich porušil sám.
 • 4.2 Používateľ sa zaväzuje, že prístupové meno a heslo k používateľskému kontu žiadnym spôsobom nezverejní a nesprístupní tretej osobe. Používateľ je povinný zabezpečiť utajenie prístupového mena a hesla k používateľskému kontu a ochranu pred ich zneužitím akoukoľvek treťou osobou. Ak používateľ poruší svoju povinnosť podľa tohto bodu, je povinný nahradiť poskytovateľovi všetku tým spôsobenú škodu. Používateľ, ktorý využíva firemné digitálne predplatné, je povinný zabezpečiť plnenie povinností podľa tohto bodu aj osobami, ktorým v súlade s bodom 4.1 poskytol prístup k službe HNkonto, pričom za porušenie záväzkov a povinností týmito osobami zodpovedá tak, ako keby ich porušil sám.
 • 4.3 V prípade straty prístupového mena a hesla k používateľskému kontu, odhalenia ich zneužitia alebo podozrenia z ich zneužitia je používateľ povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať poskytovateľa.
 • 4.4 Používateľ berie na vedomie, že obsah stránok webových portálov a/alebo články sprístupnené v rámci služby HNkonto podliehajú ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ neudeľuje používateľovi žiadny súhlas (licenciu) na použitie týchto obsahov a/alebo článkov. Používateľ nie je oprávnený obsah stránok webových portálov a/alebo článkov sprístupnených v rámci služby HNkonto ďalej poskytovať tretím osobám alebo inak verejne rozširovať/šíriť.
 • 4.5 Používateľ je oprávnený kedykoľvek počas predplateného obdobia využívať službu HNkonto v rozsahu zakúpeného štandardu, pričom berie na vedomie garantovaný rozsah prístupu k službe uvedený v bode 3.1 týchto všeobecných podmienok.

 

 

5 Uplatnenie reklamácie

 • 5.1 Používateľ je oprávnený reklamovať nefunkčnosť/poruchu prístupu k službe HNkonto u poskytovateľa prostredníctvom mailu zaslaného na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • 5.2 Používateľ je povinný v rámci reklamácie špecifikovať, v čom spočíva reklamovaná nefunkčnosť/porucha prístupu k službe HNkonto a uviesť, kedy sa reklamovaný nedostatok vyskytol.
 • 5.3 Reklamácia sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku systému a používateľ nebude mať prístup k službe HNkonto najmenej počas 48 za sebou nasledujúcich hodín.
 • 5.4 Poskytovateľ je povinný potvrdiť doručenie reklamácie. Doručenie reklamácie poskytovateľ potvrdzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Poskytovateľ je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie informovať používateľa.
 • 5.5 Poskytovateľ v prípade opodstatnenej reklamácie poskytne používateľovi zľavu formou predĺženia prístupu k službe HNkonto, a to o lehotu, počas ktorej používateľ nemal v dôsledku nefunkčnosti/poruchy prístup k službe.
 • 5.6 Ak používateľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má podľa § 11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Používateľ, ktorý je spotrebiteľom, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

 

6 Ochrana osobných údajov

 • 6.1 Vznikom zmluvného vzťahu medzi používateľom (ďalej pre účely tohto článku ako "Dotknutá osoba") a poskytovateľom (ďalej pre účely tohto článku ako "Prevádzkovateľ") vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako "GDPR") a §13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o ochrane osobných údajov") (GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako "Predpisy o ochrane osobných údajov").
 • 6.2 Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) poskytovanie Služby HN konto, (ii) zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe a (iii) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, (iv) zasielanie newsletterov obchodnej a neobchodnej povahy od obchodných partnerov Prevádzkovateľa a (v) iných účelov, pri ktorých Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov.
 • 6.3 Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov), (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a §13 odsek 1 písmeno c) Zákona o ochrane osobných údajov) a (iii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a §13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení zmluvných povinností zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe.
 • 6.4 V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov účel podľa bodu 6.2 (ii) až (v), je právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho súhlas, ktorý je udelený pri registrácií Dotknutej osoby a vzniku zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo prostredníctvom osobitného elektronického formulára po registrácii Dotknutej osoby alebo vzniku zmluvného vzťahu (článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR a §13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov).
 • 6.5 Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i) identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia), (ii) kontaktné údaje (fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní, údaje z cookies a nákupných preferenciách) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov (ďalej ako "Osobné údaje"). Osobnými údajmi nie sú kontaktné údaje právnickej osoby.
 • 6.6 Dobou uchovávania Osobných údajov je doba trvania zmluvného vzťahu + doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní (premlčacia doba). V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu udeleného v bode 6.4, je doba uchovávania Osobných údajov doba dvadsaťštyri (24) mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu, pričom pred ukončením tejto doby môže Prevádzkovateľ požiadať Dotknutú osobu o predĺženie tohto súhlasu.
 • 6.7 Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 6.2 (i). Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné. V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ neuzavrie s Dotknutou osobou zmluvný vzťah a nebude povinný mu poskytovať Službu HN konto, a v prípade existujúcich zmluvných vzťahov môže Prevádzkovateľ tento zmluvný vzťah ukončiť, zrušiť Dotknutej osobe registráciu a neposkytovať jej ďalej Službu HN konto. Poskytnutie osobných údajov na účely podľa bodu 6.2 (ii) až (v) nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.
 • 6.8 Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 • 6.9 Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ Osobné údaje spracúva alebo mu poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové).

  Osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom cloudových služieb poskytovaných v rámci aplikácie Office 365 pri ich internom využívaní. Cloudové služby Office 365 prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, (https://www.microsoft.com/sk-sk/). Osobné údaje taktiež spracúvame prostredníctvom spoločností Piano Software Inc. (https://piano.io/privacy-policy/) a Stripe Inc. (https://stripe.com/en-gb-sk/legal/privacy-center). 

  Príjemcami Osobných údajov sú okrem toho zamestnanci Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť so súhlasom Dotknutej osoby poskytnuté aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

  Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje môžu byť prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb spoločností Microsoft, Piano Software a Stripe, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú cezhraničné prenosy a spracúvanie Osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov.

  6.10 Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov.

 • 6.11 Práva Dotknutej osoby a základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Prevádzkovateľa.
 • 6.12 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronickou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • 6.13 Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • 6.14 Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.

   

  7 Osobitné ustanovenia

 • 7.1 Osobe, ktorá je zaregistrovaná v systéme a nemá zaplatený poplatok, môže poskytovateľ bezplatne prostredníctvom systému sprístupniť obmedzený rozsah článkov zverejnených na webových portáloch prevádzkovaných poskytovateľom.
 • 7.2 Osoba, ktorá je zaregistrovaná v systéme a nemá zaplatený poplatok, môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu (používateľské konto). Takejto osobe môže registráciu (používateľské konto) zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia aj poskytovateľ.

 

8 Záverečné ustanovenia

 

 • 8.1 Komunikácia medzi poskytovateľom a používateľom prebieha v elektronickej forme. Oznámenia používateľa a poskytovateľa sa považujú za doručené okamihom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 • 8.2 V prípade, že niektoré ustanovenie týchto všeobecných podmienok bude celé, alebo sčasti, vyhlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto všeobecných podmienok platiť v plnom rozsahu. Tieto všeobecné podmienky budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok predstavujú celú zmluvu medzi poskytovateľom a používateľom.
 • 8.3 Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 • 8.4 Vzťahy, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 • 8.5 Poskytovateľ je oprávnený tieto všeobecné podmienky jednostranne zmeniť. Nové znenie všeobecných podmienok je poskytovateľ povinný zverejniť na svojej stránke hnonline.sk spravidla najmenej 30 dní pred ich účinnosťou. V prípade, ak používateľ nesúhlasí s novým znením všeobecných obchodných podmienok, je počas tejto lehoty oprávnený doručiť poskytovateľovi žiadosť o ukončenie prístupu k službe HNkonto.
 • 8.6 Zaregistrovaním v systéme vyjadruje zaregistrovaná osoba (používateľ) súhlas s týmito všeobecnými podmienkami
 • 8.7 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú 7 účinnosť 12. mája 2023.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky pre predplatné vydavateľstva MAFRA Slovakia, a. s.

 

Časť A

Úvodná časť

 

 • 1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky zakúpenia a dodávania periodickej tlače vydávanej spoločnosťou MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 51 904 446, DIČ: 2120837224, IČ DPH: SK 2120837224, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6998/B (ďalej len „vydavateľ“) formou predplatného.
 • 2 Predplatiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej vydavateľ za odplatu dodáva periodickú tlač alebo poskytuje prístup k digitálnemu obsahu na základe predplatného (ďalej ako "predplatiteľ"). Novým predplatiteľom je (i) osoba, ktorá si u vydavateľa nekúpila žiadne predplatné periodickej tlače a/alebo digitálneho obsahu a/alebo (ii) osoba, ktorá si počas objednávania a nákupu predplatného periodickej tlače a/alebo digitálneho obsahu vytvorí nový účet predplatiteľa v službe HNkonto, a/alebo (iii) osoba, ktorá si objednáva a kupuje predplatné periodickej tlače a/alebo digitálneho obsahu pod novými identifikačnými údajmi a vydavateľ nemá možnosť nespochybniteľne stotožniť túto osobu s iným predplatiteľom (ďalej ako "nový predplatiteľ"). Na objednávanie a nákup digitálneho obsahu sa vzťahujú Všeobecné podmienky využívania služby HNkonto.
 • 3 Platcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá vydavateľovi platí cenu za predplatné v prospech určitého predplatiteľa.
 • 4 Zmluva o predplatnom je uzatvorená prijatím návrhu na jej uzatvorenie. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je objednávka. Prijatie návrhu potvrdzuje vydavateľ zaslaním zálohovej/riadnej faktúry na predplatné alebo začatím dodávania periodickej tlače. V prípade objednávky zaslanej prostredníctvom SMS je prijatie návrhu potvrdené doručením spätnej SMS. Vydavateľ nie je povinný návrh na uzatvorenie zmluvy o predplatnom (objednávku) prijať a nie je povinný o tejto skutočnosti osobu, ktorá objednávku uskutočnila, vyrozumieť.
 • 5 Zmluva o predplatnom je uzatvorená prijatím návrhu na jej uzatvorenie. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je objednávka. Prijatie návrhu potvrdzuje vydavateľ zaslaním zálohovej/riadnej faktúry na predplatné alebo začatím dodávania periodickej tlače. V prípade objednávky zaslanej prostredníctvom SMS je prijatie návrhu potvrdené doručením spätnej SMS. Vydavateľ nie je povinný návrh na uzatvorenie zmluvy o predplatnom (objednávku) prijať a nie je povinný o tejto skutočnosti osobu, ktorá objednávku uskutočnila, vyrozumieť.

 

Časť B

Predplatné

 

 • 1 Objednávka predplatného
 • Predplatné možno objednať kedykoľvek, a to zaslaním objednávky vydavateľovi poštou, e-mailom alebo prostredníctvom SMS. Predplatné možno objednať tiež telefonicky alebo prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke vydavateľa.. V objednávke je potrebné uviesť meno a priezvisko/názov, adresu bydliska/sídlo/miesto podnikania, IČO predplatiteľa, adresu doručovania predplatenej periodickej tlače, meno a priezvisko/názov, adresu bydliska/sídlo/miesto podnikania platcu, ak je osobou inou ako predplatiteľ, bankové spojenie a fakturačné obdobie. Fakturačné obdobie predplatného možno zvoliť na 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov pri denníku a pri magazíne na 12 alebo 6 mesiacov, ak podmienky marketingovej akcie podľa bodu 7.3 všeobecných podmienok, podmienky objednávania prostredníctvom SMS alebo iná ponuka vydavateľa nestanovujú iné fakturačné obdobie. Predplatné možno objednať len na dobu neurčitú.

   

 • 2 Úhrada predplatného
 • 2.1 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, dostane po doručení objednávky vydavateľovi zálohovú faktúru, ktorú je nutné uhradiť v lehote splatnosti bankovým príkazom alebo poštovou poukážkou. Pri objednávke prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke vydavateľa je možné cenu za predplatné uhradiť aj online platbou platobnou kartou. V prípade objednávky prostredníctvom SMS bude cena za predplatné uhradená prostredníctvom SMS platby (doručením spätnej SMS v hodnote ceny za predplatné).
 • 2.2 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, je povinný uhradiť vydavateľovi cenu za predplatné podľa aktuálne platného cenníka vydavateľa. Cena zahŕňa náklady na doručenie periodickej tlače. Cenník predplatného jednotlivých titulov periodickej tlače je k dispozícii u vydavateľa a je zverejnený na webovom sídle vydavateľa hnonline.sk.

 

 

 • 3 Osobitné poplatky a ich úhrada
 • 3.1 Vydavateľ je oprávnený účtovať predplatiteľovi alebo platcovi, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, nasledujúce osobitné poplatky (ďalej ako "poplatky"):
 •                  •    Poplatok za spracovanie účtovného dokladu: 1,50 EUR (poplatok sa vystavuje za vystavenie, spracovanie, odoslanie a archivovanie účtovného dokladu v jeho fyzickej papierovej podobe)

  3.2 Poplatok zahŕňa daň z pridanej hodnoty.

  3.3 Poplatky sú splatné v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, ktorou sú vyúčtované, ak nie je v týchto podmienkach uvedená iná splatnosť."

   

 •  
 • 4 Dodávanie
 • 4.1 Dodávanie denníka predplatiteľovi sa začne odo dňa, ktorý je uvedený ako deň dodávky na zálohovej faktúre. Pri úhrade zálohovej faktúry po dátume splatnosti sa začne dodávka do štyroch pracovných dní po prijatí platby od predplatiteľa, resp. platcu. V prípade magazínov sa doručovanie začne po prijatí platby od čísla vydania uvedeného na zálohovej faktúre. Magazíny, ktoré boli už vydané, budú doposlané. V prípade objednávky zaslanej prostredníctvom SMS sa začne dodávanie denníka spravidla do piatich dní a najneskôr do desiatich dní po uhradení ceny za predplatné prostredníctvom SMS platby a v prípade magazínu od najbližšieho čísla magazínu vydaného po uhradení ceny za predplatné prostredníctvom SMS platby. Ak bola cena za predplatné uhradená priamo pri odoslaní objednávky prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke vydavateľa, tak sa dodávanie denníka začne spravidla do piatich dní a najneskôr do desiatich dní po prijatí platby a magazínu od najbližšieho čísla magazínu vydaného po prijatí platby.
 • 4.2 Periodická tlač je dodávaná vložením do poštovej schránky alebo odovzdaním na recepcii, vrátnici, SBS a pod. Predplatiteľ je povinný zabezpečiť voľný prístup k svojej poštovej schránke (schránka nesmie byť v uzamknutých priestoroch, v priestoroch s voľne pobehujúcim psom a pod.). Schránka musí byť riadne označená menom a priezviskom/názvom predplatiteľa a musí umožňovať voľné vloženie výtlačku tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškodeniu alebo poškodeniu vplyvom počasia a aby bol chránený pred odcudzením nepovolanou osobou.
 • 4.3 Nebezpečenstvo škody na doručovanom výtlačku periodickej tlače prechádza na predplatiteľa doručením výtlačku do jeho sféry dispozície (napr. do poštovej schránky) alebo odovzdaním na recepcii, vrátnici, SBS a pod.
 • 4.4 Denník bude doručovaný v deň jeho vydania určený vydavateľom a uvedený na titulnej strane výtlačku denníka.
 • 4.5 Predplatenú periodickú tlač nie je možné doručovať mimo územia Slovenskej republiky.
 •  
 • 5 Reklamácie
 • 5.1 Predmetom reklamácie je nedoručenie predplateného počtu výtlačkov periodickej tlače, nedoručenie denníka v deň vydania, alebo doručenie neúplného, resp. nekvalitne vytlačeného výtlačku periodickej tlače.
 • 5.2 V záujme účinného odstránenia príčin reklamácie je predplatiteľ povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín odo dňa vydania výtlačku periodickej tlače, ktorého sa reklamácia týka. Pri magazínoch najneskôr v čase vydania nasledujúceho čísla. Pre predplatiteľa/platiteľa, ktorý je spotrebiteľom, platia lehoty na uplatnenie reklamácie stanovené právnym predpisom.
 • 5.3 V prípade oprávnenej reklamácie vydavateľ predplatiteľovi v najbližšom možnom termíne dodatočne doručí všetky reklamované výtlačky periodickej tlače. Ak nebude takéto doručenie možné, vráti vydavateľ predplatiteľovi pomernú časť ceny za predplatné.
 • 5.4 Reklamáciu je možné u vydavateľa uplatniť poštou na adrese jeho sídla, telefonicky 0917 238 238, alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • 5.5 Ak predplatiteľ/platiteľ, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom, ktorým vydavateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že vydavateľ porušil jeho práva, má podľa § 11 ods. 1 zákona č. 391/2015 Z. z. právo obrátiť sa na vydavateľa so žiadosťou o nápravu. Ďalej má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak vydavateľ na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

   

   

 • 6 Zmeny v údajoch, zmeny v objednávke
 • 6.1 Predplatiteľ, resp. platca je povinný bezodkladne oznámiť vydavateľovi každú zmenu v údajoch, ktoré vydavateľovi oznámil na účely poskytovania predplatného. Zmeny je možné nahlásiť telefonicky, poštou alebo e-mailom. Vydavateľ sa zaväzuje zmeniť doručovanie periodickej tlače v súlade s oznámenou zmenou v najbližšom možnom termíne (pri denníku najskôr o 4 pracovné dni).
 • 6.2 Ak predplatiteľ, resp. platca písomne neoznámi minimálne 1 mesiac pred ukončením fakturačného obdobia na adresu vydavateľa zmeny v počte odoberaných výtlačkov alebo titulov, bude mu zaslaná zálohová faktúra na ďalšie obdobie, ktorá bude vychádzať z pôvodných odberov.

   

   

 • 7. Zrušenie objednávky predplatného
 • 7.1 Predplatné môže písomne vypovedať ktorákoľvek strana. Predplatiteľ, resp. platca môže vypovedať predplatné najskôr ku koncu fakturačného obdobia doručením písomnej výpovede vydavateľovi poštou na adresu jeho sídla, mailom alebo telefonicky najneskôr 14 pracovných dní pred uplynutím fakturačného obdobia. V tomto prípade predplatné zaniká posledným dňom fakturačného obdobia. Ukončenie počas fakturačného obdobia nie je možné.
 • 7.2 Predplatné denníka zaniká aj tak, že predplatné za ďalšie fakturačné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca po skončení predchádzajúceho fakturačného obdobia. Cenu za výtlačky periodickej tlače dodané počas tohto mesiaca je predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, povinný uhradiť vydavateľovi na základe faktúry vystavenej vydavateľom. Predplatné magazínov zaniká aj neuhradením zálohovej faktúry/poštovej poukážky na nasledujúce obdobie, a to od čísla, ktoré je na nej uvedené.
 • 7.3 Predplatné periodickej tlače, ktoré bolo objednané prostredníctvom SMS s automatickou platbou ceny za predplatné na ďalšie fakturačné obdobie prostredníctvom SMS platby, možno ukončiť ku koncu fakturačného obdobia zaslaním deaktivačnej SMS.
 • 7.4 Predplatné zaniká aj ukončením vydávania predplatenej periodickej tlače vydavateľom. V prípade ukončenia vydávania periodickej tlače pred ukončením obdobia, na ktoré platiteľ uhradil predplatné, bude platiteľovi vrátená alikvotná časť predplatného pripadajúca na vydania periodickej tlače, ktoré predplatiteľovi už nebudú dodané.

   

   

 • 8 Marketingové akcie

 

 • 8.1 Marketingovými akciami sa rozumejú akcie vydavateľa, v rámci ktorých vydavateľ ponúka a poskytuje zvláštne plnenie (prípadne zvláštnu zľavu) predplatiteľovi v prípade, že si v rámci tejto akcie predplatí periodickú tlač.
 • 8.2 Pre zmluvy o predplatnom uzatvorené v rámci marketingovej akcie platia ostatné ustanovenia všeobecných podmienok, ak nie je v tomto článku alebo v podmienkach konkrétnej marketingovej akcie uvedené inak.
 • 8.3 Zmluva o predplatnom musí byť uzatvorená najmenej na obdobie viazanosti a rozsah uvedený v podmienkach marketingovej akcie. Ak je v podmienkach marketingovej akcie stanovené predplatné so záväzkom viazanosti po určitý čas, po uplynutí tohto času sa zmluva o predplatnom riadi štandardnými podmienkami zmluvy o predplatnom na neurčitý čas (článkom 1 až 6 časti B všeobecných podmienok).
 • 8.4 Záväzkom viazanosti sa rozumie v marketingovej akcii s poskytovaným zvláštnym plnením minimálne stanovené obdobie odberu predplatného (obdobie viazanosti).
 • 8.5 Predplatné uzatvorené na základe marketingovej akcie nie je možné počas obdobia viazanosti vypovedať ani znížiť počet odoberaných výtlačkov príslušného titulu periodickej tlače.
 • 8.6 Predplatné dohodnuté podľa bodu 7.1 nie je možné previesť.
 • 8.7 Vydavateľ môže odmietnuť poskytnúť zvláštne plnenie spojené s predplatným najmä v prípade, ak objednávateľ:

   

  a) bol kedykoľvek v období posledných 6 mesiacov predplatiteľom alebo platcom príslušného titulu periodickej tlače alebo

  b) je osoba, v ktorej prospech iná osoba predplatila príslušný titul periodickej tlače kedykoľvek v období posledných 6 mesiacov,

  c) je fyzická osoba blízka či osoba žijúca v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá bola predplatiteľom alebo platcom príslušného titulu periodickej tlače kedykoľvek v období posledných 6 mesiacov,

  d) je právnická osoba, ktorá tvorí holding s právnickou osobou, ktorá bola predplatiteľom alebo platcom príslušného titulu periodickej tlače kedykoľvek v období posledných 6 mesiacov,

  e) je právnym nástupcom osoby alebo faktickým pokračovateľom v činnosti osoby, ktorá bola predplatiteľom alebo platcom príslušného titulu periodickej tlače kedykoľvek v období posledných 6 mesiacov, a to i v prípade, že právnych nástupcov alebo faktických pokračovateľov je viac,

  f) je alebo v posledných 3 rokoch bol v omeškaní s úhradou akéhokoľvek záväzku voči vydavateľovi.

   

 • 8.8 Zvláštne plnenie (prémia, darček a pod.) bude vždy odoslané ako poštová zásielka alebo cenný list na adresu platcu predplatného, a to aj v prípade, keď príslušný titul periodickej tlače bude dodávaný predplatiteľovi alebo inej osobe odlišnej od platcu.
 • 8.9 Pri objednávaní predplatného s marketingovou akciou je v objednávke potrebné uviesť vybranú prémiu, v opačnom prípade bude objednávka považovaná za štandardnú objednávku predplatného bez prémie.

   

   

 • 9 Ochrana osobných údajov

 

 

 • 9.1 Vznikom zmluvného vzťahu (zmluvy o predplatnom) medzi predplatiteľom (ďalej pre účely tohto článku ako "Dotknutá osoba") a vydavateľom (ďalej pre účely tohto článku ako "Prevádzkovateľ") vzniká Prevádzkovateľovi oprávnenie spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby podľa článku 6 odseku 1 písmena b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako "GDPR") a §13 odseku 1 písmena b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o ochrane osobných údajov") (GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ďalej spoločne a samostatne ako "Predpisy o ochrane osobných údajov").
 • 9.2 Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom je (i) plnenie zmluvných povinností a výkon právo zo zmluvy o predplatnom, (ii) zasielanie newsletterov a marketingových správ Dotknutej osobe a (iii) zahrnutie Dotknutej osoby do zákazníckych prieskumov Prevádzkovateľa, (iv) zasielanie newsletterov obchodnej a neobchodnej povahy od obchodných partnerov Prevádzkovateľa (v) iných účelov, pri ktorých Dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracúvaním Osobných údajov.
 • 9.3 Právnym základom spracúvania Osobných údajov je (i) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa zo zmluvného vzťahu s Dotknutou osobou (článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a §13 odsek 1 písmeno b) Zákona o ochrane osobných údajov), (ii) plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a §13 odsek 1 písmeno c) Zákona o ochrane osobných údajov) a (iii) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR a §13 odsek 1 písmeno f) Zákona o ochrane osobných údajov), ktorý spočíva v záujme na riadnom a úplnom splnení zmluvných povinností zo strany Dotknutej osoby a prípadnom uplatnení nárokov Prevádzkovateľa alebo tretej osoby voči Dotknutej osobe.
 • 9.4 V prípade, ak je účelom spracúvania Osobných údajov účel podľa bodu 8.2 (ii) až (v), je právnym základom spracúvania Osobných údajov Účastníka jeho súhlas, ktorý je udelený pri vzniku zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom alebo prostredníctvom osobitného elektronického formulára po registrácii Dotknutej osoby alebo vzniku zmluvného vzťahu (článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR a §13 odsek 1 písmeno a) Zákona o ochrane osobných údajov).
 • 9.5 Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Dotknutej osoby v nasledujúcom rozsahu (zoznam osobných údajov): (i) identifikačné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, IČ DPH, DIČ, zápis vo verejnom registri), (ii) kontaktné údaje (fakturačná adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, faxové číslo), (iii) údaje o ekonomickej identite (čísla bankových účtov, čísla daňových, účtovných, dodacích a iných dokladov, údaje o platbách, dlhoch a záväzkoch), (iv) iné údaje o právnej identite (údaje zo zmlúv a iných právnych úkonov, údaje o nefinančných záväzkoch, právach a nárokoch, údaje o aktivitách, činnostiach a správaní, údaje z cookies a nákupných preferenciách) a (v) iné osobné údaje spracúvané podľa právnych predpisov (ďalej ako "Osobné údaje"). Osobnými údajmi nie sú kontaktné údaje právnickej osoby.
 • 9.6 Dobou uchovávania Osobných údajov je doba trvania zmluvného vzťahu + doba potrebná na uplatnenie nárokov Dotknutej osoby a/alebo Prevádzkovateľa v súdnom konaní (premlčacia doba). V prípade, ak ide o spracovanie Osobných údajov na základe súhlasu udeleného v bode 8.4, je doba uchovávania Osobných údajov doba dvadsaťštyri (24) mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu, pričom pred ukončením tejto doby môže Prevádzkovateľ požiadať Dotknutú osobu o predĺženie tohto súhlasu.
 • 9.7 Poskytnutie Osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou na uzavretie zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, ktorá je potrebná na účely uvedené v bode 8.2 (i). Poskytnutie Osobných údajov je dobrovoľné. V prípade ich neposkytnutia Prevádzkovateľ neuzavrie s Dotknutou osobou zmluvný vzťah a nebude povinný mu dodávať predplatené tituly, a v prípade existujúcich zmluvných vzťahov môže Prevádzkovateľ tento zmluvný vzťah ukončiť odstúpením, ktoré je možné zaslať aj elektronickou poštou. Poskytnutie osobných údajov na účely podľa bodu 8.2 (ii) až (v) nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.
 • 9.8 Prevádzkovateľ nepoužíva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.
 • 9.9 Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Osobné údaje obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Osobné údaje spracúva. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre Prevádzkovateľa zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ Osobné údaje spracúva alebo mu poskytujú služby (napr. ekonomické, právne, audítorské a marketingové). Osobné údaje môžu byť spracúvané prostredníctvom služby Office 365, ktorú prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, so sídlom One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, Spojené štáty americké (https://www.microsoft.com/sk-sk/). Osobné údaje taktiež spracúvame prostredníctvom spoločností Piano Software Inc. (https://piano.io/privacy-policy/) a Stripe Inc. (https://stripe.com/en-gb-sk/legal/privacy-center). Príjemcami Osobných údajov sú okrem toho zamestnanci Prevádzkovateľa. Osobné údaje môžu byť so súhlasom Dotknutej osoby poskytnuté aj tretím osobám, ktoré budú Osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby. Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje predovšetkým v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje môžu byť prenášané aj do Spojených štátov amerických v prípade ich spracúvania prostredníctvom služieb spoločnosti Microsoft, Piano Software Inc. a Stripe Inc., pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú cezhraničné prenosy a spracúvanie Osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu.. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov.
 • 9.10 Dotknutá osoba má práva dotknutej osoby podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy Zákona o ochrane osobných údajov, najmä má (i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 Zákona o ochrane osobných údajov a oznámenia podľa článkov 15 až 22 a článku 34 GDPR a §22 až 28 a §41 Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami, (ii) právo na prístup k svojim Osobným údajom, (iii) právo na opravu Osobných údajov, (iv) právo na vymazanie Osobných údajov (právo na zabudnutie), (v) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (vi) právo na oznámenie, že Osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené, (vii) právo na prenosnosť Osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu Osobných údajov, (ix) právo, aby sa na Dotknutú osoby nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, (x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Osobných údajov a (xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, www.dataprotection.gov.sk) a návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú uvedené v kapitole III GDPR a druhej hlave Zákona o ochrane osobných údajov.
 • 9.11 Práva Dotknutej osoby a základné zásady spracúvania osobných údajov sú uvedené na webovom sídle Prevádzkovateľa.
 • 9.12 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sú spracúvané z dôvodu verejného záujmu, oprávneného záujmu alebo na účely priameho marketingu. Namietanie spracúvania osobných údajov je možné vykonať písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronickou poštou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • 9.13 Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvanie osobných údajov deje len na základe jej súhlasu, písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • 9.14 Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov. Dotknutá osoba je oprávnená podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov tomuto úradu ako dozornému orgánu.

   

  Časť C

  Osobitné ustanovenia

   

 • 1 Odstúpenie od zmluvy o predplatnom uzatvorenej so spotrebiteľom na diaľku
 • 1.1 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o predplatnom uzatvorenej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia prvého výtlačku periodickej tlače.
 • 1.2 Ak vydavateľ splní informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov až dodatočne, najneskôr však do dvanástich mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1.1, lehota na odstúpenie od zmluvy o predplatnom uplynie po štrnástich dňoch odo dňa, keď vydavateľ dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 • 1.3 Ak vydavateľ neposkytol predplatiteľovi alebo platcovi, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. ani v dodatočnej lehote podľa bodu 1.2, lehota na odstúpenie od zmluvy o predplatnom uplynie po dvanástich mesiacoch a štrnástich dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1.1.
 • 1.4 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy o predplatnom aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie podľa bodov 1.1 až 1.3.
 • 1.5 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, môže uplatniť právo na odstúpenie v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči; ak bola zmluva o predplatnom uzavretá ústne, na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy o predplatnom. Prílohou týchto všeobecných podmienok je vzor formulára odstúpenia od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak bolo odstúpenie odoslané vydavateľovi najneskôr v jej posledný deň.
 • 1.6 Vydavateľ v prípade odstúpenia od zmluvy o predplatnom, ktoré bolo vykonané v súlade s týmito všeobecnými podmienkami a právnymi predpismi, do štrnástich dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy o predplatnom vráti predplatiteľovi alebo platcovi, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, zaplatenú cenu. Vydavateľ nie je povinný vrátiť zaplatenú cenu pred tým, ako mu boli výtlačky periodickej tlače vrátené, alebo kým predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, nepreukáže zaslanie výtlačkov periodickej tlače späť vydavateľovi, a to aj keď by inak uplynula lehota podľa predchádzajúcej vety. Vydavateľ nie je povinný vrátiť predplatiteľovi alebo platcovi, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, rozdiel medzi nákladmi dodania, ktoré si výslovne zvolil predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, pri objednávaní periodickej tlače, a najlacnejšou možnosťou nákladov dodania ponúkanou vydavateľom. Tento rozdiel znáša predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa. Cena bude vydavateľom vrátená rovnakým spôsobom, akým ju predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, zaplatil, ak je to možné, inak bezhotovostným prevodom na účet predplatiteľa alebo platcu, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, alebo poštovou poukážkou na ním uvedenú fakturačnú adresu na náklady vydavateľa, ak platba rovnakým spôsobom nie je možná.
 • 1.7 Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, je povinný najneskôr do štrnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať výtlačky periodickej tlače späť vydavateľovi. Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, v plnom rozsahu znáša náklady na vrátenie výtlačkov periodickej tlače pri odstúpení od zmluvy o predplatnom vydavateľovi, a to vrátane prípadných nákladov na vrátenie výtlačkov periodickej tlače, ktoré nie je možné vzhľadom na ich povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

   

   

 •  
 • 2 Poučenie o zodpovednosti za chyby podľa § 622 až 624 Občianskeho zákonníka

   

   

 • 2.1 Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Vydavateľ je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým vydavateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Vydavateľ môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to predplatiteľovi alebo platcovi, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, nespôsobí závažné ťažkosti.
 • 2.2 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú predplatiteľovi alebo platcovi, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, právo na primeranú zľavu z ceny veci.

   

   

   

 • 3 Spoločné ustanovenie

 

 

 • 3.1 Ustanovenia tejto časti všeobecných podmienok sa vzťahujú len na zmluvu o predplatnom uzatvorenú s predplatiteľom alebo platcom, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, ktorý je spotrebiteľom, pričom bod 1 sa vzťahuje len na zmluvu o predplatnom uzatváranú na diaľku.

   

  Časť D

  Záverečná časť

   

 • 1 V prípade, že niektoré ustanovenie týchto všeobecných podmienok bude celé, alebo sčasti, vyhlásené za neplatné, nevynútiteľné alebo neúčinné, bude zostávajúca časť týchto všeobecných podmienok platiť v plnom rozsahu. Tieto všeobecné podmienky budú upravované a interpretované v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a budú predmetom patriacim do výlučnej jurisdikcie súdov v Slovenskej republike. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok predstavujú celú zmluvu medzi vydavateľom a predplatiteľom/platiteľom.
 • 2 Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť vydavateľa, je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.
 • 3 Vzťahy, ktoré nie sú upravené všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.
 • 4 Vydavateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky alebo na základe rozhodnutia vedenia vydavateľa zmeniť alebo úplne nahradiť tieto všeobecné podmienky. Túto zmenu vydavateľ zverejní na svojom webovom sídle spolu s určením jej platnosti a účinnosti, pričom zverejnenie vydavateľ zabezpečí najneskôr v deň účinnosti zmeny. Ak predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, nesúhlasí so zmenou všeobecných podmienok, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti všeobecných podmienok. Ak sa vydavateľ a predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, nedohodnú inak, majú právo ukončiť zmluvu o predplatnom a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak predplatiteľ alebo platca, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, vo vyššie uvedenej lehote neoznámi vydavateľovi svoj nesúhlas so zmenou všeobecných podmienok, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy vydavateľa a predplatiteľa alebo platcu, ak je osobou odlišnou od predplatiteľa, sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými všeobecnými podmienkami.
 • 5 Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke vydavateľa a účinnosť 12. mája 2023.

   

menuLevel = 1, menuRoute = obchodne-podmienky, menuAlias = obchodne-podmienky, menuRouteLevel0 = obchodne-podmienky, homepage = false
09. december 2023 13:40