11.09.2017, 00:00

Sedem rád, ako na dlhy zosnulého

Ak dedíte firmu s pohľadávkami alebo podobný majetok s dlhmi, nemusíte sa obávať, že vás to existenčne ohrozí. Existuje na to viacero východísk. Ako konkrétne si s tým poradiť v rodine, ale aj v rámci podnikania, objasňuje advokát Róbert Bános.

biznis, zmluva
Zdroj: Dreamstime

1. Ako zistiť mieru zadlženosti
Majetkové pomery podniku sa dajú zistiť z účtovníctva. Dedičia môžu využiť aj takzvanú konvokáciu. Ide o výzvu veriteľom, aby oznámili svoje pohľadávky. Na návrh dedičov vydá súd uznesenie – veriteľov v ňom vyzve, aby mu oznámili svoje pohľadávky v určenej lehote nie kratšej ako jeden mesiac. Zverejní to aj na úradnej tabuli súdu, na jeho webe ako aj webe Notárskej komory.


Riešenie v praxi: Výzva má význam, najmä ak dedičia neboli so zosnulým v kontakte. Alebo ak nemajú informácie o jeho všetkých dlhoch. Konvokáciou sa má určiť okruh osôb, ktoré uplatňujú svoje pohľadávky. Slúži aj na ochranu dedičov voči tým veriteľom, ktorí si pohľadávky neprihlásili.

2. Ako zabrániť narastaniu dlhu
Smrť dlžníka a to, že o jeho majetku je dedičské konanie, nemá podľa ustálenej praxe vplyv na omeškanie s plnením jeho dlhu. Znamená to, že jeho právny nástupca je povinný platiť aj úroky, a to aj za dobu po smrti dlžníka. Zákon síce umožňuje dočasne zabezpečiť ochranu majetku patriaceho do dedičstva, ale len do skončenia konania. Ak treba, súd urobí aj bez návrhu neodkladné úkony: zabezpečí dedičstvo, urobí jeho súpis, zverí veci osobnej potreby manželovi poručiteľa či inému členovi domácnosti, postará sa o predaj ostatných vecí či ustanoví správcu dedičstva.


Riešenie v praxi: Takzvané neodkladné úkony slúžia na zabezpečenie majetku pred poškodením, odcudzením či zničením. Zákon ich uvádza len ako príklady, dajú sa teda použiť aj iné – podľa konkrétnej situácie. Ak sa dedí aj podnik, môže byť správcom dedičstva i ten, kto má skúsenosti s jeho vedením. Ale môže ním byť aj dedič alebo iná blízka osoba či notár neangažovaný do konania. Neodkladné úkony sa najčastejšie využívajú vtedy, keď bol poručiteľ jediným konateľom eseročky alebo ak by sa bez odbornej správy znížil jej majetok.

3. Ako sa o dlhoch dozvedia veritelia
Po začatí dedičského konania notár robí tzv. predbežné vyšetrenie. Zisťuje nielen okruh dedičov, ale aj majetok a dlhy poručiteľa. Ak mal podlžnosti, požiada veriteľov o ich vyčíslenie ku dňu smrti. Známych veriteľov teda informuje notár. Ak dedičia informácie o veriteľoch nemajú, môžu využiť inštitút konvokácie - veriteľov o smrti informujú prostredníctvom výzvy. Zverení sa na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a na webovom sídle Notárskej komory. Ak je dedičstvo predlžené, čiže hodnota majetku je nižšia ako výška dlhov, prichádza do úvahy aj likvidácia dedičstva.


Riešenie v praxi: Notár vydá o nariadení likvidácie uznesenie, v ktorom veriteľov vyzve, aby si v určenej lehote prihlásili svoje pohľadávky. Lehota nesmie byť kratšia ako jeden mesiac s uvedením výšky, právneho dôvodu a spôsobu zabezpečenia. Upozorní ich, že pohľadávky, ktoré nebudú pri likvidácii uspokojené, zaniknú. Toto uznesenie, podobne ako v prípade konvokácie, zverejní na úradnej tabuli súdu, na webovej stránke príslušného súdu a na webovom sídle Notárskej komory Slovenskej republiky. Pohľadávky uplatňujú u notára, ktorý je poverený prejednaním dedičstva a to spôsobom, ktorý je vo výzve alebo oznámení.

4. Ako postupovať pri konkurze či likvidácii
Postup závisí od celkovej hodnoty dedičstva a ďalších individuálnych okolností. Ak dlžník počas konkurzu zomrie, súd v konaní pokračuje s osobami, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú dedičia. Po jeho skončení sa majetok dlžníka následne prejedná, teda bude riadne dedičské konanie, v rámci ktorého môžu dedičia dedičstvo odmietnuť alebo ho môžu prenechať veriteľom na úhradu dlhov, vyporiadať dohodou alebo iným zákonným spôsobom. Z právneho hľadiska je vždy najj

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.