05.12.2017, 16:33 Aktualizované dňa 06.12.2017 o 00:01

Pozor na exekučné zrážky z dôchodkov

Sociálna poisťovňa zaznamenáva nárast počtu exekúcií voči poberateľom dôchodkov. V januári sa budú valorizovať všetky dôchodky, vrátane starobných a s nimi stúpne aj výška exekučných zrážok.

Pozor na exekučné zrážky z dôchodkov

Dôchodcovia, ale aj ľudia pred penziou si niekedy neuvedomujú riziká zo záväzkov, ktoré na seba prevzali. Podľa Petra Višvádera sú práve oni z hľadiska príjmu najzraniteľnejšou skupinou.

„Ak im exekútor z dôchodku zoberie časť peňazí, často musia žiť z nízkej sumy, ktorá je na úrovni životného minima,“ vraví Višváder. Preto by si mali strážiť svoje výdavky.

Sociálna poisťovňa informuje aj na svojej web stránke, čo by ste mali vedieť o zrážkach z dôchodku:

Kedy sa so zrážkami začne

1. Sociálna poisťovňa s nimi začne po doručení uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie. „Sama o nich teda nerozhoduje, len plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku,“ podčiarkuje Višváder.

Sumy zrazené z dôchodku musí poukázať oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi. Zrážky sú nielen do výšky pohľadávky, ale aj do výšky jej príslušenstva a náhrady trov exekučného konania.

Ako sa dôchodca o nich dozvie
2. Dôchodca sa o zrážkach dozvie z písomného oznámenia Sociálnej poisťovne, kde bude aj dátum, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát v nižšej sume. Informuje o zrážanej sume a o každej zmene.

Ktoré pohľadávky majú prednosť
3. Prednostne sa zrážkami uspokojujú tieto pohľadávky:
- výživného,
- náhrady škody na zdraví spôsobej dôchodcom,
- náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi penzistu,
- jeho pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách a na poistnom, ak je povinný ho platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, tiež pohľadávky dôchodcu na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, na preplatkoch, ktoré dostal pri péenke, pri dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, pohľadávky prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu.

Kedy sa skončí so zrážkami z penzie
4. Zrážky z dôchodku sa skončia, iba ak orgán, ktorý ich nariadil, oznámi, že pohľadávka spolu s príslušenstvom bola uhradená alebo exekúcia bola zastavená z iného dôvodu.

Kedy sa môžu zvýšiť

5. Sociálna poisťovňa zrážky prepočítava vždy k 1. januáru kalendárneho roka. K tomuto dátumu sa totiž pravidelne valorizujú dôchodky a pri prepočítaní sa zvýši aj suma exekučnej zrážky. Meniť výšku nemôže len na žiadosť dôchodcu ako dlžníka a nemôže zohľadniť ani jeho nepriaznivú životnú situáciu, v ktorej sa ocitol.

Ako sa určí výška zrážanej sumy

6. Suma zrážky z dôchodku sa určí tak, že z dôchodku sa odpočíta tzv. základná suma a zvyšok dôchodku sa zaokrúhli nadol na sumu deliteľnú tromi vyjadrenú v eurocentoch a rozdelí sa na tri časti (tretiny).

Prvá tretina je určená na uspokojenie všetkých pohľadávok.
Druhá je určená na uspokojovanie prednostných pohľadávok.
Tretia sa pripočíta k základnej sume, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť.

Na úhradu pohľadávky možno použiť jednu alebo dve tretiny.

Ak ide o pohľadávku neprednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvej tretiny.
Ak ide o pohľadávku prednostnú, zrážka sa vykoná v rozsahu prvých dvoch tretín.

Príklad: Máte starobný dôchodok 420,60 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy (199,48 eura) sa na tretiny rozdelí suma 221,10 eura. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu neprednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 73,70 eura mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 346,90 eura mesačne. Ak sa vykonávajú zrážky na úhradu prednostnej pohľadávky, suma zrážky bude 147,40 eura mesačne a poberateľovi dôchodku sa bude vyplácať 273,20 eura mesačne.

Iný postup nastáva v situácii, ak po odpočítaní základnej sumy zvyšok dôchodku presahuje 150 percent sumy životného minima. Vtedy sa suma, ktorá 150 percent sumy životného minima presahuje, zrazí bez obmedzenia a pripočíta sa k prvej tretine zo sumy, ktorá zodpovedá 150 percentám sumy životného minima. Aj v týchto prípadoch sa na vymoženie pohľadávky použije prvá tretina, ak je pohľadávka neprednostná, respektíve prvá a druhá tretina, ak je pohľadávka prednostná.

Príklad: Starobný dôchodok je 590,80 eura mesačne. Po odpočítaní základnej sumy 199,48 eura je suma dôchodku 391,32 eura. Z tejto sumy sa pripočíta k prvej tretine 92,10 eura (391,32 – 299,22). Na tretiny sa rozdelí suma zodpovedajúca 150 percentám sumy životného minima 299,22 eura. Každá tretina potom predstavuje sumu 99,74 eura. Suma presahujúca 150 percent sumy životného minima sa pripočíta k prvej tretine, ktorá po tomto pripočítaní bude 191,84 eura (99,74 + 92,10).

Aká suma musí dôchodcovi ostať

7. Poberateľovi dôchodku sa nesmie z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 100 percent sumy životného minima, teda 199,48 eura mesačne. Zvýšenie základnej sumy na každú ďalšiu vyživovanú osobu je 50 percent sumy životného minima, to znamená 99,74 eur mesačne po zaokrúhlení na eurocent nadol.

Ak je pohľadávkou výživné pre maloleté dieťa, nesmie sa z mesačnej sumy dôchodku zraziť základná suma, ktorou je 70 percent zo 60 percent sumy životného minima.

Príklad: Invalidný dôchodok je 350,60 eur mesačne. Dôchodca vyživuje manželku. Základná suma, ktorá sa nesmie z dôchodku zraziť je 299,22 eura (199,48 + 99,74). Po odpočítaní základnej sumy od sumy dôchodku a zaokrúhlení na najbližší eurocent nadol na sumu deliteľnú tromi sa na tretiny rozdelí suma 51,36 eura. Ak sa zrážky vykonávajú na úhradu neprednostnej pohľadávky, zrážka bude 17,12 eur mesačne a ak sú zrážky na úhradu prednostnej pohľadávky, zrážka bude 34,24 eura mesačne.

8. Ak je dlžný dôchopdca v zariadení sociálnych služieb, exekúcii nepodlieha suma, ktorou hradí pobyt a suma vreckového v zariadení. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí dôchodcovi zostať mesačne z jeho dôchodku najmenej 25 percent sumy životného minima (49,87 eura) a v zariadení bez stravovania musí zostať mesačne z dôchodku najmenej 75 percent sumy životného minima (149,61 eura).

Ako sa dá problému predísť

9. Problémom spojeným s exekúciou sa dá predísť a to tak, že ešte pred vydaním uznesenia o nariadení zrážok z dôchodku, prípadne pred začatím exekučného konania, mal by sa dôchodca alebo jeho rodina čo najskôr skontaktovať s veriteľom a požiadať ho napríklad o odklad, splátkový kalendár alebo zníženie splátky dlžnej sumy.

Dlh môže vymáhať aj Sociálna poisťovňa

10. Splátky môže vymáhať aj Sociálna poisťovňa. Od 1. júla 2017 novela zákona o sociálnom poistení zaviedla nový spôsob vymáhania pohľadávok. Ide o vymáhanie, ktoré vykonáva a riadi Sociálna poisťovňa prostredníctvom tzv. „správneho výkonu“.

Sociálna poisťovňa môže dlh fyzickej osoby vymáhať:
•prikázaním pohľadávky z účtu v banke
•zrážkami zo mzdy
•zrážkami z dávok vyplácaných Sociálnou poisťovňou

Sociálna poisťovňa môže dlh právnickej osoby vymáhať:
•prikázaním pohľadávky z účtu v banke

Banky sú povinné oznamovať Sociálnej poisťovni čísla účtov povinných osôb (dlžníkov) a zostatky na nich. O zamestnávateľoch, ako aj o poberaní dávok má Sociálna poisťovňa informácie z vlastných zdrojov.

Doterajšie spôsoby vymáhania pohľadávok zostávajú aj po 1. júli 2017 zachované:
•exekúcie
•mandátna správa
•splátkové kalendáre
•uplatnenie v konkurzoch
•uplatnenie v reštrukturalizáciách
•uplatnenie v procese oddlženia fyzickej osoby
•prihlásenie do likvidácie
•prihlásenie do dedičského konania
•uplatnenie v trestných konaniach

ZDROJ: Sociálna poisťovňa, ústredie

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.