10.01.2018, 19:52

Dividendy „z raja“ sa zdania vysokou zrážkou

Ako môžete zarobiť na dividendách? Kedy ich zdaniť a kedy z nich odviesť odvody? Čo s podielmi na zisku, ak sa prijímajú zo zahraničia? Zmeny, ktoré sa podstatne týkajú vyplácania uvedených podielov v tomto roku, vysvetľujú odborní poradcovia.

Biznis, dovolenka - ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

1. Podstatná novinka
Zdaňovanie podielov na zisku prešlo od januára roku 2017 výraznou zmenou, akou?
Najdôležitejšou zmenou je, že pred spomínaným rokom neboli dividendy predmetom dane z príjmov. Podliehali len
zdravotným odvodom. Štát však rozhodol, že od roku 2017 sa opäť zdaňujú. Pritom treba brať na zreteľ, že zdanenie dividend prebieha vždy podľa právnej úpravy, ktorá platí či platila v tom roku, keď sa dosiahol zisk určený na vyplatenie.

2. Právne vzťahy
Ktoré ďalšie faktory sú rozhodujúce pre vyplatenie podielov na zisku?
Ich zdanenie závisí od niekoľkých faktorov: od typu príjemcu dividendy (či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu), od typu štátu, odkiaľ podiely plynú (zo Slovenska alebo zo zahraničia), a od miesta príjemcu podielov (či je miestom zdanenia Slovensko alebo zahraničie). Pri fyzických osobách je pri zdanení dividend dôležitý vzťah k ich platiteľovi, pretože fyzické osoby treba rozlišovať podľa toho, aký vzťah majú voči firme, prípadne družstvu, ktoré im dividendu vypláca. Dôležité je teda sledovať právne vzťahy medzi nimi, napríklad, či ide o majiteľa alebo konateľa firmy (napríklad eseročky), člena dozornej rady akciovky alebo člena družstva, prípadne či ide o zamestnanca, ktorý nemá žiadny obchodno-právny vzťah k firme/družstvu.

3. Percentá zdanenia podielov
Akým percentom sa zdaňujú podiely na zisku?
Pre zaujímavosť – daň z dividend sa u nás neplatila od roku 2004, odvtedy platilo pravidlo zdaňovania ziskov iba raz.
Momentálne sa však vraciame k systému spred spomínaného roka. Zisk dosiahnutý právnickou osobou sa tak zdaňuje na úrovni právnickej osoby sadzbou dane 21 percent a zároveň sa dividendy vyplatené z tohto zisku spoločníkom dodatočne zdaňujú sadzbou sedem percent alebo 35 percent. Veľkým nedostatkom tohto systému je, že daň z dividend postihne slovenských vlastníkov firiem, čo zásadne narúša atraktivitu nášho daňového systému, ktorý bol založený na princípe zdaniť ten istý príjem iba raz.

4. Definícia v zákone
Čo všetko patrí medzi zdaniteľné podiely na zisku?
Zákon o dani z príjmov definuje, ktoré príjmy sa zdaňujú. Zaraďujeme sem: 1. podiel na zisku, ktorý sa vypláca zo zisku
obchodnej spoločnosti alebo družstva, a to osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní, členom štatutárneho
orgánu (tantiéma) a tiež členom dozorného orgánu (tantiéma). 2. podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti
alebo družstva, 3. vyrovnací podiel a 4. podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.

5. Zdravotné odvody z dividend
Ako sa odvádzajú zdravotné odvody z dividend v rôznych obdobiach v minulosti?
Z dividend zo ziskov dosiahnutýchza roky 2011 až 2016 sa platia zdravotné odvody (daň nie) nasledujúcim spôsobom.
Na roky 2011 – 2012 sa vzťahuje sadzba 10 percent (päť percent pre zdravotne postihnutých), poistenec sám oznamuje sumu vyplatenej dividendy poisťovni do 31. mája v nasledujúcom roku. Z objemu dividend sa odpočíta oslobodené minimum (50 percent z priemernej mesačnej mzdy a zohľadní sa maximálny vymeriavací základ 60-násobok priemernej mesačnej mzdy). Na roky 2013 – 2016 sa vzťahuje sadzba 14 percent pre všetkých bez rozdielu a bez oslobodeného
minima. Odvody sa platia preddavkovo, teda vyplácajúca spoločnosť z nich odvedie preddavok na zdravotné odvody
hneď pri vyplatení, do 8. dňa po skončení mesiaca, keď sa vyplatili.

6. Správanie podnikateľov
Zvyknú si podnikatelia posúvať vyplácanie podielov na zisku – dividend do budúcnosti, aby si ich vyplatili takpovediac „v lepších“ časoch?
Podnikatelia si ich zvyknú častejšie skôr nevyplácať než vyplácať. Z akého dôvodu, o tom nehovoria. Uvidíme, či sa ich
správanie v budúcnosti zmení.

7. Rozhodujúci rok
Platia odvody z dividend aj tie osoby, ktoré majú zdravotné poistenie v zahraničí?
Nie. Zdravotné poistenie platia iba podielnici, ktorí sú zdravotne poistení na Slovensku. Nezabudnite, že pri vyplácaní
dividendy v súčasnosti nerozhoduje to, v ktorom roku sa vyplatí, ale za ktorý rok sa vykázal zisk – odvody sa musia
odviesť za podmienok platných na daný rok.

8. Rôzna výška zrážkovej dane
Na ktoré situácie sa vzťahuje zdanenie podielov na zisku zrážkou?
Zdanenie zrážkou, a to vo výške sedem (prípadne 35) percent, nastane v týchto prípadoch: pri dividende zo zisku pozemkového spoločenstva vyplácanej fyzickej osobe (rezidentovi SR) je to vo výške sedem percent, ďalej pri dividende vyplácanej fyzickej osobe (nerezidentovi SR) je to tiež vo výške sedem percent a napokon pri dividende vyplácanej daňovníkovi nezmluvného štátu je to vo výške 35 percent.

9. Podiely na zisku v daňovom priznaní
V akých prípadoch sa podiely na zisku zdania v daňovom priznaní?
Ide o nasledujúce situácie – pri fyzickej osobe v prípade dividendy zo zisku pozemkového spoločenstva zo zahraničného
zdroja sa dividendy uvedú v daňovom priznaní neznížené o výdavky a zdania sa sadzbou sedem percent. Pri fyzickej osobe v prípade dividendy zo zisku pozemkového spoločenstva, ale zo zahraničného zdroja v nezmluvnom štáte, sa v priznaní uvedú dividendy neznížené o výdavky a zdania sa sadzbo

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.