02.05.2018, 00:00

Zákon pri pôde určuje rôzne limity

Zákon pri pôde určuje rôzne limity
Zdroj: Reuters

1. Práva a povinnosti, ktorých sa treba držať pri nájme pozemku

Všeobecné náležitosti nájomnej zmluvy sú vymedzené v Občianskom zákonníku. Podstatou nájomnej zmluvy je prenechanie veci na užívanie alebo aj na branie úžitkov. V nájomnej zmluve musí byť vec vymedzená individuálne (nie druhovo), musí byť zrejmá dočasnosť zmluvy (možnosť ukončenia) a jej odplatnosť (stanovenie nájomného).

Napriek tomu, že na účinnosť nájomnej zmluvy nie je potrebný vklad do katastra nehnuteľností, je viac ako vhodné, aby nájomná zmluva pozemku spĺňala aj náležitosti katastrálneho zákona. To znamená, aby prenajímaný pozemok bol v nájomnej zmluve označený podľa katastrálneho územia, parcelného čísla, druhu, výmery, ako aj údajom, či ide o pozemok vedený ako parcela registra „C“ alebo registra „E“.

V prípade poľnohospodárskej pôdy je potrebné dodržať aj náležitosti zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Zákon pri niektorých typoch zmlúv alebo pozemkov stanovuje limity na výšku nájomného, ako aj dĺžku nájomnej zmluvy. Pozemok je v takomto prípade možné využívať výlučne na poľnohospodárske účely.


2. Ako predať, zameniť alebo darovať pozemok, aby ste sa vyhli rizikám

Pri akomkoľvek zmluvnom vzťahu sú jeho účastníci vystavení rôznym rizikám, ktoré sa nedajú pomenovať vo všeobecnej rovine. S prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu je však možné ich eliminovať. Preto je obzvlášť dôležité venovať náležitú pozornosť príprave zmluvy. Akékoľvek nakladanie s nehnuteľnosťami nie je bežnou vecou, a preto by mal prevodca aj nadobúdateľ vždy vyhľadať právnu pomoc, ak sám nemá dostatočné skúsenosti s prípravou zmlúv, ktorými sa prevádzajú nehnuteľnosti.

Z najčastejších rizík je vhodné spomenúť riziko relatívnej neplatnosti zmluvy v prípade konania v omyle, v prípade absencie súhlasu jedného z manželov pri prevode nehnuteľností patriacich do BSM alebo ak sa nedodržia ustanovenia o zákonnom predkupnom práve pri prevode spoluvlastníckeho podielu.

Pred prevodom poľnohospodárskych pozemkov je tiež potrebné presvedčiť sa, či plánovaný prevod nezakladá povinnosť ponukového konania pred ministerstvom pôdohospodárstva v zmysle zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku.

3. Ktoré obmedzenia platia pri dedení a delení pôd

Zákaz drobenia pozemkov sa týka lesnej a poľnohospodárskej pôdy v extraviláne. Podľa platnej právnej úpravy nemôže na základe právneho úkonu vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako dvetisíc štvorcových metrov, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako päťtisíc štvorcových metrov, ak ide o lesný pozemok. Výnimky z uvedeného pravidla sú v zákone stanovené taxatívne. Zákaz drobenia pozemkov sa nevzťahuje len na prevody pozemkov, ale musí sa rešpektovať aj pri ich prechode na dedičov po smrti poručiteľa, pri vysporiadaní podielového spoluvlastníctva a podobne.

ZDROJ: Matej Marhavý, advokát


Vzor nájomnej zmluvy na pôdu
NÁJOMNÁ ZMLUVA NA POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

Článok I.
Účastníci zmluvy
1. Prenajímateľ: .....................
Adresa: ....................
Banka: ..........
Číslo účtu: IBAN: ..........
(ďalej len ako „prenajímateľ“)
2. Nájomca: ..................
Sídlo: ...........................
Zastúpený: .................
IČO: ...........................
IČ DPH: .......................
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu ....
Banka: ...................
Číslo účtu: IBAN: ..............
(ďalej len ako „nájomca“)


Článok II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto nájomnej zmluvy je prenájom poľnohospodárskej pôdy a ostatnej pôdy nachádzajúcej sa v katastrálnom území ...................., obec ..........zapísanej na LV č. ......, vedenej Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorá je vo vlastníctve prenajímateľa zapísaná na parcelách registra C, ktoré sú v prílohe nájomnej zmluvy a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť nájomnej zmluvy (ďalej len „predmet nájmu“). Prenajímateľ prenajíma a nájomca berie do nájmu predmet nájmu podľa bodu 1 tohto článku zmluvy s celkovou výmerou .................m2.

Článok III.
Účel nájmu
Účelom nájmu podľa tejto zmluvy je poľnohospodárske využitie predmetu nájmu na poľnohospodársku výrobu. Dohodnutý účel nájmu môže nájomca meniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

Článok IV.
Nájomné a spôsob jeho platenia
Zmluvné strany sa dohodli, že ročné nájomné za predmet nájmu je vo výške .............€ (slovom: .......................). Nájomca sa zaväzuj

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.