10.05.2018, 00:00

Novinky v predajoch lesa a dreva

Viete, ako predať či prenajať lesný pozemok a ako pri tom neprerobiť? Viete, aké sú orientačné ceny pri predaji dreva? Dozviete sa v odpovediach expertov a odborných inštitúcií, ktoré sme oslovili.

Švédi využívajú svoje lesy pomerne udržateľne - vďaka ich obrovskej rozlohe a nízkej hustote obyvateľstva to majú jednoduchšie.
Zdroj: Švédsky lesnícky výskumný ústav

Odpovedá Juraj Vanko, podpredseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

1. Dva režimy predaja
V lesoch platí dvojaký režim pri kupovaní pozemkov. Ako to je?

Iný postup je pri spoločnej nehnuteľnosti a iný pri spoločne „obhospodarovanej“ nehnuteľnosti. Pri spoločne obhospodarovaných nehnuteľnostiach pri prevode vlastníctva je nutné rešpektovať iba Občiansky zákonník, ktorý jasne definuje práva spoluvlastníkov. Avšak pri spoločnej nehnuteľnosti je nutné rešpektovať aj zákon o pozemkových spoločenstvách, ktorý stanovuje podmienky prevodu na spoluvlastníka a podmienky prevodu na tretiu osobu. A to tak, že pri zámere previesť podiel na spoločnej nehnuteľnosti na tretiu osobu musí záujemca o takýto prevod oznámiť toto prostredníctvom výboru spoločenstva ostatným členom, ktorí tým dostanú možnosť sa o tento podiel uchádzať. Až v prípade, že nikto so spoluvlastníkov neprejaví záujem o jeho kúpu, je možné tento podiel previesť na osobu mimo spoločenstva.

2. Skupovanie záujemcami zvonku
Cez katastre prechádzajú aj také kúpne zmluvy, ktoré nie sú uzavreté v súlade so zákonom. Ako teda vnímate snahy skupovať podiely osobami zvonku, teda mimo spoločenstva?
Je to tak, ale výbor alebo ktorýkoľvek člen spoločenstva zmluvu môže napadnúť na súde a ten ju vyhlási za neplatnú. Zákon jasne hovorí, že ak sa predávajú podiely medzi členmi spoločenstva, predkupné právo ostatných sa nemusí dodržať. Členovia sa medzi sebou dohodnú, spravia zmluvu a je to v poriadku. Ak však niekto chce predať podiely tretej osobe, teda mimo spoločenstva, musí to oznámiť výboru. Výbor oznámi ostatným členom buď na webovej stránke, alebo verejnou vyhláškou, že je tu taká ponuka a zorganizuje celé ponukové konanie. Ak sa niekto z členov s predávajúcim dohodne, tak sa to predá členovi. Ak k dohode nedôjde a vlastník to chce predať inej osobe ako členovi spoločenstva, môže tak urobiť, keďže svoje podiely preukázateľne ponúkol a k dohode nedošlo alebo nik o ne nemal záujem.


3. Neúnosná rozdrobenosť
Pozemkové spoločenstvo by sa tak, čo sa týka kúpy podielov, dostalo na úroveň spoluvlastníkov. Malo by tiež predkupné právo na podiely. Čo sa touto zmenou sleduje?
Hlavným cieľom je, aby bolo spoločenstvo ako právnická osoba schopná reálne ekonomicky fungovať. A to je možné iba, ak sa odstráni často neúnosná rozdrobenosť vlastníctva podielov, ktorú nie je možné riešiť vykupovaním podielov členmi spoločenstva, pretože títo často nedisponujú potrebnými financiami. Preto už bude môcť tieto podiely vykupovať samotné spoločenstvo, ktoré zo svojej činnosti dokáže potrebné financie naakumulovať. Takto získané podiely sa síce stanú vlastníctvom spoločenstva, ale – a to je podstatné – aj na nich budú mať svoj podiel aj ostatní členovia spoločenstva, a to v pomere k veľkosti podielu, ktoré v spoločenstve majú.

4. Predaj časti podielov
Dôchodkyňa, ktorá od urbariátu dostáva drevo na kúrenie, sa teda nemusí obávať, že o to príde, ak určitú časť svojich podielov spoločenstvu predá?
Nie, ak však nepredá všetky svoje podiely aj naďalej zostáva členkou spoločenstva so všetkými právami a povinnosťami.

5. Vlastník mimo urbariátu
Ak by sa vlastník chcel pozemkov zbaviť, v obci nežije, čo mu poradíte?
V každom prípade by mal kontaktovať výbor spoločenstva, ktorý pozná miestne pomery a vo väčšine prípadov dokáže takémuto vlastníkovi pomôcť pri sprostredkovaní predaja. Kontakty na členov výboru má k dispozícii príslušný okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, ktorý ich záujemcovi na požiadanie poskytne.

Odpovedá advokátka Jana Marenčíková

6. Prevod podielu
Kto má predkupné právo pri predaji pozemku v urbariáte?
Pri prevode podielu je potrebné rozlíšiť, či podiel prevádzame na iného spoluvlastníka spoločnej nehnuteľnosti alebo na tretiu osobu, ktorá ešte nie je podielnikom v našom spoločenstve. Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi spoločenstva sa nevzťahuje všeobecné ustanovenie o predkupnom práve. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel tretím osobám, musí ho ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe.

7. Ponukové konanie
Ako sa podiel ponúka prostredníctvom výboru ostatným členom?
Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva. Ponuka sa musí uviesť v pozvánke v rámci programu. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov spoločenstva, a to v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi, ktorí ho o zvolanie požiadali, zasadnutie zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov obvodný lesný úrad. V tomto prípade má povinnosti výboru. Okresné úrady, katastrálne odbory, pri zápisoch prevodov vlastnícky

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.