06.06.2018, 23:20

Zbavte sa rizika pri dedení dlhov

Nesplatené pôžičky, faktúry, hypotéka, dlhy na poistnom či na daniach. To všetko sa zahrnie do dedičstva po zosnulom, ktorý mal nielen majetok, ale aj dlhy. Akému riziku sa vystavujú dedičia, vysvetľujú experti z praxe.

Zbavte sa rizika pri dedení dlhov
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá notárka Miriam Imrich Breznoščáková

1. Zodpovednosť za dlh
Zodpovedá dedič za pohľadávku, ktorá nebola zaradená do dedičstva?
Zodpovedá a to môže dediča dostať do neistoty. Naša judikatúra totiž potvrdila, že zaradenie dlhu do pasív dedičstva nie je nezvratným dôkazom toho, či existuje alebo nie. Na druhej strane nezaradenie pohľadávky konkrétneho veriteľa do pasív dedičstva ešte neznamená, že dedič za túto pohľadávku nezodpovedá, teda, že by dlh neexistoval. Dedič zodpovedá za všetky platné pohľadávky, ktoré smrťou poručiteľa nezanikli, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaradené v uznesení o dedičstve v rámci dlhov. Samozrejme, vhodné je, aby boli zaradené do dedičstva, aby o nich dedič vedel.

2. Nezaradená pohľadávka
Čo ak notár v dedičskom konaní dlh do pasív dedičstva nezaradí?
Ak sa dlh do dedičstva nezaradí, a to chcem zdôrazniť, neznamená to automaticky zánik pohľadávky veriteľa voči poručiteľovi a následne jeho dedičovi. Treba si uvedomiť, že notár v konaní o dedičstve „len“ deklaruje prechod práv a povinností. Dedičia to často nevedia. Veritelia, naopak, možno nechcú akceptovať, že uznesenie v konaní o dedičstve, ktoré aj obsahuje určenie dlhu poručiteľa, nezaväzuje dediča voči konkrétnemu veriteľovi, aby jeho pohľadávku zaplatil určitým spôsobom, v určitej výške a lehote. Dedičské rozhodnutie v tomto prípade nie je totiž exekučným titulom pre veriteľa.

3. Spisovanie zápisnice
Ako sa o dlhoch dozvie notár?
O dlhoch poručiteľa sa notár, ktorý je ako súdny komisár poverený prerokovaním konkrétnej dedičskej veci, dozvie napríklad od dedičov, zväčša pri spísaní zápisnice o predbežnom šetrení. Predkladajú mu rôzne zmluvy o pôžičke, výzvy, platobné výmery, úradné rozhodnutia a podobne, ktoré veritelia doručili poručiteľovi za jeho života alebo už po jeho smrti priamo dedičom. Najčastejšie ide o pohľadávky poisťovní, o nedoplatky na daniach, platobné výmery či iné rozhodnutia, ktoré poručiteľovi ukladajú zaplatiť veriteľovi nesplatené úvery a pôžičky aj s príslušenstvom poskytnuté bankami či nebankovými subjektmi, lízingovými spoločnosťami, ale aj o nedoplatky voči správcovi bytového domu. Veľmi často si uplatňujú pohľadávky aj exekútori, ktorí už dlh poručiteľa riešia v exekučnom konaní. Avšak smrť dlžníka je dôvodom na odklad exekúcie až do skončenia konania o dedičstve. Prínosnou je aj lustrácia v Centrálnom registri exekúcií a elektronický systém účtov bánk, ku ktorým má prístup každý notár poverený ako súdny komisár prerokovaním dedičstva.

4. Hrozba sankcie
Dedičia nemusia vedieť, aké dlhy zosnulá osoba zanechala. Poučí ich notár, aké majú možnosti?
Notár dedičov vždy poučí o ustanoveniach Občianskeho zákonníka. Ten odkazuje na postup, ako sa má správať dedič pri uspokojení veriteľov, ak je dedičstvo zaťažené viac dlhmi než aktívami. Porušením zákonom zakotvenej povinnosti sa dedičia vystavujú sankcii. Táto sankcia, spočíva v tom, že sa prelomí miera ich zodpovednosti za dlhy poručiteľa. Veritelia, ktorých pri dispozícii s dlhom dedičia neuspokojili, lebo nerešpektovali zákonný postup, môžu od nich žiadať svoju pohľadávku voči dedičstvu, aj keď je už cena dedičstva vyčerpaná. Teda aj vtedy, ak dedičia už uhradili pohľadávky veriteľov, avšak v rozpore so zákonným postupom. A toto môže byť pre dediča najväčšie riziko.

5. Dodržanie zákona
Ako je určené poradie pohľadávok, ktoré musia dedičia rešpektovať?
Poradie vyplýva z ustanovenia Civilného mimosporového poriadku, ktorý odkazuje na Exekučný poriadok. Určuje, ako sa uspokojujú pohľadávky, teda v akom poradí. V prípade, že dedičia rešpektujú zákonný postup a pohľadávky veriteľov uspokojujú podľa poradia a určeným spôsobom, nevystavujú sa žiadnemu riziku a zodpovedajú podľa Občianskeho zákonníka, teda len do hodnoty nadobudnutého dedičstva. Jedným spôsobom, ako predísť riziku, je požiadať notára o vykonanie konvokácie.

6. Poradie pohľadávok
Aké poradie pri uspokojení pohľadávok treba dodržať?
Ako prvé sa vyrovnávajú trovy exekúcie okrem tých, ktoré vznikli v súvislosti s vedením exekúcie inými spôsobmi než predajom nehnuteľnosti. V poradí druhé sú nedoplatky výživného na maloleté dieťa splatné ku dňu rozvrhu. Nasledujú pohľadávky zabezpečené záložným právom podľa poradia rozhodujúceho pre ich uspokojenie. Po nich nasledujú: pohľadávka, ktorú oprávnená osoba už vymáhala v exekúcii, pohľadávky na daniach, poplatkoch, clách, poistnom na zdravotné poistenie, poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie. A až potom ostatné pohľadávky. V prípade, že dedičia rešpektujú zákonný postup a pohľadávky veriteľov uspokojujú podľa poradia a určeným spôsobom, nevystavujú sa žiadnemu riziku a zodpovedajú podľa Občianskeho zákonníka, teda len do hodnoty nadobudnutého dedičstva.

7. Spochybnená pohľadávka
Notár zahrnie dlh do pasív proti vôli dedičov, môže tak urobiť?
Môže, k zaradeniu dlhu do pasív dedičstva proti vôli dedičov môže dôjsť len v niektorých prípadoch. Zaradí sa najmä vtedy, ak bola vykonaná konvokácia – výzva veriteľom, aby si v určenej lehote uplatnili pohľadávky, a tí tak urobili. Ak veritelia v ustanovenej lehote prihlásia svoje pohľadávky a tie bude súd považovať za zistené, zahrnie ich do pasív dedičstva aj proti vôli dedičov. K ostatným dlhom okrem týchto dvoch prípadov môžu dedičia zaujímať svoje stanoviská, čo v praxi znamená, že bežné pohľadávky veriteľov neuznávajú a do pasív sa nezaradia a veriteľ môže podať už vyššie spomínanú určovaciu žalobu.

8. Odmietnutie dedičstva
Čo to znamená pre dediča, ak dedičstvo odmietne?
Odmietnutie dedičstva je jednostranný právny úkon, ktorým dedič vyhlasuje, že sa nechce stať dedičom. Zákon predpisuje pre tento inštitút osobitnú formu a lehotu. Čo sa týka formy, zákon upravuje dve, a to ústne vyhlásenie na súde alebo písomné vyhlásenie zaslané súdu. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom upovedomený o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia. Vyhlásenie o odmietnutí alebo neodmietnutí dedičstva

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.