29.04.2015, 00:01

Zarábajte viac ako „tisícku“. Toto sú najlepšie platené pozície

HN vám prinášajú zoznam„horúcich“ voľných pozícií s nadštandardným finančným ohodnotením. Ďalšie nájdete dnes exkluzívne v Hospodárskych novinách.

Článok vznikol v spolupráci s istp.sk. Aktuálne pracovné ponuky nájdete TU.

1. Metodik pre Národnú sústavu povolaní
Miesto výkonu práce: Trexima Bratislava
Náplň práce: Orientácia a využívanie národných a medzinárodných klasifikácií a číselníkov z oblasti trhu práce a celoživotného vzdelávania (najmä ISCO-08, SK ISCO-08, NACE Rev. 2, SK NACE Rev. 2, EKR, NKR, ISCED, ŠKOV a pod. ) – prehľad, vzájomné väzby a spojitosti. Orientácia v medzinárodných a národných legislatívnych predpisoch, odporúčaniach a smerniciach EÚ v nadväznosti na trh práce a celoživotné vzdelávanie – monitorovanie zmien a návrhy na implementácie nových klasifikácií a číselníkov, resp. vlastných databáz. Znalosť práce s informačnými systémami – správa a aktualizácia klasifikácií a číselníkov, tvorba prevodníkov. Vedenie školení a metodické usmerňovanie pri používaní klasifikácií, číselníkov a prevodníkov. Spracúvanie funkčných špecifikácií, návrhy na inovácie nových systémových prvkov. Tvorba metodických materiálov, správ, štúdií a analýz z prostredia trhu práce vrátane prezentácií. Kontrola dokumentov z oblasti trhu práce v súvislosti so správnou štylistikou a spisovnou slovenčinou. Znalosť odbornej terminológie a poznatky z oblasti mzdových štatistík, zamestnanosti, mobility a celoživotného vzdelávania.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov Ekonomické vedy, odborná prax aspoň 3 roky
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: ditetova@trexima.sk

2. Vedúci kvality
Miesto výkonu práce: RBS Tatry, Spišská Nová Ves
Náplň práce: Tvorba metodických postupov a celkové zlepšovanie kvality, implementácia nových produktov do výroby a tvorba ich dokumentácie, vypracovanie štandardov kontroly kvality produktov na základe výkresovej dokumentácie (t. j. štandardy a záznamy pre vstupnú a výstupnú kontrolu kvality produktov, kontrolu výrobného procesu, periodickú kontrolu), metrológia a evidencia nástrojov na meranie, príprava firmy na rôzne druhy auditov, manažment interných auditov, riešenie reklamácií, tvorba nápravných opatrení a ich aplikácia do výrobných procesov, udržiavanie a zdokonaľovanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008, vodičské oprávnenie skupina B, znalosť Microsoft Word – pokročilá, Microsoft Excel – pokročilá, Microsoft Outlook – pokročilá, Microsoft PowerPoint – pokročilá, dobrá znalosť systémov kvality, ISO noriem, znalosť technickej dokumentácie, schopnosť riadiť oddelenie kvality (3 zamestnanci), schopnosť pracovať pod stresom a vysoké pracovné nasadenie.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax aspoň 3 roky
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: viera.sajverova@rbstatry.eu

3. Obchodný zástupca
Miesto výkonu práce: Cappon, Lučenec
Náplň práce: Predaj textilu veľkoobchodným zákazníkom, získavanie nových zákazníkov. Požiadavky: vodičské oprávnenie skupina B, znalosť anglického jazyka – elementárna: A1 a A2, Microsoft Word – elementárna, Microsoft Excel – elementárna, Microsoft Outlook – elementárna, OMEGA – elementárna.
Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie, odborná prax aspoň 2 roky
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: 4. 5. 2015
Kontakt: cappon@cappon.sk

4. Frontend developer
Miesto výkonu práce: Anovative, Košice
Náplň práce: Analýza a návrh užívateľskej interakcie s komplexnými webovými aplikáciami, implementácia návrhu užívateľských rozhraní v spolupráci s backendom, nutná znalosť anglického jazyka na pokročilej úrovni (B1 a B2), znalosť HTML – vysoká, PHP – vysoká, Javascript – vysoká, pokročilá znalosť HTML, CSS – pokročilá, pokročilá znalosť jazyka JavaScript. Ďalšie požiadavky predstavujúce výhodu: znalosť PHP frameworku Nette, znalosť rest API, znalosť UX a UI pre vizualizáciu dát, prezentácia aplikácií, na ktorých tvorbe ste sa podieľali.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, prax aspoň 1 rok
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: 18. 5. 2015
Kontakt: office@anovative.com

5. Poradca/kouč
Miesto výkonu práce: Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava
Náplň práce: Zabezpečuje implementáciu vzdelávacej časti projektu v stanovenom regióne. Je aktívny v komunikácii so základnými školami, s ich riaditeľmi a učiteľmi vo všetkých fázach projektu. Je nápomocný vo vzťahu k základným školám, hlavne k učiteľom anglického jazyka, ktorým pomáha počas implementácie projektu, a to aj formou realizácie vzorových hodín v súlade s projektom. Pri výkone svojej práce je flexibilný a mobilný. Vodičské oprávnenie: skupina B, znalosť anglického jazyka (C1 a C2), pokročilé ovládanie Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Windows; najmenej  5-ročná prax s výučbou anglického jazyka, učiteľ s aprobáciou anglický jazyk výhodou, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, výborné komunikačné schopnosti, motivačný list v anglickom jazyku, ochota pracovať v teréne, t. j. na školách.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odborná prax aspoň 5 rokov
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: alena.kovacikova@mpc-edu.sk

6. Vedúci úseku kvality
Miesto výkonu práce: Rea Slovteam, Banská Bystrica
Náplň práce: Vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola vyrábaných dielcov (vedenie a archivácia k tomu príslušnej predpísanej dokumentácie), evidencia kalibrácie meradiel, spolu s požiadavkami na nákup nových a vyraďovanie poškodených meradiel, riešenie chybovosti vo výrobe, ako aj reklamácií v rámci svojej kompetencie, vedenie evidencie a protokolárne odovzdávanie meracích prístrojov v čase svojej neprítomnosti.
Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie v odbore strojárstvo, bez požiadavky na prax
Mzdové ohodnotenie: do 1 000 eur
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: reaslovteam@reaslovteam.sk

7. Senior Professional – Java Developer
Miesto výkonu práce: Senacor FSG GmbH, organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, Košice
Náplň práce: Vývoj softvéru na profesionálnej úrovni, analýza požiadaviek na funkčnosť systémov, navrhovanie softvérových architektúr, samostatný dizajn, vývoj a testovanie, reviews, ktoré kolegom pomáhajú, koncepcia a kontinuálna optimalizácia metód a procesov pre vývoj softvéru, zavádzanie nástrojov a frameworkov, ktoré zvyšujú našu efektivitu. Požiadavky: diplom v informatike alebo príbuznom odbore, aspoň 3 roky praktických skúseností s objektovo orientovaným programovaním, z toho aspoň jeden rok technické vedenie projektu (alebo jeho časti), hlboké vedomosti v nasledujúcich oblastiach: OOAD s UML, JAVA a JEE (štandardy, programovanie a patterns), Application-Server (Bea WLS, IBM WebSphere, JBoss), internetové technológie, vedomosti v oblastiach WebService štandard, XSLT a Struts výhodou, pripravenosť neustále sa vzdelávať, nadpriemerná inteligencia a schopnosť abstraktného myslenia, tímový hráč a komunikatívnosť. Znalosť anglického jazyka na aktívnej úrovni, nemeckého jazyka na pokročilej úrovni.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého alebo tretieho stupňa, prax aspoň 3 roky
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: human-resources@senacor.com

8. Lekár bez špecializácie na neurologické oddelenie
Miesto výkonu práce: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica
Náplň práce: Diagnostická a preventívno-liečebná činnosť vykonávaná lekárom.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, prax aspoň 1 rok
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: personalne@nspskalica.sk

9. Procesný inžinier laserového zvárania
Miesto výkonu práce: ArcelorMittal Tailored Blanks Senica
Náplň práce: odborné riešenie problémov vedúce k efektívnosti a produktivite na oddelení údržby a výroby, plánovanie a zabezpečovanie realizácie špecifických technologických projektov, hodnotenie technickej koncepcie hlavných projektov, podpora technických pracovníkov na danom pracovisku pri zavádzaní nových výrobkov alebo procesov alebo ich zmien, podávanie návrhov na zlepšovanie procesov IMS, aktívna účasť na projekte bezpečnosti „Journey to zero“, WCM – aktívny člen WCM tímu, zabezpečovanie nábehu nových produktov, prípadne procesov v závode a s tým súvisiacej dokumentácie, spolupráca s AMTB corporate – reprezentovanie AMTB Senica počas stretnutí zameraných na zlepšovanie procesov, návšteva sesterských spoločností s cieľom výmeny najlepších postupov, sledovanie výkonu závodu a zisťovanie pravidelne sa opakujúcich nedostatkov, analýza a návrh na ich zlepšenie, podpora projektového tímu počas implementácie zmien v závode, zabezpečenie IMS v procese zlepšovania, spolupráca pri preskúmaní požiadaviek zákazníkov, dodržiavanie internej dokumentácie súvisiacej so zlepšovacím procesom a analýzami, dodržiavanie príslušných bezpečnostných a technických predpisov a predpisov o BOZP a PO, zabezpečenie plnenia legislatívnych a iných predpisov vzťahujúcich sa k riadeniu výrobného procesu, činnosti zodpovedajúce tejto funkcii uvedené v ostatných dokumentoch IMS, SMK, SEM a BOZP, kontrola dodržiavania predpisov BOZP a PO a používania OOPP, MS Office, Blank Vista – Comshare, Share point, Intranet, ccalc, Armexsys, MS Outlook, ISD – informačný systém dokumentácie, organizačné schopnosti, spoľahlivosť, trpezlivosť, komunikatívnosť a tímová práca, prezentačné schopnosti, seriózna a kompetentná osobnosť so samostatným vystupovaním, analytické schopnosti, hľadanie praktických riešení.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prax aspoň 1 rok
Mzdové ohodnotenie: od 1 500 do 2 000 eur
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Silvia Filková, tel.: +421346366611

10. Generálny štátny radca
Miesto výkonu práce: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Bratislava
Náplň práce: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom štátu na úrovni ministerstva. Plnenie úloh súvisiacich s prípravou SK PRES v pôsobnosti odboru verejného obstarávania. Organizovanie a koordinovanie medzinárodných súťaží uverejnených vo Vestníku Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev a Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie. Koordinovanie procesu posudzovania správnosti priebehu výberových konaní na diplomatických misiách SR v zahraničí a navrhovanie postupov v procese verejného obstarávania tak, aby boli dodržané platné právne predpisy, interné predpisy a aby bola zachovaná efektívnosť a transparentnosť obstarávacieho procesu. Koordinovanie diplomatických misií SR v zahraničí (zastupiteľské úrady SR, generálne konzuláty SR, stále misie SR a slovenské inštitúty SR v zahraničí) v procese uzatvárania zmlúv v oblasti správy prevádzky majetku vo vlastníctve SR v zahraničí.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prax aspoň 2 roky
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: ladislav.kostolny@mzv.sk

11. Hlavný štátny radca
Miesto výkonu práce: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Bratislava
Náplň práce: Koncepčná a koordinačná činnosť v oblasti hospodárenia a nakladania s majetkom štátu na úrovni ministerstva. Plnenie úloh súvisiacich s prípravou SK PRES v pôsobnosti odboru verejného obstarávania. Organizovanie a koordinovanie medzinárodných súťaží uverejnených vo Vestníku Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev a Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie. Koordinovanie procesu posudzovania správnosti priebehu výberových konaní na diplomatických misiách SR v zahraničí a navrhovanie postupov v procese verejného obstarávania tak, aby boli dodržané platné právne predpisy, interné predpisy a aby bola zachovaná efektívnosť a transparentnosť obstarávacieho procesu. Koordinovanie diplomatických misií SR v zahraničí (zastupiteľské úrady SR, generálne konzuláty SR, stále misie SR a slovenské inštitúty SR v zahraničí) v procese uzatvárania zmlúv v oblasti správy prevádzky majetku vo vlastníctve SR v zahraničí.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prax aspoň 2 roky
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: ladislav.kostolny@mzv.sk

12. Strojný inžinier
Miesto výkonu práce: Edscha Veľký Meder, Dunajská Streda
Náplň práce: Hľadáme výrobného špecialistu, ktorý bude pracovať vo výrobe automobilových modulov a spolupracovať pri riešení problémov vo výrobe. Hlavné činnosti: technológia a výroba, riešenie výrobných problémov, spoluúčasť pri riadení výroby, zodpovednosť za kvalitu výrobkov, nastavenie a kontrola pracovných podmienok a dokumentácie, tvorba a analýza vo výrobných procesoch, zlepšovanie výrobných procesov, zaškoľovanie personálu na obsluhovanie zariadenia/výrobnej linky, starostlivosť o klientov, monitorovanie ich potrieb, poradenstvo v oblasti zlepšovania a zefektívnenia výroby, zreálňovanie očakávaní klienta (očakávania klienta vs. reálne možnosti stroja/výrobnej linky), spolupráca s vedúcimi a inými oddeleniami.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné technológie – strojárske technológie, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore výrobné inžinierstvo – strojárska technológia, prax aspoň 2 roky
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: 3. 8. 2015
Kontakt: MLaszloova@edscha.com

13. Strojársky špecialista vo výskume a vývoji
Miesto výkonu práce: Výstavba vodných elektrární, Ilava
Náplň práce: Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied. Vodičské oprávnenie skupina B, anglický jazyk na pokročilej úrovni (B1 a B2).
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: duranova@vve.sk

14. Odborný lekár – psychiater
Miesto výkonu práce: Krankas, Žilina
Náplň práce: Odborný lekár – psychiater.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – lekárske vedy, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: szovakova@krankas.sk

15. Ekonóm, mzdár, personalista, rozpočtár
Miesto výkonu práce: obec Lúky, Púchov
Náplň práce: Neuvedená.
Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, prax aspoň 1 rok
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Ján Behro, tel.: +421904476287

16. Chirurg
Miesto výkonu práce: Traumed plus, Martin
Náplň práce: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia, traumatológia.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné lekárstvo a špecializačný odbor chirurgia, prax aspoň 3 roky
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Iveta Vajdová, tel.: +421908910531

Foto: flickr.com

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.