17.05.2017, 00:00

Online či písomne? Pri vklade môžete aj ušetriť

Pri vybavovaní formalít ohľadne katastra si dopredu treba určiť, či chcete postupovať písomnou alebo online formou. Elektronický spôsob vám môže ušetriť peniaze.

Viete, že sa na ňom môže nachádzať až o 400 baktérií viac ako na záchodovej doske? Omrvinky a zvyšky jedla medzi tlačidlami na klávesnici vášho počítača, pod počítačom či len tak zmetené mimo vašej pracovnej zóny, sú skvelou živnou pôdou pre baktérie. 
Porazte ich!
–    každý týždeň si aspoň raz pretrite váš pracovný stôl, počítač a iné zariadenie, ktoré používate, dezinfekčnými utierkami
–    ak je to možné, zbavte sa návyku jesť na pracovnom stole – choďte sa radšej prevetrať na čerstvý vzduch a najedzte sa mimo kancelárie
Zdroj: pixabay.com

Podávanie návrhu na vklad. Všeobecný postup krok za krokom:

Návrh na vklad môžete podať písomne alebo elektronicky. Podáva sa na príslušnom katastrálnom úrade.
V prípade písomného spôsobu návrh obsahuje:
u fyzickej osoby – meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu,
pri firme – obchodné meno, názov a sídlo,
v oboch prípadoch: označenie správy katastra, ktorej sa návrh adresoval a označenie právneho úkonu (vznik, zmena, zánik práva k nehnuteľnosti).

V prípade, že návrh na vklad podávate elektronicky cez katasterportal.sk, postupujte cez ikonu „Elektronické formuláre“ a „Podanie oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad“. Potom musíte zadať, o aký právny úkon ide (kúpna zmluva, darovacia zmluva atď.). Uvediete technické údaje týkajúce sa prevodu.

Pozor, máte možnosť ušetriť. Ak robíte vklad elektronicky, zľava z poplatku je 15 eur.

Čo sa deje ďalej? Oznámenie o zamýšľanom návrhu v elektronickom tlačive sa zverejní na webovej stránke úradu. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia nepodáte návrh na vklad, úrad ho vymaže.

Tieto prílohy budete potrebovať pri vkladaní

a) zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti (v dvojitom vyhotovení),
b) listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak nie je na liste vlastníctva,
c) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo nie je na liste vlastníctva,
d) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje, zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k nemu,
e) dohoda o splnomocnení, ak vás zastupuje splnomocnenec,
f) oznámenie v papierovej podobe. Správa katastra na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia návrhu na vklad.

Postup katastrálneho úradu

Okresný úrad preskúma, či má zmluva predpísanú formu, či neodporuje zákonu, či prevodca môže nakladať s nehnuteľnosťou. Ak sú podmienky splnené, vklad povolí. V opačnom prípade návrh zamietne. Rozhodnutie o povolení vkladu platí dňom vydania. Správa katastra doručí rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu všetkým účastníkom.

Rozhodnutie o vklade okrem iného obsahuje:
názov okresného úradu, číslo vkladu, označenie účastníkov, označenie právneho úkonu a dotknutých nehnuteľností, deň rozhodnutia aj začiatku platnosti.

Situácie, ktoré môžu nastať pri vklade

Prerušenie konania

Návrh na vklad sa preruší, ak:
a) sa začalo konanie o predbežnej otázke,
b) ste nezaplatili poplatok,
c) vás ako účastníka konania vyzvali, aby ste v určenej lehote predložili listinu, ktorá potvrdzuje vaše právo k nehnuteľnosti, alebo aby ste odstránili nedostatky,
d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní,
e) vám predbežným opatrením nariadili, aby ste s nehnuteľnosťou nenakladali,
f) je vaše právo nakladať s nehnuteľnosťami obmedzené.

Zastavenie konania

Návrh na vklad sa zastaví, ak:
a) návrh nepodal účastník konania,
b) ako účastník konania ste odstúpili od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad,
c) návrh na vklad sa už zamietol,
d) ste vzali návrh späť a ostatní účastníci s tým súhlasili,
e) ste nezaplatili poplatok,
f) ste v určenej lehote neodstránili nedostatky návrhu,
g) vo veci koná iná správa katastra.
Proti rozhodnutiu o zastavení konania sa za istých okolností nemožno odvolať.

Zamietnutie vkladu

Správa katastra doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu sa však dá odvolať. Odvolanie sa podáva na správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak správa katastra odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, rozhodne o ňom súd.

Novinky za rok 2016

– V porovnaní s krajinami V4 sme na prvom mieste v jednoduchosti registrácie nehnuteľností. Každý záujemca si môže zobraziť z pohodlia domova akýkoľvek pozemok kdekoľvek na Slovensku. Zmen

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.