18.09.2017, 00:00

Čo má obsahovať kúpna zmluva

Zmluva je rozsiahlejšia. Uzatvára sa vždy nielen podľa Občianskeho zákonníka, ale aj zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý určuje ďalšie náležitosti. Ak chýbajú, katastrálny odbor okresného úradu vklad nepovolí až do odstránenia nedostatku.

Zmluva, biznis
Zdroj: Dreamstime

( o prevode vlastníckeho práva k bytu uzatvorená podľa § 588 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)

Predávajúci:
Meno a priezvisko: .........
Rodné priezvisko: .........
Rodné číslo: .........
Dátum narodenia: .........
Trvalý pobyt: .........
Štátna príslušnosť: .........

Kupujúci:
Meno a priezvisko: .........
Rodné priezvisko: .........
Rodné číslo: .........
Dátum narodenia: .........
Trvalý pobyt: .........
Osobný stav: .........
Štátna príslušnosť: .........

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto kúpnu zmluvu:

Čl. I Predmet prevodu
1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/podielovým/bezpodielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu .... nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: ..., obec: ..., okres: ..., a to:
- bytu č. ... na .... p. bytového domu so súpisným číslom: ..., vchod: ..., bytový dom je postavený na pozemku - parcele registra „C“ č. ..., byt je zapísaný na liste vlastníctva č. ...
vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti .../....,
- k bytu prislúchajúcemu spoluvlastníckemu podielu o veľkosti .../.... na pozemku – parcele registra „C“ č. ...., druh pozemku: ... o výmere ... m2, pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. ...

Čl. II Predmet zmluvy
1. Predávajúci predáva Predmet prevodu podľa tejto Zmluvy zo svojho výlučného vlastníctva/podielového/bezpodielového spoluvlastníctva (podiel o veľkosti ...) Kupujúcemu, a to za podmienok ustanovených touto Zmluvou.
2. Kupujúci kupuje Predmet prevodu uvedený v tejto Zmluve do svojho výlučného vlastníctva / podielového / bezpodielového spoluvlastníctva (o veľkosti podielu ...) a zaväzuje sa zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy.

Čl. III Prehlásenia zmluvných strán
1. Predávajúci vyhlasuje, že:
a) mu nie sú známe žiadne právne vady Predmetu prevodu;
b) Predmet prevodu nie je ku dňu podpisu tejto Zmluvy zaťažený žiadnym záložným právom, vecným bremenom, predkupným právom, právom nájmu, ani akýmkoľvek iným právom tretej osoby, ktoré by bránilo alebo obmedzovalo výkon vlastníckeho práva k Predmetu prevodu, s výnimkou len tých záložných práv, vecných bremien, predkupných práv, práv nájmu alebo akýchkoľvek iných práv tretích osôb, ktoré sú výslovne uvedené v tejto Zmluve, a to:
- Na Predmete prevodu viazne zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. v účinnom znení.;
- .............


2. Kupujúci vyhlasuje, že okrem výnimiek výslovne uvedených v tejto Zmluve sa pred uzavretím tejto Zmluvy oboznámil s listami vlastníctva, na ktorých je Predmet prevodu zapísaný, vykonal obhliadku Predmetu prevodu, oboznámil sa s právnym aj technickým stavom Predmetu prevodu, jeho vybavením, príslušenstvom, je mu známy stav Predmetu prevodu, nemá voči nim žiadne výhrady a námietky a v tomto skutkovom a právnom stave Predmet prevodu kupuje a prijíma do svojho vlastníctva.


3. Predávajúci sa zaväzuje, že od uzavretia tejto Zmluvy do právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o vklade vlastníckeho práva k Predmetu prevodu podľa tejto Zmluvy do katastra nehnuteľností v prospech Kupujúceho neurobí žiadne právne úkony, ktorými by Predmet prevodu scudzoval, zaťažoval alebo obmedzoval jeho užívanie, neuskutoční žiadne stavebné úpravy bez písomného súhlasu Kupujúceho a neurobí nič, čím by zhoršoval stav Predmetu prevodu. Prípadná, z tejto zmluvy vyplývajúca povinnosť Predávajúceho uzatvoriť záložnú zmluvu s bankou Kupujúceho nie je týmto ustanovením dotknutá. V prípade ak Predávajúci poruší povinnosť ustanovenú v tomto odseku, Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť.


4. V prípade, že sa niektoré z prehlásení Predávajúceho alebo Kupujúceho uvedené v tomto článku Zmluvy ukáže ako nepravdivé a napriek písomnej výzve druhej zmluvnej strany nebude tento závadný stav odstránený ani v lehote 30 (tridsiatich) dní, je takéto porušenie zmluvnej povinnosti dôvodom na odstúpenie od tejto Zmluvy poškodenou stra

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.