18.09.2017, 00:00

Čo má obsahovať kúpna zmluva

Zmluva je rozsiahlejšia. Uzatvára sa vždy nielen podľa Občianskeho zákonníka, ale aj zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorý určuje ďalšie náležitosti. Ak chýbajú, katastrálny odbor okresného úradu vklad nepovolí až do odstránenia nedostatku.

Čo má obsahovať kúpna zmluva
Zdroj: Dreamstime

( o prevode vlastníckeho práva k bytu uzatvorená podľa § 588 Občianskeho zákonníka v spojení s § 5 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)

Predávajúci:
Meno a priezvisko: .........
Rodné priezvisko: .........
Rodné číslo: .........
Dátum narodenia: .........
Trvalý pobyt: .........
Štátna príslušnosť: .........

Kupujúci:
Meno a priezvisko: .........
Rodné priezvisko: .........
Rodné číslo: .........
Dátum narodenia: .........
Trvalý pobyt: .........
Osobný stav: .........
Štátna príslušnosť: .........

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto kúpnu zmluvu:

Čl. I Predmet prevodu
1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom/podielovým/bezpodielovým spoluvlastníkom o veľkosti podielu .... nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území: ..., obec: ..., okres: ..., a to:
- bytu č. ... na .... p. bytového domu so súpisným číslom: ..., vchod: ..., bytový dom je postavený na pozemku - parcele registra „C“ č. ..., byt je zapísaný na liste vlastníctva č. ...
vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu o veľkosti .../....,
- k bytu prislúchajúcemu spoluvlastníckemu podielu o veľkosti .../.... na pozemku – parcele registra „C“ č. ...., druh pozemku: ... o výmere ... m2, pozemok je zapísaný na liste vlastníctva č. ...

Čl. II Predmet zmluvy
1. Predávajúci predáva Predmet prevodu podľa tejto Zmluvy zo svojho výlučného vlastníctva/podielového/bezpodielového spoluvlastníctva (podiel o veľkosti ...) Kupujúcemu, a to za podmienok ustanovených touto Zmluvou.
2. Kupujúci kupuje Predmet prevodu uvedený v tejto Zmluve do svojho výlučného vlastníctva / podielového / bezpodielového spoluvlastníctva (o veľkosti podielu ...) a zaväzuje sa zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy.

Čl. III Prehlásenia zmluvných strán
1. Predávajúci vyhlas

Vyhrajte 5 x predplatné balíka Digital na rok

Zaregistrujte svoju emailovú adresu cez formulár nižšie a ste v žrebovaní.

Tento článok ste dočítali vďaka tomu, že ste predplatiteľom Hospodárskych novín. Ďakujeme, že podporujete kvalitnú žurnalistiku.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.