09.10.2017, 00:00

Čo má byť v kúpnej zmluve na dom

Zmluva na dom je rozsiahlejšia než na byt. Najdôležitejšie je vymenovať v nej nielen všetky identifikačné údaje, ale – pri staršom objekte – aj prípadné chyby a nedostatky. Na všetky detaily upozorňuje advokátka Barbora Koncová z advokátskej kancelárie Koncová & Partners.

Čo má byť v kúpnej zmluve na dom
Zdroj: Dreamstime

VZOR LISTINY

Kúpna zmluva
uzavretá podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
I.
Účastníci zmluvy

Predávajúci:

Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Štátna príslušnosť:

a

Kupujúci:

Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Štátna príslušnosť:


uzatvárajú týmto v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka nasledujúcu kúpnu zmluvu


II.
Predmet zmluvy
1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – stavba – rodinný dom, súp. č. ..., postavený na pozemku parcela registra C č. ... nachádzajúci sa v k. ú. ..., obec .., zapísaný na liste vlastníctva č. ... Okresného úradu .., katastrálny odbor.

2. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa nehnuteľnosti – stavba – rodinný dom súp. č. .., postavený na pozemku parcela registra C č. ... nachádzajúcich sa v k. ú. .., obec .., zapísaný na liste vlastníctva č. ... Okresného úradu .., katastrálny odbor.
(ďalej len predmet zmluvy)

3. Predávajúci týmto predmet zmluvy tak, ako je uvedený a špecifikovaný v čl. II bod 2 tejto zmluvy, touto zmluvou predáva do výlučného vlastníctva kupujúceho a kupujúci do výlučného vlastníctva kupuje predmet zmluvy v uvedenom rozsahu.

III.
Kúpna cena a spôsob jej úhrady
1. Cena predmetu tejto zmluvy uvedeného a špecifikovaného v čl. II. zmluvy bola medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá na sumu vo výške ... eur.

2. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kúpna cena za predmet tejto zmluvy je splatná v lehote do ... dní odo dňa podpisu tejto zmluvy formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho č...

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu riadne a včas, je predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

IV.
Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci týmto vyhlasuje, že predmet tejto zmluvy nemá faktické a ani právne chyby, ktoré by znemožňovali, resp. bránili jeho riadnemu a obvyklému užívaniu.

2. Účastníci zmluvy sa dohodli, že predávajúci je povinný predmet tejto zmluvy fyzicky odovzdať kupujúcemu spolu s príslušnou dokumentáciou vzťahujúcou sa k predmetu zmluvy pri podpise tejto zmluvy.

3. Kupujúci vyhlasuje, že s právnym a faktickým stavom predmetu tejto zmluvy sa oboznámil obhliadkou na mieste samom a ten primerane zodpovedá jeho veku a bežnej údržbe.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností môže podať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Správny poplatok spojený s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva vo výške vyplývajúcej z ustanovení osobitného právneho predpisu uhradí kupujúci.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom súčinnosť potrebnú pre podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a/alebo v konaní o tomto návrhu.

6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu – katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho do katastra podľa zákona č. 162/1995 Z. z. Katastrálny zákon. Zmluvné strany berú na vedomie, že až do právoplatného povolenia vkladu vlastníckeho práva k predmetu kúpy v prospech kupujúceho do katastra okresným úradom sú zmluvnými prejavmi obsiahnutými v tejto zmluve viazané.

7. Ak okresný úrad – katastrálny odbor z akýchkoľvek dôvodov preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, sú zmluvné strany povinné v lehote

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.