StoryEditor

Automatizácia daňového výkazníctva zvyšuje efektivitu a spoľahlivosť

11.05.2023, 00:00

Viac než polovica finančných riaditeľov na Slovensku vidí najväčší potenciál na automatizáciu najmä v daňovej agende a štatutárnom finančnom výkazníctve. O tom, čo prináša proces automatizácie v oblasti daní, hovorí Viera Hudečková, direktorka, a Otakar Weis, manažér, PwC Slovensko.

Ako vy vnímate súčasný stav automatizácie v oblasti daní?

Mnohé slovenské spoločnosti používajú zahraničné podnikové informačné systémy, ktoré môžu byť špecializované na riadenie špecifických činností podniku alebo to často bývajú jednotné systémy nadnárodných spoločností. Žiaľ, často sú tieto systémy z rôznych dôvodov bez adekvátnej slovenskej daňovej lokalizácie. To znamená, že v ERP nie je možné priamo pripravovať daňové priznania ani špecializované daňové výstupy, ale musia byť zostavené manuálne mimo účtovného systému, kompiláciou rôznych výstupov z ERP. V takýchto prípadoch odporúčame, aby sa podniky zamerali na odbúranie manuálnych procesov a využili možnosti automatizácie, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

V čom spočívajú riziká manuálnej prípravy daňových priznaní a výkazov?

Na výpočet dane a prípravu daňového priznania sa využívajú excelové tabuľky, do ktorých vstupujú ručne spracované a rôzne skombinované výstupy z podnikových informačných systémov, pomocné výpočty a mnohé ďalšie manuálne vstupy. Následne tlačivá daňových priznaní sa často celé vypĺňajú ručne. Takýto proces zvyšuje riziko vzniku chýb z nepozornosti, ktoré môžu viesť k nepresnému vykázaniu dane a pokutám. Taktiež archivácia podkladov v týchto prípadoch je problémom - podklady sú neštruktúrované, počas prípravy sa ukladá viac verzií daňových kalkulácií, ktoré častokrát ostanú na pracovnej ploche zamestnanca. V neposlednom rade veľké riziko pre spoločnosti prináša zlyhanie odovzdania procesu na nového zamestnanca.

Aké sú trendy do budúcna v oblasti daní na Slovensku?

Celkovo trend na trhu smeruje k automatizácii daňového výkazníctva. Potvrdzujú to aj výsledky CFO prieskumu, podľa ktorého viac než polovica finančných riaditeľov na Slovensku vidí najväčší potenciál na automatizáciu najmä v daňovej agende a štatutárnom finančnom výkazníctve.

Digitalizácia a automatizácia preniká do všetkých daňových oblastí. Cieľom je zadanie údajov jediný raz a následne ich využiť pre viacero výkazov a zdaňovacích období.

Ktorá oblasť daní je v súčasnosti najmenej automatizovaná?

Hoci mnohé oblasti financií a daní sú už v podnikoch na Slovensku plne alebo čiastočne automatizované, kalkulácie dane z príjmov právnických osôb sa väčšinou stále pripravujú manuálne mimo podnikového informačného systému alebo špecializovanej aplikácie.

image

Viera Hudečková

PwC

Ako spoločnosť PwC pristupuje k príprave daňových priznaní pre svojich klientov?

Tímy spoločnosti PwC Slovensko vyvinuli aplikáciu, ktorá značne automatizuje prípravu daňového priznania a výpočet dane z príjmov právnických osôb.  Corporate Tax Flow je webová aplikácia, ktorá využíva jednotné prostredie a zachytáva celý proces prípravy dane z príjmov právnických osôb od zberu údajov, cez daňové úpravy, komentáre, schvaľovanie úprav až po výstupy, a to v jednom balíku. Údaje možno archivovať spolu s podkladmi a prílohami k úpravám a v budúcnosti sa k nim vrátiť.

Aplikácia  je teraz dostupná aj ako softvér ako služba (software as a service). To znamená, že ak spoločnosti uprednostňujú si sami zostaviť daňové priznanie, prípadne s nami spolupracovať na niektorých čiastkových výpočtoch alebo finálnej kontrole, dáme im prístup do webovej aplikácie Corporate Tax Flow, kde majú k dispozícii rôzne moduly na výpočet daňových úprav, logické kontroly, generovanie formuláru daňového priznania a ďalšie.

Môže pomôcť detailné dokumentovanie každej úpravy v prípade daňovej kontroly? Aké sú trendy v oblasti daňových kontrol?

Mnohé krajiny, vrátane Slovenska, deklarovali svoj záväzok prijať v budúcnosti koncept novej formy spolupráce medzi podnikateľmi a daňovou správou na zlepšenie daňových povinností (Cooperative Compliance). Tento koncept prináša výhody daňovníkom, ktorí majú svoje daňové záležitosti a procesy pod kontrolou a dobre zdokumentované.

Hlavné odlišnosti nášho riešenia Corporate Tax Flow v porovnaní s tradičným vypracovaním výpočtu dane je, že daňové úpravy sa môžu vykonávať prostredníctvom filtrov až na úrovni transakcií. To znamená, že všetky účtovné zápisy za zdaňovacie obdobie sú k dispozícii na ďalšiu analýzu (v porovnaní s úpravami zostatkov v hlavnej knihe používanými v minulosti). Mnohé úpravy sú aktualizované automaticky po nahratí novšej verzie hlavnej knihy alebo denníka, niektoré úpravy sú automaticky generované priamo z podkladov a všetky úpravy vrátane manuálnych môžu mať priamo priložené ďalšie podporné dokumenty. Tento prístup poskytuje transparentnosť a úplný kontrolný záznam daňových úprav. Transakčný prístup je v súlade s prístupom daňových úradov k daňovým kontrolám. Veríme, že v budúcnosti bude základným prvkom daňového vykazovania v rámci tzv. Cooperative Compliance.

Legislatíva Európskej únie v posledných rokoch priniesla dodatočné požiadavky na vykazovanie vo finančnej aj nefinančnej oblasti. Ako by sa mali spoločnosti pripraviť do budúcna na nové daňové povinnosti?

S prichádzajúcimi legislatívnymi zmenami a novou EÚ legislatívou v oblasti daní sa čoraz viac dostávajú do popredia požiadavky transparentnosti, dostupnosti dát a sledovateľnosti vykazovaných informácií. Archivovanie údajov musí byť v súlade s týmito požiadavkami

Označovanie účtov a transakcií pomáha pri klasifikácii povahy účtov a automatizovanej príprave daňových úprav, preto je to aj jedna z kľúčových funkcií našej aplikácie. Napríklad po implementácií Pillar II smernice, ktorou sa zavádza globálna minimálna efektívna sadzba dane (ETR) očakávame, že sa výrazne zvýši potreba sledovania, ktoré transakcie a akým spôsobom ovplyvnili základ dane, aby po ich zmene alebo zmene predpokladov a východiskových informácií v budúcnosti boli spoločnosti okamžite schopné vyhodnotiť, ako im táto transakcia ovplyvní nielen slovenskú daň z príjmov, ale aj prípadnú kvalifikovanú vnútroštátnu dodatočnú daň (Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax) a súčasne zdanenie na úrovni konečnej materskej spoločnosti.

Preto ako základ automatizovaných daňových nástrojov považujeme automatickú aktualizáciu úprav v prípade zmien údajov, teda aby spoločnosti položky zvyšujúce a znižujúce základ dane nemuseli manuálne aktualizovať, ale aby boli prepojené so zdrojovými údajmi a aktualizovali sa automaticky. To samozrejme predpokladá, že daňové kalkulácie a súvisiace výpočty budú spoľahlivo archivované.

image

Otakar Weis

PwC

O ktoré konkrétne oblasti ide, kde vidíte potenciál pre ďalšie vylepšenia existujúcich automatizácií alebo nové nástroje?

Ako sme už spomenuli, cieľom automatizácie je zadanie dát jeden krát a ich využitie pre všetky potrebné kalkulácie a výkazy. Typickým príkladom môže byť výpočet odloženej dane prepojený s výpočtom splatnej dane z príjmov právnických osôb na základe klasifikácie dočasných a trvalých rozdielov základu dane.

Rovnako v rámci Pillar II smernice sa pri výpočte minimálnej efektívnej sadzby dane (ETR) prihliada na (kvalifikovanú) odloženú daň. Ako príklad, ak niektoré položky v rámci odloženej dane vypočítanej podľa Pillar II smernice nie sú realizované počas piatich nasledujúcich zdaňovacích období, súvisiaca suma odloženého daňového nákladu sa musí spätne upraviť, rovnako tak bude potrebné prepočítať minimálnu efektívnu sadzbu dane a dodatočnú daň z predchádzajúcich rokov. V ideálnom prípade by spoločnosti nemali pri každom výpočte dane alebo zmene položky prechádzať spätne všetky kalkulácie za predchádzajúce roky, ale automaticky by im mala aplikácia navrhnúť takúto daňovú úpravu.

Vzhľadom na tieto požiadavky praxe ako aj prichádzajúcu novú legislatívu aj my naďalej pracujeme na vývoji a vylepšeniach našich aplikácií. Odložená daň prepojená na kalkuláciu splatnej dane by mala byť súčasťou našich riešení už budúcu sezónu.

Aké sú vaše skúsenosti s automatizáciou a digitalizáciou v ostatných oblastiach daní, napr. DPH?

Vypracovali sme automatizované riešenie prípravy, ktoré sa ľahko prispôsobí výstupom exportovaným priamo z podnikových informačných systémov spoločnosti bez potreby ich manuálnych úprav, používa kontroly aj s využitím historických údajov klienta. Výstupy zahŕňajú okrem DPH evidencie aj XML súbory všetkých DPH výkazov.

Nedávna novela zákona o DPH, ktorá zaviedla povinnosť vrátiť sumu odpočítanej DPH z každej neuhradenej faktúry, ktorej uplynulo 100 dní od dátumu splatnosti, ukázala dôležitosť dostupnosti historických dát. Naše riešenie Automatizácie DPH procesov preto už automaticky porovnáva aj odpočet DPH v predchádzajúcich DPH priznaniach so saldokontom dodávateľov a vyčísľuje úpravu odpočtu DPH.

Čo prinesie budúcnosť v danej oblasti, aj v kontexte s rozvojom informačných technológií a umelej inteligencie?

Umelá inteligencia (AI) má v daniach určite svoje miesto. Už v súčasnosti sa dá využiť napríklad pri detekcii nezvyčajných alebo nepravidelných transakcií z hľadiska aplikácie DPH a colných predpisov. PwC vyvinulo aplikáciu na vizualizáciu tokov tovaru a rozhodovacích stromov extrahovaných z transakčných dát a takto generalizované údaje môžu byť následne podrobené analýze z hľadiska správnosti aplikácie daňových pravidiel.

Kľúčovým faktorom pri aplikácii AI sú kvalitné dáta a ich množstvo. V súčasnosti často dochádza ku zovšeobecňovaniu pri ručnom zadávaní riadkov z dodávateľských faktúr kvôli úspore času, čím dochádza k strate informácií. AI tím spoločnosti PwC vyvinul  aplikáciu, ktorá pri extrakcii údajov z riadkov faktúr pre účely importu do ERP mnohokrát prekonáva riešenia svetových firiem v oblasti rozpoznávania textu práve v presnosti extrakcie údajov z riadkov faktúr, čo umožňuje prenos dôležitých informácií do ERP. Rovnako rozširovanie elektronickej fakturácie v budúcnosti umožní import údajov z faktúr. Viac textových informácií napríklad v budúcnosti pomôže identifikovať pripočítateľné položky alebo relevantné daňové oblasti, ktoré bude potrebné daňovo posúdiť, na základe použitia rôznych klasifikačných modelov či modelov v oblasti spracovania prirodzeného jazyka. 

menuLevel = 1, menuRoute = pr-clanky, menuAlias = pr-clanky, menuRouteLevel0 = pr-clanky, homepage = false
30. september 2023 02:09